System informacji geograficznej i techniki obrazowania satelitarnego w zastosowaniu do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych i ich zagrożeń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System informacji geograficznej i techniki obrazowania satelitarnego w zastosowaniu do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych i ich zagrożeń

Abstrakt

W chwili obecnej faktem jest występowanie zarówno coraz liczniejszych zdarzeń katastroficznych powodowanych przez siły przyrody, jak też nieustanny wzrost intensywności ataków terrorystycznych na obiekty publiczne i przemysłowe. Zagrożenia tego rodzaju stają się coraz poważniejsze w odniesieniu do wielu, także tych uważanych do tej pory za bezpieczne rejonów świata, w tym Europy i Polski. Sytuacja taka wymaga podejmowania zdecydowanych i skutecznych działań, tak w skali międzynarodowej, jak i regionalnej, w celu zabezpieczenia ludności oraz majątku państwa przed tego typu zagrożeniami oraz ich skutkami. W tym kontekście, należy podkreślić istotną rolę nowatorskich narzędzi z zakresu technologii informacyjnych w przewidywaniu i ocenie zagrożeń oraz wspomaganiu minimalizacji ewentualnych strat. W artykule przedstawiono sieciowy system informacji przestrzennej do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych (IK) oraz ich zagrożeń. System ten umożliwia gromadzenie, integrację, przetwarzanie, wykonywanie różnorakich analiz oraz wizualizację danych przestrzennych, w szczególności dotyczących IK miasta z różnych sektorów. System dla autoryzowanego użytkownika jest dostępny zdalnie, za pośrednictwem sieci Web z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej. Narzędziem do wprowadzania danych na temat IK do systemu jest moduł analiz oparty na technologii CARVER2™. Zakłada ona porównywanie odmiennych typów infrastruktur przy zastosowaniu tych samych, wielorakich kryteriów oceny IK, takich jak ważność obiektu, dostępność dla ataku, odtwarzalność, wrażliwość na poszczególne rodzaje ataków. Wprowadzone do systemu dane przetwarzane są przez szereg procedur analiz przestrzennych w odniesieniu do różnych rodzajów zagrożeń, jak np. określanie strefy zagrożenia dla ataku bombowego czy chemicznego, czy granic obszaru zalanego w wyniku wycieku lub powodzi na podstawie danych o lokalizacji, rozmiarze i szybkości wycieku, numerycznego modelu terenu oraz modelu przemieszczania się i absorpcji materiału przez podłoże. System oferuje także inne narzędzia przetwarzania i analiz danych przestrzennych, jak np. narzędzia do interpolacji przestrzennej za pomocą metody odwrotnej odległości bądź funkcji sklejanych. Przedstawiono także koncepcję rozbudowy systemu o jego integrację z sensorami satelitarnej obserwacji Ziemi (Earth Observation - EO) oraz automatyczne przetwarzanie obrazów satelitarnych w celu detekcji i analizy zagrożeń. Omówiono źródła danych satelitarnych użytecznych w tym zastosowaniu oraz planowane do wykorzystania opracowane przez Europejską Agencję Kosmiczną techniki przetwarzania i udostępniania obrazów, takie jak Service Support Environment - SSE. Przedstawiony system jest aktualnie wdrażany do użytkowania przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku, gdzie stanowić będzie cenne narzędzie wspomagające ochronę infrastruktur krytycznych przed zagrożeniami różnego rodzaju.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej nr 59, strony 265 - 283,
ISSN: 1234-5865
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bruniecki K., Stepnowski A., Łubniewski Z., Kulawiak M., Buszke B.: System informacji geograficznej i techniki obrazowania satelitarnego w zastosowaniu do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych i ich zagrożeń// Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. -Vol. 59., nr. Nr 2 (2010), s.265-283
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi