Nauka – edukacja – przemysł : synergiczna współpraca dla innowacyjności

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia dotycz ą ce relacji na styku nauka-edukacja- przemys ł w aspekcie efektywnej wspó ł pracy dla uzyskania odpowiedniego poziomu synergii w rozwi ą zywaniu problemów energetyki, w szczególno ś ci samowystarczalno ś ci energetycznej i konieczno ś ci wdra ż ania innowacyjnych rozwi ą za ń w tym obszarze. Odniesiono si ę do metod oceny prowadzenia bada ń naukowych w uczelniach i jednostkach badawczych, podkre ś laj ą c konieczno ść wi ę kszego docenienia i wspierania prac aplikacyjnych. Przedstawiono stan kadr naukowych z zakresu szeroko poj ę tej energetyki oraz problemy kszta ł cenia kadr technicznych. Podkre ś lono konieczno ść wprowadzenia nowych zagadnie ń i form edukacji oraz prowadzenia ci ą g ł ego propagowania w spo ł ecze ń stwie roli i znaczenia energetyki jako dziedziny gospodarki niezb ę dnej dla sprawnego funkcjonowania pa ń stwa, co wobec ograniczonych zasobów surowców energetycznych stanowi istotny problem.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Autorzy

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Przegląd Elektrotechniczny wydanie 1, strony 339 - 345,
ISSN: 0033-2097
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Marek B., Kamrat W., Każmierkowski M., Lewandowski W., Maciej P., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Adam S.: Nauka – edukacja – przemysł : synergiczna współpraca dla innowacyjności// Przegląd Elektrotechniczny. -., iss. 1 (2017), s.339-345
DOI: 10.15199/48.2017.01.79
wyświetlono 22 razy
Meta Tagi