Fuzzy soft modeling of environmental data. A study of the impact of a Phosphatic Fertilizer Plant on the adjacent environment in Gdańsk - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fuzzy soft modeling of environmental data. A study of the impact of a Phosphatic Fertilizer Plant on the adjacent environment in Gdańsk

Abstrakt

Analiza podobieństwa obejmuje nie tylko zastosowanie logiki rozmytej, ale również wiele innych podejść matematycznych. Opracowano wiele algorytmów, których celem jest wyodrębnienie wyraźnych skupień (hard clusters) z danego zbioru danych. Prawdopodobnie najczęściej stosowanymi algorytmami są tzw. algorytmy c-średnie (c-means algorithms). Twarde c-średnie (hard c-means) służy do ostrej klasyfikacji, podczas której obiekt jest przypisany do danej klasy lub do niej nie należy. W takim przypadku przynależność obiektu do klasy wynosi 1 lub 0. Zastosowanie układów rozmytych (fuzzy sets) w obliczaniu funkcji klasyfikującej powoduje, że dany obiekt może należeć do kilku klas równocześnie, ale w różnym stopniu przynależności. Algorytmy c-średnie są procedurami określanymi jako procedury prototyp-zależne (prototype-based procedures),które minimalizują odległości między prototypami a obiektami dzięki odpowiedniej formie funkcji docelowej. Algorytm rozmytych uogólnionych n-średnich (fuzzy generalized n-means) jest łatwym i dobrze opracowanym narzędziem, które wykorzystuje się w wielu dziedzinach chemii. W niniejszym opracowaniu różne algorytmy klasyfikacji rozmytej zostały zastosowane do wyników oznaczeń 37 stężeń pierwiastków w 35 próbkach trawy i gleby, co pozwoliło obiektywnie zinterpretować podobieństwa i różnice między danymi. Nowe podejście - algorytm rozmytej klasyfikacji krzyżowej (fuzzy cross-classification algorithm, FHCsC) pozwala jakościowo i ilościowo zidentyfikować zmienne (pierwiastki chemiczne) odpowiedzialne za obserwowane podobieństwa i różnice między próbkami trawy i gleby. Dodatkowo procedury: rozmyta hierarchiczna analiza wiązkowa (fuzzy hierarchical characteristics clustering, FHiCC) i rozmyta pozioma analiza wiązkowa (fuzzy horizontal characteristics clustering, FHoCC) wykazały znaczne podobieństwo między stężeniami pewnych pierwiastków w próbkach trawy i gleby.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sarbu C., Szczepaniak K., Astel A., Biziuk M.: Fuzzy soft modeling of environmental data. A study of the impact of a Phosphatic Fertilizer Plant on the adjacent environment in Gdańsk// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi