Procedura obliczania fundamentu podpory obiektu mostowego na palach wierconych z iniekcją pod podstawami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Procedura obliczania fundamentu podpory obiektu mostowego na palach wierconych z iniekcją pod podstawami

Abstrakt

W artykule przedstawiono procedurę obliczania fundamentu podpory mostowej posadowionej na palach wierconych wielkośrednicowych z iniekcją pod podstawami. Zastosowano autorską metodę prognozowania krzywej osiadania pala z iniekcją oraz nowe podejście do obliczania statycznego fundamentów palowych.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mosty strony 34 - 39,
ISSN: 1896-7663
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Krasiński A.: Procedura obliczania fundamentu podpory obiektu mostowego na palach wierconych z iniekcją pod podstawami// Mosty. -., nr. 5 (2018), s.34-39
Bibliografia: test
  1. Rys. 12. Wyniki obliczeń SGU − przemieszczenia fundamentu: a) na palach z iniekcją pod podstawami, b) na palach z iniekcją pod podstawami
  2. Gwizdała K., Krasiński A.: Fundamenty palowe, oblicze- nia z zastosowaniem zasad Eurokodu 7 i doświadczeń krajowych. "Acta Scientia- rum Polonorum. Architectu- ra", 2016, 15, 2, s. 3-22.
  3. Kosecki M.: Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania konstrukcji palowych metodą uogólnioną i fundamentów płytowo-palowych metodą podłoża dwuparametrowe- go. PZITB Oddział Szczecin, 2006.
  4. Krasiński A.: Ocena działa- nia iniekcji pod podstawą pala wierconego za pomo- cą badania statycznego no- śności z pomiarem rozkładu siły w trzonie pala. "Inżynie- ria Morska i Geotechnika" 3/2015, s. 461-464. otwiera się w nowej karcie
  5. Krasiński A.: Propozycja alter- natywnego podejścia do ob- liczania i projektowania fundamentów palowych. "In- żynieria Morska i Geotech- nika" 5/2015, s. 703-709.
  6. Krasiński A.: Prognozowa- nie krzywej osiadania pala wierconego z iniekcją ciśnie- niową pod podstawą. "Acta Scientiarum Polonorum. Ar- chitectura", 2018, (w druku). otwiera się w nowej karcie
  7. Pinkowski A., Gwizdała K.: Analiza wpływu iniekcji pod podstawami pali wierco- nych. "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo", 2006, 28. XIV Krajowa Konf. Mech. Grun- tów i Fundamentowania, Augustów-Białystok, t. 2. otwiera się w nowej karcie
  8. Sobala D.: Projektowanie pali według Eurokodu 7 -meto- dy i przykłady praktyczne- go wykorzystania, Materiały Seminarium "Podłoże i Fun- damenty Budowli Drogo- wych", Autostrada Polska, Kielce, 2012, s. 81-92.
  9. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotech- niczne; cz. 1: Zasady ogólne.
  10. PN-83/B-02482 Fundamen- ty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi