Wpływ kryzysu na sektor MSP w krajach strefy Euro 2008-2011 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ kryzysu na sektor MSP w krajach strefy Euro 2008-2011

Abstrakt

Ostatnie ćwierćwiecze XX wieku to okres renesansu sektora MSP. Przejawiał się on głównie we wzroście populacji firm i spadku przeciętnej wielkości firmy, wzroście liczby miejsc pracy w MSP i wzroście udziału zatrudnienia w tym sektorze w zatrudnieniu ogółem. Tendencje te obserwowane były zarówno w krajach wysoko, jak i słabiej rozwiniętych (m.in. Loveman, Sengenberger [1990], Storey [1994] i wiele innych; także Piasecki [1997], Dominiak [2005]. Dynamika wzrostu znaczenia sektora MSP zaczęła słabnąć na początku XXI wieku. Mimo, iż trendy postępu technicznego (jednej z najsilniejszych determinant odrodzenia MSP) nie zmieniły się. Istotna zmianą był natomiast kryzys, który rozpoczął się w 2008 roku. Dotychczasowe nieliczne analizy 9np. Thurik [1996] wskazywały, że sektor MSP jest bardziej odporny na zmiany koniunktury niż sektor przedsiębiorstw dużych (choć nieco inne wnioski wynikają z analizy J.Popkin [2003]). Autorzy podejmują wstępną próbę weryfikacji hipotezy o mniejszej (niż dużych firm) wrażliwości sektora MSP na zmiany koniunktury na przykładzie wybranych krajów UE, wykorzystując dostępne dane z lat 2002-2012. Analiza dotyczy wielkości i struktury populacji przedsiębiorstw, wielkości i struktury zatrudnienia wg klas wielkości firm oraz struktury tworzenia wartości dodanej.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego strony 180 - 195,
ISSN: 1230-6444
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Dominiak P., Kurzyńska A.: Wpływ kryzysu na sektor MSP w krajach strefy Euro 2008-2011// Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. -., nr. 33 (2014), s.180-195
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.4467/23539496ib.13.013.2398
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi