Zastosowanie aplikacji internetowych i e-learningu w zarządzaniu kompetencjami: studium przypadku. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie aplikacji internetowych i e-learningu w zarządzaniu kompetencjami: studium przypadku.

Abstrakt

Cel. Integracja efektywnego zarządzania procesami pracy i wykorzystania potencjału zasobów ludzkich warunkuje rozwój organizacji. Jest to szczególnie istotne w organizacjach publicznych, w których wyniki pracy nie zawsze są zgodne z oczekiwanymi standardami. Prezentowana praca stanowi studium przypadku zarządzania kompetencjami w administracji publicznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie polskiej Policji. Metoda. W prezentowanej pracy zastosowano metodę studium przypadku. Projekt „Wytworzenie systemu oceny i rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej Policji” zawierał model zarządzania kompetencjami z wykorzystaniem aplikacji informatycznych, e-learningu i platformy do badań on-line. Zakres projektu obejmował kadrę kierowniczą średniego i wyższego szczebla polskiej Policji. Przeprowadzono analizę celów, założeń, działań, zasobów merytorycznych, procesu wykonania i przewidywanych rezultatów projektu, zarówno pod kątem korzyści, jak i potencjalnych zagrożeń. Wyniki. Analizie poddano cztery grupy zadań związanych z zarządzaniem modelem kompetencji. W pierwszej zawarto model kompetencji i narzędzia pomiaru, które zostały wykonane z wykorzystaniem wywiadów, metody 360 stopni i narzędzi psychometrycznych, oraz mapę kompetencji wraz ze wskaźnikami behawioralnymi. Kolejne dwie grupy zadań obejmowały moduł oceny kompetencji oraz moduły szkoleniowe i rozwojowe dla użytkowników systemu i uczestników. Następnie przygotowano aplikacje informatyczne i platformę internetową do prowadzenia badań on-line. Dyskusja. Wprowadzenie spójnego systemu zarządzania kompetencjami, zintegrowanego z platformą on-line, może przyczynić się do rozwoju organizacji. Przewidywane główne bariery wykorzystania projektu są uwarunkowane czynnikami technicznymi, psychologicznymi i społecznymi. Oczekiwane wartości dodane wynikają przede wszystkim z wykorzystania aplikacji i platformy internetowej. Oryginalność/Wartość. Model zarządzania kompetencjami z wykorzystaniem platformy internetowej integruje zarządzanie zasobami ludzkimi z wynikami pracy i realizacją kluczowych procesów.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy strony 56 - 76
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Basińska B., Wiciak I.: Zastosowanie aplikacji internetowych i e-learningu w zarządzaniu kompetencjami: studium przypadku.// W : Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy/ ed. Basińska, B.A.; Garnik, I. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2014, s.56-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi