Market Price Prediction of Property Rights from Gas Fired Plants or Plants with Total Installed CHP Source Capacity Below 1 MW until 2025 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Market Price Prediction of Property Rights from Gas Fired Plants or Plants with Total Installed CHP Source Capacity Below 1 MW until 2025

Abstrakt

The resolution on the Polish Energy Policy until 2030 (PEP-30) was adopted by the Council of Ministers on 10 November 2009. The document specifies the combined electricity and heat generation as a direction of pursuing the goals of energy efficiency, fuel and energy supply security, competitive fuel and energy markets development, and reduction of the energy sector’s environmental impact. PEP-30 assumes that electricity generation from high-efficiency co-generation will double by 2020 compared to 2006. Since 2007, a support scheme for CHP generators has been in place in Poland, in the form of transferable property rights from the energy origin, so-called certificates. The yellow certificate is granted for energy generated in gas-fired plants or in units with a capacity below 1 MW. The amendment to the Energy Law extends the support scheme’s validity until the end of 2018. This paper presents the market price prediction for property rights in CHP until 2025 for gas fired plants or plants with the total CHP source installed capacity below 1 MW, assuming the scheme’s extension in its present form.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 20 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica strony 188 - 200,
ISSN: 2300-3022
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Stoltmann A., MILLER A., Bućko P.: Market Price Prediction of Property Rights from Gas Fired Plants or Plants with Total Installed CHP Source Capacity Below 1 MW until 2025// Acta Energetica. -., iss. 3 (2017), s.188-200
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.12736/issn.2300-3022.2017315
Bibliografia: test
 1. "The Act of 10 April 1997", The Energy Law, J. of L. 2006, No. 89, Item 625, as amended. otwiera się w nowej karcie
 2. "Directive 2004/8 / EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC", O. J. EU L 52/50 of 21.02.2004. otwiera się w nowej karcie
 3. K. Dreszer, "Ocena stanu aktualnego i perspektyw rozwoju czystych technologii węglowych możliwych do zastosowania w siłowniach energetycznych w Polsce wraz z opracowaniem charakterystyk techniczno-ekonomicznych" [Assessment of the current state and development prospects of clean coal technologies that can be used in power plants in Poland with the development of technical and economic characteristics], 2008. 4. "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku" [w:] "Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009" [The Polish energy policy until 2030 [in:] Annex to Resolution No. 202/2009 of the Council of Ministers of 10 November 2009] Ministry of Economy, 2009.
 4. J. Lewandowski, "Opracowanie założeń i kluczowych elementów Programu Rozwoju w Polsce Kogeneracji" [Assumptions and key elements of the CHP Development Program in Poland], Warsaw 2010.
 5. "The Act of 14 March 2014 amending the Energy Law Act and some other acts", J. of L. 2014 Item 490. otwiera się w nowej karcie
 6. J. Skorek, "Techniczno-ekonomiczna analiza porównawcza bu- dowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy z silnikiem tłokowym lub turbiną gazową" [Technical-economic comparative analysis of gas-fired low-power cogeneration systems with a recipro- cating engine or gas turbine], Instal, No. 4, 2012.
 7. P. Sulewski et al., "Uwarunkowania ekonomiczno-prawne i opłacal- ność inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce" [Economic and le- gal conditions and profitability of investments in agricultural biogas plants in Poland], Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Vol. 1, No. 346, 2016. otwiera się w nowej karcie
 8. J. Kamiński, A. Malik, "Analiza krajowego sektora ciepłowniczego - stan obecny i kluczowe determinanty rozwoju" [Analysis of the domestic heating sector -the current state and key determinants of development], Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, No. 92, 2016.
 9. M. Bartosik et al., "Wytwarzanie energii elektrycznej -diagnoza i terapia" [Electricity generation -Diagnosis and therapy], Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 92, nr 10, 2016. otwiera się w nowej karcie
 10. B. Zaporowski, "Energy Effectiveness and Economic Performance of Gas and Gas-Steam Combined Heat and Power Plants Fired with Natural Gas", Acta Energetica, No. 1/26, 2016. otwiera się w nowej karcie
 11. "Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2014) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2013" [Information of the President of the Energy Regulatory Office (No. 15/2014) on the average sale price of electricity on the competitive market in 2013], Urząd Regulacji Energetyki, , Vol. 4, 2014. 15. "Raport 2015 KSE" [KSE 2015 Report], Polskie Sieci Elektroenergetyczne [online], http://www.pse.pl/index. php?did=2870 [access: 11.05.2017]. otwiera się w nowej karcie
 12. Z. Grudziński, "Sytuacja na giełdach handlu emisją a ceny energii elektrycznej" [Situation on the emission allowance exchange market and electricity prices], Polityka Energetyczna, Vol. 15, book 3, 2012.
 13. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, "Raport z rynku CO 2 ", [KOBiZ National Center for Balancing and Emissions Management, Report on CO 2 Market] May 2016, No. 53.
 14. Tab. 2. Wolumen świadectw pochodzenia wymaganych do umorzenia, tzw. zapotrzebowanie, źródło: opracowanie własne otwiera się w nowej karcie
 15. Rys. 3. Etapy prognozowania cen żółtych certyfikatów do roku 2025, źródło: opracowanie własne Tab. 3. Prognoza wysokości opłaty zastępczej, źródło: opracowanie własne
 16. Rys. 4. Zestawienie średniej rocznej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w porównaniu z prognozowaną ceną emisji CO 2 , źródło: opracowanie własne wg danych URE [14], prognozę emisji CO 2 oparto na raportach KOBIZE [17] Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 otwiera się w nowej karcie
 17. Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 [zł/MWh] 125,00 115,29 116,62 118,17 119,31 120,24 121,59 123,67 126,21 128,68 otwiera się w nowej karcie
 18. A. Stoltmann et al. | Acta Energetica 3/32 (2017) | translation 188-194 otwiera się w nowej karcie
 19. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późn. zm. otwiera się w nowej karcie
 20. Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG, Dz. Urz. UE L 52/50 z 21.02.2004. otwiera się w nowej karcie
 21. Dreszer K., Ocena stanu aktualnego i perspektyw rozwoju czystych technologii węglowych możliwych do zastosowania w siłowniach energetycznych w Polsce wraz z opracowaniem charakterystyk techniczno-ekonomicznych, 2008.
 22. Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009, Ministerstwo Gospodarki, 2009. otwiera się w nowej karcie
 23. Lewandowski J., Opracowanie założeń i kluczowych elementów Programu Rozwoju w Polsce Kogeneracji, Warszawa 2010.
 24. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy -Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2014 r. poz. 490. otwiera się w nowej karcie
 25. Skorek J., Techniczno-ekonomiczna analiza porównawcza budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy z silnikiem tłokowym lub turbiną gazową, Instal 2012, nr 4.
 26. Sulewski P. i in., Uwarunkowania ekono- miczno-prawne i opłacalność inwe- stycji w biogazownie rolnicze w Polsce, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016, t. 1, nr 346. otwiera się w nowej karcie
 27. Kamiński J., Malik A., Analiza krajowego sektora ciepłowniczego -stan obecny i kluczowe determinanty rozwoju, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2016, nr 92.
 28. Bartosik M. i in., Wytwarzanie energii elektrycznej -diagnoza i terapia, Przegląd Elektrotechniczny 2016, t. 92, nr 10. otwiera się w nowej karcie
 29. Zaporowski B., Energy Effectiveness and Economic Performance of Gas and Gas-Steam Combined Heat and Power Plants Fired with Natural Gas, Acta Energetica 2016, No. 1/26. otwiera się w nowej karcie
 30. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2014) w sprawie śred- niej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2013, Urząd Regulacji Energetyki, 2014, vol. 4. otwiera się w nowej karcie
 31. Raport 2015 KSE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne [online], http:// www.pse.pl/index.php?did=2870 [dostęp: 11.05.2017].
 32. Grudziński Z., Sytuacja na giełdach handlu emisją a ceny energii elektrycznej, Polityka Energetyczna 2012, t. 15, z. 3.
 33. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Raport z rynku CO 2 , maj 2016, r. 53.
 34. Politechnika Gdańska e-mail: alicja.stoltmann@pg.gda.pl Ukończyła studia na kierunku międzywydziałowym: energetyka, specjalizując się na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w obszarze rynków energii oraz projektowania i modelowania systemów energetycznych. Obecnie obszar jej badań obejmują zagadnienia związane z procesami inwestycyjnymi w energetyce. Interesuje się także modelowaniem instalacji energetycznych elektrowni parowych i gazowych w środowisku GateCycle. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi