Spectroelectrochemical characteristics of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) / iron hexacyanoferrate film-modified electrodes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spectroelectrochemical characteristics of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) / iron hexacyanoferrate film-modified electrodes

Abstrakt

Praca dotyczy pomiarów spektroelektrochemicznych materiałów hybrydowych złożonych z polimeru elektroaktywnego poli(3,4-etylenodioksytiofenu) i Błękitu Pruskiego. Dla porównania badano również filmy polimerowe z wybranymi przeciwjonami: heksacyjanożelazowym (Fe(CN)63-/4-), chlorkowym (Cl-) i polistyrenosulfonowym (PSS-). Materiały w postaci cienkich filmów otrzymano na elektrodzie szklanej pokrytej tlenkiem indowo-cynowym. Widma spektrofotometryczne w zakresie 300-1100 nm zebrano dla zakresu potencjałów od +0,7 do -1,1 V (vs. Ag|AgCl|0,1 M KCl), co 100 mV dla każdego skanu. W trakcie polaryzacji obserwowano zmiany przebiegu widma. Na otrzymanych widmach absorpcji, widoczne są maksima powiązane z przejściem π - π* neutralnej formy polimeru oraz przejściami z pasma walencyjnego na pasma polaronowe i bipolaronowe tworzące się podczas utleniania polimeru elektroaktywnego. Zaobserwowano również spektrofotometryczna odpowiedź pochodzącą od przeniesienia ładunku typu metal-ligand w Błękicie Pruskim. Na podstawie otrzymanych widm obliczono wartości przerwy energetycznej (Eg) w badanych materiałach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY nr 14, strony 0 - 0,
ISSN: 1432-8488
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Nowak A., Lisowska-Oleksiak A., Wilamowska-Zawłocka M.: Spectroelectrochemical characteristics of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) / iron hexacyanoferrate film-modified electrodes// JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY. -Vol. 14, nr. iss.2, February. (2010), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi