Otrzymywanie i charakterystyka TiO2 modyfikowanego metalami ziem rzadkich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otrzymywanie i charakterystyka TiO2 modyfikowanego metalami ziem rzadkich

Abstrakt

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie bardziej wydajnym pozyskiwaniem energii promieniowania słonecznego, dlatego celem badań było opracowanie nowych, funkcjonalnych nanokompozytów na bazie TiO2, charakteryzujących się wysoką aktywnością fotokatalityczną. Metale ziem rzadkich to substancje o właściwościach luminescencyjnych, które mogą absorbować promieniowanie z zakresu widzialnego i emitować promieniowanie z zakresu ultrafioletowego. Od pewnego czasu prowadzone są badania nad wykorzystaniem właściwości luminescencyjnych niektórych pierwiastków ziem rzadkich w procesie fotokatalizy. W tym odniesieniu prace badawcze obejmowały otrzymanie i charakterystykę TiO2 modyfikowanego jonami metali ziem rzadkich. Zbadano wpływ rodzaju i ilości domieszki na aktywność fotokatalityczną. Zaproponowano mechanizm wzbudzenia TiO2 modyfikowanego jonami lantanowców pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego. Otrzymane fotokatalizatory charakteryzowały się podwyższoną aktywnością pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego w porównaniu do czystego TiO2. Aktywność otrzymanych fotokatalizatorów zależy od metody ich otrzymywania oraz od ilości wprowadzonej domieszki. Za wzrost aktywności fotokatalitycznej jest odpowiedzialne połączenie większej powierzchni właściwej, przesunięcie krzywej absorpcji w kierunku większych długości fal, zmniejszenie rozmiarów krystalitów oraz separacja ładunku i zapobieganie procesom rekombinacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi