O użytecznej wizji wsi

Abstrakt

W artykule stawiam tezę, że przyczyną braku ładu przestrzennego na obszarach wiejskich jest wybiórczość polityki przestrzennej, skoncentrowanej na ekonomicznych aspektach rozwoju. Jedynie udział zbiorowej, aprobowanej wizji wsi w planowaniu zapewni skuteczną realizację założeń zrównoważonego rozwoju. Warunkiem wykreowania postulowanego wizerunku jest włączenie do systemu planowania narzędzi wizualizacji krajobrazu, które uwzględniają aspekty percepcyjno-poznawcze dotychczas pomijane w przebiegu procesu kształtowania przestrzeni. Tezy artykułu wspierają opis i ocena przyczyn, przejawów i skutków zjawisk zachodzących w wiejskim krajobrazie w ciągu dwudziestu pięciu lat transformacji. Prowadzą one do refleksji nad udziałem nieformalnych zasad i reguł postępowania w powodzeniu procesu odnowy wsi. Zdarzenia z dziejów kilku wybranych wsi ilustrują zdolność społecznych nawyków, przekonań i wyobrażeń do odwracania kierunku odgórnie wprowadzanych zmian. Wynikiem studiów są dyskusja nad znaczeniem zbiorowej wizji wsi dla zachowania ładu przestrzennego oraz rozważania nad sposobami i narzędziami jej kształtowania w polityce przestrzennej. Podkreślono szczególną, negocjacyjną zdolność instrumentarium krajobrazowego, ważną dla trwałości efektów procesu odnowy i dla zintegrowanego rozwoju wsi.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja monograficzna
Typ: rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania: Na wsi czyli gdzie?: Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia współczesnej wsi strony 84 - 97
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Górka A.: O użytecznej wizji wsi// Na wsi czyli gdzie?: Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia współczesnej wsi/ ed. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Gasidło Agaty Twardoch Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017, s.84-97
wyświetlono 10 razy
Meta Tagi