Wpływ sposobu odwzorowania pojazdu szynowego na odpowiedź dynamiczną przęsła mostowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ sposobu odwzorowania pojazdu szynowego na odpowiedź dynamiczną przęsła mostowego

Abstrakt

W pracy przedstawiono rezultaty analiz numerycznych oraz badań eksploatacyjnych dwóch przęseł mostowych wymuszonych ruchomym pojazdem szynowym. Pojazd odwzorowano za pomocą czterech modeli uproszczonych: strumienia sił skupionych, strumienia mas skupionych oraz strumieni oscylatorów jedno- i dwumasowych. Analizy numeryczne wykonano przy wykorzystaniu MES. Potrzebne parametry dynamiczne wyznaczono na podstawie wyników identyfikacji modalnej konstrukcji rzeczywistych – jednostki trakcyjnej serii EN57 oraz stalowych przęseł mostowych o rozpiętościach 10 i 30 m. W rezultacie, wyniki symulacji numerycznych w zakresie przemieszczeń oraz przyspieszeń pionowych przęseł odniesiono do wyników badań in-situ przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Dokonano jakościowego oraz ilościowego porównania uzyskanych rozwiązań dla wszystkich analizowanych modeli obciążenia i konstrukcji w zakresie drgań wymuszonych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 9 - 14,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Szafrański M.: Wpływ sposobu odwzorowania pojazdu szynowego na odpowiedź dynamiczną przęsła mostowego// Przegląd Komunikacyjny -,nr. 10 (2019), s.9-14
Bibliografia: test
 1. tural Dynamics, EURODYN 2014, 30th June -2nd July 2014, 2737- 2744. otwiera się w nowej karcie
 2. Catz C., Deinzer F., Maly S., Fink T. SOFiSTiK A.G., v.2014, www.sofi - stic.com, 08.2019. otwiera się w nowej karcie
 3. Domański E., Kowalczyk E., Sko- niecki J. Elektryczne zespoły trak- cyjne serii EW55 i EN57. WKiŁ, 1974.
 4. Esveld C. Modern railway track. MRT Productions, 1989. otwiera się w nowej karcie
 5. Jenkins H.H, Stephenson J.E., Clay- ton G.A., Morland H.W., Lyon D. The eff ect of track and vehicle pa- rameters on wheel/rail vertical dy- namic forces. Railway Engineering Journal, 3(1), 1974, 2-16.
 6. Johnson K.L. Contact mechanics. Cambridge University Press, 1985. otwiera się w nowej karcie
 7. Juang J.N., Pappa R.S. An eigen- system realization algorithm for modal parameter identifi cation and model reduction. Journal of Guidance, Control and Dynamics, 8(5), 1985, 620-627. otwiera się w nowej karcie
 8. Klasztorny M. Analiza drgań belki mostowej przenoszącej jednorod- ny strumień obciążeń ruchomych. Archiwum Inżynierii Lądowej 36(3), 1990, 207-227.
 9. Klasztorny M. Dynamika mostów belkowych obciążonych pociąga- mi szybkobieżnymi. WNT, 2005.
 10. Michaltsos G. T., Sophianopoulos D., Kounadis A. N. The eff ect of a moving mass and other parame- ters on the dynamic response of a simply supported beam. Journal of Sounds and Vibration, 191(3), 1996, 357-362. otwiera się w nowej karcie
 11. Oleszek R., Radomski W. Dynamic analysis of an existing arch railway bridge according to Eurocodes. Archives of Civil Engineering, LXII, 4/I, 2016, 99-117. otwiera się w nowej karcie
 12. PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. Załącz- nik A2: Zastosowanie do mostów. Polski Komitet Normalizacyjny, 2008. otwiera się w nowej karcie
 13. Podworna M. Współczynniki dy- namiczne ugięć pionowych w analizie numerycznej belkowych mostów kolejowych. Przegląd Ko- munikacyjny, 9, 2017, 7-11.
 14. Podworna M. Dynamic response of steel-concrete composite brid- ges loaded by high-speed train. Structural Engineering and Me- chanics 62(2), 2017, 179-196. otwiera się w nowej karcie
 15. Poprawa G., Pradelok S., Łaziński P., Rudzik A. Obiekty mostowe na liniach kolejowych dużych pręd- kości -studium przypadku. Inży- nieria i Budownictwo, 11, 2014, 636-640.
 16. Ribeiro D., Calcada R., Delgado R. Dynamic analysis of Alcácer do Sal railway bridge. EURODYN 2005. 4-7th September 2005, 1661-1667. otwiera się w nowej karcie
 17. Szafrański M. Oddziaływania ta- boru na mosty kolejowe przy zmiennych parametrach ruchu. Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, 2014.
 18. Szafrański M. Vibration of the bridge under moving singular lo- ads -theoretical formulation and numerical solution. Journal of Applied Mathematics and Com- putational Mechanics, 15(1), 2016, 169-180. otwiera się w nowej karcie
 19. Szafrański M. Dynamic analysis of the railway bridge span under moving loads. Roads and Bridges -Drogi i Mosty. 17, 2018, 299-316. otwiera się w nowej karcie
 20. Szafrański M. Dynamics of the small-span railway bridge under moving loads, MATEC Web Conf. 262 10014 (2019) 1-8. otwiera się w nowej karcie
 21. Szcześniak W., Ataman M., Zbiciak A. Drgania belki sprężystej wywo- łane ruchomym, liniowym oscyla- torem jednomasowym. Roads and Bridges -Drogi i Mosty 1(2), 2002, 53-83.
 22. Żółtowski K., Kozakiewicz A., Ro- maszkiewicz T., Szafrański M., Ma- daj A., Falkiewicz R., Raduszkiewicz K., Redzimski K. Przebudowa mo- stu kolejowego przez rzekę Pilicę z przystosowaniem do dużych prędkości. Archiwum Instytutu In- żynierii Lądowej, 8, 2010, 289-299.
 23. Żółtowski K., Szafrański M., Koza- kiewicz A. Zastosowanie istnieją- cych przęseł odciążających typu mostowego dla prędkości eks- ploatacyjnych do 60 km/h. Mosty 2/2013, 24-27.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi