Nauka – edukacja – przemysł : synergiczna współpraca dla innowacyjności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nauka – edukacja – przemysł : synergiczna współpraca dla innowacyjności

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia dotycz ą ce relacji na styku nauka-edukacja- przemys ł w aspekcie efektywnej wspó ł pracy dla uzyskania odpowiedniego poziomu synergii w rozwi ą zywaniu problemów energetyki, w szczególno ś ci samowystarczalno ś ci energetycznej i konieczno ś ci wdra ż ania innowacyjnych rozwi ą za ń w tym obszarze. Odniesiono si ę do metod oceny prowadzenia bada ń naukowych w uczelniach i jednostkach badawczych, podkre ś laj ą c konieczno ść wi ę kszego docenienia i wspierania prac aplikacyjnych. Przedstawiono stan kadr naukowych z zakresu szeroko poj ę tej energetyki oraz problemy kszta ł cenia kadr technicznych. Podkre ś lono konieczno ść wprowadzenia nowych zagadnie ń i form edukacji oraz prowadzenia ci ą g ł ego propagowania w spo ł ecze ń stwie roli i znaczenia energetyki jako dziedziny gospodarki niezb ę dnej dla sprawnego funkcjonowania pa ń stwa, co wobec ograniczonych zasobów surowców energetycznych stanowi istotny problem.

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Bartosik Marek, Waldemar Kamrat, Marian Każmierkowski, Włodzimierz Lewandowski, Pawlik Maciej, Tadeusz Peryt, Tadeusz Skoczkowski, Andrzej Strupczewski, Szeląg Adam. (2017). Nauka – edukacja – przemysł : synergiczna współpraca dla innowacyjności, (1), 339-345. https://doi.org/10.15199/48.2017.01.79

Autorzy

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny wydanie 1, strony 339 - 345,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Marek B., Kamrat W., Każmierkowski M., Lewandowski W., Maciej P., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Adam S.: Nauka – edukacja – przemysł : synergiczna współpraca dla innowacyjności// Przegląd Elektrotechniczny. -., iss. 1 (2017), s.339-345

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi