Zagadnienia teorii stron zainteresowanych z punktu widzenia etyki biznesu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagadnienia teorii stron zainteresowanych z punktu widzenia etyki biznesu

Abstrakt

W eseju przedstawiłem najprzód etymologiczny sens pojęcia "strony zainteresowane" wraz z modelem firmy wedle trójstopniowego związku ze stronami zainteresowanymi. Następnie określiłem strony zainteresowane w zgodzie z myślą K. Gibsona jako "quasi-osoby". Następnie pokazałem na przykładzie twórczości K. Goodpastera, K. Gibsona i R.C. Solomona, że etycy biznesu przywiązują coraz większą wagę do moralnej/etycznej podstawy w obrębie teorii stron zainteresowanych, np. pojęcie "korporacji z sumieniem", czyli identyfikowanie etycznych wartości podzielanych przez samą korporację i jej strony zainteresowane (K. Goodpaster); moralny pośrednik jako moralna podstawa dla teorii strony zainteresowanej (K. Gibson); rola arystotelesowskiej etyki cnót w łagodzeniu sprzeczności pomiędzy dążeniem do maksymalizacji zysku a dążeniem do wzrostu społecznej odpowiedzialności w obrębie danej spółki akcyjnej (R.C. Solomon). Z kolei przedstawiłem koncepcję stron zainteresowanych wedle A. Argandoñy. Koncepcja owa jest oparta na moralnej podstawie wspólnego dobra w zakresie uprawnień i obowiązków oraz społecznej odpowiedzialności spółki. Uwypukliłem Argandoñy propozycję syntezy teorii dobra wspólnego z teorią stron zainteresowanych. Z kolei przedstawiłem sens wyróżnienia "pierwszoplanowych" i "drugoplanowych" "osób żywotnie zainteresowanych" wedle D.J. Den Uyla. Pokazałem, że "pierwszoplanowe" "osoby żywotnie zainteresowane" ponoszą największe ryzyko finansowe. Zalicza się do nich: akcjonariuszy, wierzycieli oraz ewentualnie pracowników spółki akcyjnej. Następnie przedstawiłem koncepcję "osób żywotnie zainteresowanych" wedle W.M. Evena i E.R. Freemana. Zanalizowałem związek: spółka akcyjna - prawa człowieka. Najpierw uwypukliłem wagę tezy, że każda grupa osób żywotnie zainteresowanych ma prawo do bycia traktowaną jako cel sam w sobie, a nie tylko jako środek do osiągnięcia jakiegoś celu, a zatem musi uczestniczyć w określaniu przyszłego rozwoju firmy, z którą w ten lub inny sposób jest związana". Usiłowałem również pokazać, że docenienie roli czynnika ludzkiego w postępującym procesie zawieranych transakcji rynkowych jest nie do przecenienia na rzecz stanowienia "dobro-bytu" odnośnie osób żywotnie zainteresowanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka strony 65 - 82
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Migoń M.: Zagadnienia teorii stron zainteresowanych z punktu widzenia etyki biznesu// Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka/ ed. ed. Janina Kubka : Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Nauk Filozoficznych., 2003, s.65-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi