Dochody gospodarstw domowych i ich determinanty – zróżnicowanie regionalne w UE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dochody gospodarstw domowych i ich determinanty – zróżnicowanie regionalne w UE

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie skali regionalnego zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w UE oraz korelacji pomiędzy wybranymi wielkościami ekonomicznymi a dochodami do dyspozycji uzyskiwanymi przez gospodarstwa domowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Analizy dokonano w oparciu o dane publikowane przez Eurostat dla 2013 r. z podziałem na regiony NUTS 2, wykorzystując współczynnik korelacji Pearsona jako miarę siły i kierunku związku korelacyjnego pomiędzy badanymi zmiennymi.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 201 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia nr 51, strony 189 - 197,
ISSN: 0459-9586
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Dochody gospodarstw domowych i ich determinanty – zróżnicowanie regionalne w UE// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia. -Vol. 51., nr. 5 (2017), s.189-197
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.17951/h.2017.51.5.189
Bibliografia: test
 1. Balvočiūtė R., Change in Income Inequality in the EU Countries in 2005-2011, "Economic and Business" 2014, No. 25. otwiera się w nowej karcie
 2. Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 3. Ćwiek M., Wałęga A., Diversification of income due to the level of education in Poland, [w:] J. Vopava, V. Douda, R. Kratochvil, M. Konecki (eds.), Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague, MAC Prague consulting Ltd., Prague 2015.
 4. Eurostat, Living Conditions in Europe, Luxembourg 2014.
 5. Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Determinanty poziomu i zróżnicowania dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2012, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą- dzania" 2014, nr 35. otwiera się w nowej karcie
 6. Kołodko G., Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie, "Nie- równości Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2014, nr 39.
 7. Kot S., Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Leszczyńska M., Dysproporcje dochodów ludności w przekroju regionalnym, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2006, nr 8.
 9. Pizło W., Mazurkiewicz-Pizło A., Regionalne zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów, Rolnictwa i Agrobiznesu" 2014, z. 6. otwiera się w nowej karcie
 10. Podolec B., Ulman P., Wałęga A., Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 11. Roeske-Słomka I., Dochody i wydatki gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-1997, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 12. Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.Urz. L 154 z późn. zm.).
 13. Zwierz P., Zróżnicowanie poziomu realnych dochodów i wydatków gospodarstw domowych między obsza- rami miejskimi i wiejskimi w Polsce, "Europa Regionum" 2013, t. 16.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi