Grzebowiska dla zwierząt w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Grzebowiska dla zwierząt w Polsce

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto tematykę miejsc pochówku zwierząt. Problem został omówiony w odniesieniu do terenu Polski na tle przykładów z zagranicy. Współczesne grzebowiska dla zwierząt powstają w naszym kraju od niedawna i mimo że cmentarze dla zwierząt są u nas stosunkowo nowym zjawiskiem, to już teraz można dostrzec ich typowe cechy przestrzenne. Autorka, na co dzień zajmująca się zagadnieniami z dziedziny architektury, starała się opisać i ocenić grzebowiska pod kątem zagadnień z interesującej ją problematyki: cech położenia, układu przestrzennego, wielkości parcel, z jednej strony unifikowania, a z drugiej – indywidualizowania grobów. W trakcie badania zjawiska, jakim są cmentarze dla zwierząt w Polsce, okazało się, że niezaspokojona potrzeba emocjonalna jest głównym motorem sprawczym ich powstawania, ważnym elementem pracy stało się więc omówienie ich genezy i formy własności.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Architectus strony 89 - 98,
ISSN: 1429-7507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Myślińska A.: Grzebowiska dla zwierząt w Polsce// Architectus. -., nr. 1(53) (2018), s.89-98
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.5277/arc180106
Bibliografia: test
 1. Kolbuszewski J., Cmentarze, Wydawnictwo Źolno ląskie, Wro cław 1996.
 2. Aries P., Człowiek i śmierć, przeł. ź. Bąkowska, Aletheia, War szawa 2011.
 3. Howell P., A Place for the Animal Dead: Pets, Pet Cemeteries and Animal Ethics in Late Victorian Britain, "źthics, Place and źn vi ron ment" 2002, Vol. 1, No. 1, 5-22. otwiera się w nowej karcie
 4. Flippo H., The German Way of Death: Pets and Animals, "The German Way & More", httpsŚ//www.germanway.com/history- andculture/germany/thegermanwayofdeathpetsanimals/ [accessedŚ 8.08.2017].
 5. Źerecki A., Asnières Psia wyspa na Sekwanie, "Otwarty Prze wod nik Krajoznawczy", httpŚ//www.krajoznawcy.info.pl/psiawyspa- nasekwanie4593, 2.11.2012 [accessedŚ 9.08.2017].
 6. Wołczyńska M., Psi Los: Tu godnie spoczywa 6 tys. zwierząt, httpŚ//warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,6952616,Psi_ Los__Tu_godnie_spoczywa_6_tys__zwierzat.html, 22.08.2009 [accessedŚ 8.08.2017].
 7. Weinhardt Goldberg J., Clara Glen Pet Cemetery, "Atlas Obscura", httpŚ//www.atlasobscura.com/places/claraglenpetcemetery [ac- cessedŚ 7.08.2017].
 8. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd- ku w gminach, Źz.U. z 2017 r., poz. 1289, art. 7, pkt 1, podpunkt 4, pkt 3, httpŚ//prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ŹocŹetails.xsp?id=WŹU 19961320622 [accessedŚ 7.08.2017]. otwiera się w nowej karcie
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w spra- wie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Źz.U. z 2016, poz. 71, art. 3.1, pkt 73, httpŚ//prawo.sejm.gov.pl/isap. nsf/ŹocŹetails.xsp?id=WŹU20102131397 [accessedŚ 7.08.2017]. otwiera się w nowej karcie
 10. 07-11-2016 Cmentarz dla zwierząt w Grudziądzu, "iTVM Gru dziądz", realizacjaŚ P. Mroczka, zdjęciaŚ R. Szulc, httpsŚ//www. youtube. com/watch?v=gRLoVKlbgjU, 7.11.2016 [accessedŚ 10.08.2017].
 11. Agaciak A., Cmentarz dla zwierząt może wyglądać jak park albo ogród, httpŚ//www.dziennikpolski24.pl/artykul/3924479,cmentarz dlazwierzatmozewygladacjakparkalboogrodwideo,id,t.html, 6.07.2015 [accessedŚ 9.08.2017].
 12. Obok cmentarza w Brzezince ma powstać krematorium dla zwie- rząt, "Źla Ciebie Tv", httpsŚ//www.youtube.com/watch?v=Źb- pxYHp92ź&t=173s, 15.07.2016 [accessedŚ 9.08.2017]. otwiera się w nowej karcie
 13. Pogoda J., Cmentarz dla zwierząt w Koniku Nowym, httpsŚ//www. youtube.com/watch?v=wVUUhgJibf8, 29.10.2013 [accessedŚ 7.08.2017].
 14. Streszczenie W niniejszym artykule podjęto tematykę miejsc pochówku zwierząt. Problem został omówiony w odniesieniu do terenu Polski na tle przykładów z zagranicy. Współczesne grzebowiska dla zwierząt powstają w naszym kraju od niedawna i mimo że cmentarze dla zwierząt są u nas stosunkowo nowym zjawiskiem, to już teraz można dostrzec ich typowe cechy przestrzenne.
 15. Autorka, na co dzień zajmująca się zagadnieniami z dziedziny architektury, starała się opisać i ocenić grzebowiska pod kątem zagadnień z interesu- jącej ją problematykiŚ cech położenia, układu przestrzennego, wielko ci parcel, z jednej strony unifikowania, a z drugiej -indywidualizowania grobów. W trakcie badania zjawiska, jakim są cmentarze dla zwierząt w Polsce, okazało się, że niezaspokojona potrzeba emocjonalna jest głównym motorem sprawczym ich powstawania, ważnym elementem pracy stało się więc omówienie ich genezy i formy własno ci. Słowa kluczowe: grzebowisko, cmentarz, pochówek, zwierzęta
Źródła finansowania:
 • Artykuł niefinansowany
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi