Oddziaływania taboru na mosty kolejowe przy zmiennych parametrach ruchu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oddziaływania taboru na mosty kolejowe przy zmiennych parametrach ruchu

Abstrakt

W pracy poruszono zagadnienia związane z identyfikacją oraz modelowaniem układu dynamicznego most-pojazd ruchomy. Za element szczególnie istotny uznano czynnik obciążający. Opracowano i wdrożono metodykę identyfikacji cech dynamicznych rzeczywistego pojazdu szynowego. Eksperyment badawczy przeprowadzono dla jednostki trakcyjnej EN57, jednak nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu metody dla innego, konwencjonalnego taboru szynowego. Wyniki identyfikacji modalnej umożliwiły definicję uproszczonego modelu mechanicznego pojazdu, mającego zastosowanie w dynamicznych analizach konstrukcji mostowych. Wyniki symulacji numerycznych przejazdu obciążenia przez most, porównano z rezultatami badań dwóch przęseł mostowych, zrealizowanych w warunkach naturalnej eksploatacji. Rozprawa składa się ze wstępu, pięciu zasadniczych rozdziałów, podsumowania, dwóch załączników oraz zestawienia bibliograficznego. W ROZDZIALE 1 dokonano przeglądu prac z zakresu analiz teoretycznych oraz badań in-situ kolejowych obiektów mostowych pod obciążeniem ruchomym. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój modeli mechanicznych pojazdów szynowych oraz analizy interakcji pojazd-przęsło. W ROZDZIALE 2 scharakteryzowano konwencjonalny tabor kolejowy pod katem budowy jego modelu mechanicznego. W sposób szczegółowy omówiono konstrukcję jednostki trakcyjnej serii EN57, którą w dalszej części pracy wykorzystano jako szynowy pojazd testowy. ROZDZIAŁ 3 poświęcono zagadnieniom teoretycznym z zakresu identyfikacji parametrów modalnych konstrukcji inżynierskich. Dokonano ogólnej charakterystyki oraz podano przykłady praktycznego zastosowania wybranych metod. W sposób szczegółowy omówiono metodę realizacji własnej ERA, którą wykorzystano do identyfikacji parametrów modalnych rzeczywistego pojazdu szynowego. Efektywność metody ERA zweryfikowano na podstawie testów numerycznych. Rezultaty identyfikacji taboru przedstawiono w ROZDZIALE 4. Omówiono metodykę identyfikacji, przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz wyniki analiz teoretycznych. ROZDZIAŁ 5 jest ostatnim rozdziałem pracy. Zdefiniowano w nim uproszczony model obciążenia kolejowego na podstawie zidentyfikowanych parametrów modalnych wzbudzonych postaci drgań wagonu. Na przykładzie dwóch rzeczywistych przęseł mostowych, przeprowadzono symulacje numeryczne przejazdu obciążenia po konstrukcji. Wyniki symulacji numerycznych porównano z rezultatami przeprowadzonych badań eksploatacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 97 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi