Opracowanie instrumentalnych metod oceny jakości i stabilności oksydatywnej wybranych tłuszczów roślinnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie instrumentalnych metod oceny jakości i stabilności oksydatywnej wybranych tłuszczów roślinnych

Abstrakt

W pracy przedstawiono możliwość zastosowania bezrozpuszczalnikowych technik ekstrakcji (statyczna analiza fazy nadpowierzchniowej HSA i mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej SPME) na etapie przygotowywania próbek, w celu określenia stabilności oksydatywnej olejów roślinnych. W pierwszym etapie badań opracowano dwie procedury oznaczania związków lotnych, głównie aldehydów. Wyznaczono optymalne warunki przygotowywania próbki oraz warunki chromatograficzne. Dla opracowanych procedur wyznaczono również parametry walidacyjne.Kolejnym etapem było zastosowanie promieniowania ultrafioletowego jako czynnika przyspieszającego utlenianie i połączenie go z techniką HS-SPME/GC/FID i HSA/GC/FID w celu stworzenia nowej metody przyspieszonego utleniania olejów roślinnych. Dobrano optymalne warunki procesu naświetlania.Opracowane procedury porównano następnie z metodami oceny stabilności oksydatywnej oleju zalecanymi przez Polskie Normy i stosowanymi w krajowym przemyśle. Po pomyślnej weryfikacji opracowane procedury zastosowano do oznaczenia lotnych produktów utleniania w różnych gatunkach olejów roślinnych i do oceny ich stabilności oksydatywnej. Stabilność oksydatywną próbek oceniano na podstawie stosunku pól powierzchni dwóch związków markerowych - heksanalu i nonanalu w funkcji czasu utleniania (naświetlania promieniowaniem UV). Okres indukcji wyznaczano graficznie na podstawie uzyskanego wykresu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi