Modification of titanium dioxide with platinum ions and clusters: application in photocatalysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modification of titanium dioxide with platinum ions and clusters: application in photocatalysis

Abstrakt

W celu polepszenia właściwości fotokatalitycznych, TiO2 (komercyjny-P25 oraz syntezowany metoda zol-żel) był domieszkowany za pomocą jonów lub klasterów [Pt3(CO)6]62- platyny. Własności fizyczne fotokatalizatorów były badane za pomocą elektronowego mikroskopu transmisyjnego (TEM), dyfraktometru rentgenowskiego (XRD) oraz analizatora powierzchni właściwej (BET). Dyfuzyjna spektrometria odbiciowa (DRS) została zastosowana w celu scharakteryzowania zdolności absorbowania światła widzialnego. Czas życia nośników ładunków w ziarnie TiO2 po wzbudzeniu promieniowaniem UV został oznaczony za pomocą metody TRMC (time-resolved microwave conductivity). Efektywność fotokatalizatorów była sprawdzana dla modelowych związków: fenolu i rodaminy B. Wykazano, ze aktywność fotokatalityczna zmodyfikowanego TiO2 silnie zależy od wyjściowego TiO2 (komercyjny czy syntezowany), zakresu stosowanego promieniowania (UV czy widzialne) oraz testowanego związku (barwnika lub fenolu). We wszystkich przedstawionych układach, zauważono pozytywny wpływ domieszkowania za pomocą klasterów platyny. Zaobserwowana aktywność w zakresie promieniowania widzialnego oraz wzrost aktywności w zakresie UV dla modyfikowanych proszków była spowodowana wzrostem absorpcji promieniowania widzialnego oraz spowolnieniem rekombinacji nośników ładunku (e-/h+).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Journal of Physical Chemistry C nr 112, strony 1124 - 1131,
ISSN: 1932-7447
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kowalska E., Remita H., Colbeau-Justin C., Hupka J., Belloni J.: Modification of titanium dioxide with platinum ions and clusters: application in photocatalysis// Journal of Physical Chemistry C. -Vol. 112., (2008), s.1124-1131
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi