Uwarunkowania fizyczne w opracowaniu wyników badań eksperymentalnych. W:Geotechnika w budownictwie i górnictwie. Red. W. Brząbała, J. Butyra, S. Gałczyński. Wrocław: P. Wroc.**2003 s. 134-141, 9 rys. bibliogr. 5 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania fizyczne w opracowaniu wyników badań eksperymentalnych. W:Geotechnika w budownictwie i górnictwie. Red. W. Brząbała, J. Butyra, S. Gałczyński. Wrocław: P. Wroc.**2003 s. 134-141, 9 rys. bibliogr. 5 poz.

Abstrakt

W wielu przypadkach opracowanie wyników badań uzyskanych w formie tabelarycznej wymaga aproksymacji danych funkcją ciągłą. Poszukiwana funkcja jest kom-binacją skończonej liczby funkcji podstawowych. W artykule opisano sytuacje, w której aproksymacja wielomianami wysokiego (trzeciego i czwartego) stop-nia, mimo małych różnic pomiędzy danymi eksperymentalnymi a funkcją aprok-symującą nie może być zastosowana ze względu na utratę sensu fizycznego po-chodnej tej funkcji. Przytoczono również przykład aproksymacji wyników pomiarów rozkładu składowej ĺy naprężeń pozostających w spawanych doczołowo tar-tarczach. Pomiary dokonywano przy zastosowaniu nieniszczącej metody pomiaru wykorzystując tzw. efekt Barkhausena. Wyznaczenie wartości współczynników wielomianów funkcji aproksymującej wyniki pomiarów (w dwóch kierunkach w płaszczyźnie spawanej tarczy ) dokonano przy wykorzystaniu metody najmniej-szych kwadratów. Dobór stopnia wielomianów funkcji aproksymującej był rezul-tatem oceny wyników eksperymentów numerycznych. Uzyskane wyniki przebiegu zmian składowej naprężenia sy w badanym przekroju są zbieżne z rezultatami uzyskiwanymi z obliczeń numerycznych. Dopasowanie funkcji aproksymujących do funkcji danej tabelarycznie związane jest z dokładnością odwzorowania jej w rozważanym obszarze, o której decyduje głównie doświadczenia i intuicja inżynierska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi