Optymalizacja efektywności hamowania odzyskowego w transporcie szynowym przez sterowanie czasem przyjazdu na stację - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja efektywności hamowania odzyskowego w transporcie szynowym przez sterowanie czasem przyjazdu na stację

Abstrakt

Artykuł nawiązuje do poprzednich prac autorów, w których przedstawiono model organizacji ruchu kooperujących pociągów z uwzględnieniem optymalizacji wykorzystania energii zwracanej do sieci jezdnej. W przedstawionej pracy zmodyfikowano model zmieniając główną zmienną sterującą, mającą wpływ na efektywne wykorzystanie energii, z czasu odjazdu na czas przyjazdu pociągu na stację lub przystanek. Optymalizacja dokonywana jest przez sterowanie czasem przyjazdu na stację w dopuszczalnym (rozkładowym) jego zakresie i przy zachowaniu rozkładowego czasu odjazdu z wykorzystaniem metody równego podziału (bisekcji) dla osiągnięcia optymalnego rozwiązania. Zmodyfikowaną metodę optymalizacji zaimplementowano w autorskim modelu organizacji ruchu kolejowego. Uwzględniono w nim optymalne wykorzystanie energii odzyskanej podczas hamowania elektrodynamicznego przy zastosowaniu strategii przesyłu energii do sieci jezdnej zakładając kooperację pary pociągów ale również całkowitą wielkość energii możliwej do odzyskania oraz czas postoju na stacji.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Kolejnictwa strony 61 - 68,
ISSN: 0552-2145
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Urbaniak M., Kardas-Cinal E.: Optymalizacja efektywności hamowania odzyskowego w transporcie szynowym przez sterowanie czasem przyjazdu na stację// Problemy Kolejnictwa. -., iss. 180 (2018), s.61-68
Bibliografia: test
 1. ABB, ENVILINE ERS -trakcyjny układ odzyski- wania energii, Rynek Infrastruktury, http://www. rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/enviline-ers- -trakcyjny-uklad-odzyskiwania-energii-13893.
 2. Açikbaş S., Söylemez M.T.: Parameters aff ecting braking energy recuperation rate in DC rail transit, Joint Rail Conference, 2007, s. 263-268.
 3. Barrero R., Tackoen X., van Mirelo J.: Stationary or onboard energy storage systems for energy consump- tion reduction in metro network, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2010, nr 224, pp. 207225. otwiera się w nowej karcie
 4. Burden R.L., Faires J.D.: Th e bisection algorithm. PWS Publishers, Boston 1985.
 5. Corliss G.: Which root does the bisection algorithm fi nd? SIAM 1977 2/19, p. 325327.
 6. Czucha J., Karwowski K., Mizan M., Pazdro P.: Efektywność odzysku energii hamowania elektro- dynamicznego w komunikacji miejskiej, Przegląd Elektrotechniczny, 10/2004, s. 10161019.
 7. De Martinis V., Gallo M.: Models and methods to optimize train speed profi les with and without en- ergy recovery systems: a suburban test case. Proce- dia -Social and Behavioral Sciences, 2013, Vol. 87, pp. 222-233. otwiera się w nowej karcie
 8. Gonzalez-Gil A., Palacin R., Batty P., Powell J.P.: Energy-effi cient urban rail systems: strategies for an optimal manage-ment of regenerative braking En- ergy, Transport Research Arena, Paryż 2014. otwiera się w nowej karcie
 9. Jacyna M., Urbaniak M.: Organizacja ruchu pocią- gów w obrębie stacji a oszczędność energii, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej -Transport, z. 115/2017, Warszawa, Ofi cyna Wydawnicza Poli- techniki Warszawskiej, s. 181189.
 10. Jacyna M., Urbaniak M.: Wybrane zagadnienia optymalizacji organizacji ruchu kolejowego w celu minimalizacji kosztów zużycia energii, Prace Nauko- we Politechniki Warszawskiej -Transport, z. 109, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, s. 4558.
 11. Karkosińska-Brzozowska N., Urbaniak M.: Barie- ry stosowania technologii odzysku energii w trans- porcie szynowym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej -Transport, z. 115/2017, Warszawa, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 69-80.
 12. Kwaśnikowski J.: Elementy teorii ruchu i racjona- lizacji prowadzenia pociągów, Wydawnictwo Na- ukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB, Radom 2013.
 13. Ortega J.M., Ibaiondo H.: Kinetic energy recovery on railway systems with feedback to the grid, WCRR 2011, Lille, Francja.
 14. Pawełczyk M.: Rozwój systemów wykorzystujących akumulację energii w transporcie szynowym, TTS Technika Transportu Szynowego 2011, nr 10/2011, s. 4146.
 15. Pazdro P.: Koncepcja ruchowej optymalizacji efek- tywności hamowania odzyskowego. TTS Technika Transportu Szynowego -Eksploatacja 2003, nr 1-2/2003, s. 6264.
 16. Pena Alcaraz M. et.al.: Optimal underground time- table design based on power fl ow maximizing the use of regenerative-braking Energy, Proceedings of the In- stitution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2010, nr 226, pp. 397408. otwiera się w nowej karcie
 17. Podoski J., Masłek J., Kacprzak J.: Zasady trakcji elektrycznej, Wydawnictwo Komunikacji i Łącz- ności, Warszawa 1980.
 18. Podoski J.: Zasady trakcji elektrycznej, Wydawnic- two Komunikacji i Łączności, Warszawa 1967.
 19. Roadmap to a Single European Transport Area -Towards a competitive and resource effi cient transport system: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC014 4&from=EN [dostępny 15.11.2017 r.]. otwiera się w nowej karcie
 20. Su S., Tang T., Roberts C.: A Cooperative Train Control Model for Energy Saving. IEEE Transac- tions on Intelligent Transportation Systems, tom: 16, wydanie: 2, s. 622631. otwiera się w nowej karcie
 21. Su S., Tao T., Wang Y.: Evaluation of Strategies to Reducing Traction Energy Consumption of Metro Systems Using an Optimal Train Control Simula- tion Model, Energies 2016, 9(2), nr 105. otwiera się w nowej karcie
 22. Tomczyk M., Pacholczyk M., Karwowski K.: Com- prehensive modelling of the cost eff ectivness of railway line electrifi cation, Zeszyty Naukowe Wydziału Elek- trotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016, nr 51, s. 197200.
 23. Urbaniak M., Jacyna M., Kardas-Cinal E.: Meto- dy wykorzystania rekuperacji w transporcie szyno- wym, TTS Technika Transportu Szynowego, 2016, 12(273), s. 355359. otwiera się w nowej karcie
 24. Urbaniak M., Kardas-Cinal E.: Modelowanie reorga- nizacji ruchu w transporcie szynowym zwiększającej efektywne wykorzystanie energii z hamowania odzy- skowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej -Transport, z. 118, Warszawa 2017, s. 325337.
 25. Warin Y., Lanselle R., Th iounn M.: Active sudsta- tion, 9-ty Światowy Kongres dot. Badań Kolejo- wych -WCRR 2011, Lille, Francja.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi