Zastosowanie metod nieniszczących w diagnostyce nawierzchni drogowych w rejonie obiektów mostowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metod nieniszczących w diagnostyce nawierzchni drogowych w rejonie obiektów mostowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania metod nieniszczących w diagnostyce nawierzchni drogowych jako alternatywę do metod tradycyjnych w celu wyjaśnienia przyczyn powstawania zarysowań poprzecznych nawierzchni w sąsiedztwie obiektów mostowych. Wykorzystano dwie metody skanowania: laserowe w celu szczegółowej inwentaryzacji powierzchni nawierzchni oraz georadarowe (GPR) w celu inwentaryzacji struktury nawierzchni. W wyniku zastosowania skanowania laserowego obszarów w rejonie dylatacji obiektów mostowych, które wykonywano z dokładnością około 3 mm, otrzymano przestrzenną mapę geometrii. Otrzymane wyniki zobrazowano w postaci mapy graficznej oraz przekrojów poprzecznych przedstawiających odchyłki od idealnej założonej w projekcie powierzchni. Skanowanie georadarowe wraz z postprocessingiem miało na celu wykrycie ewentualnych nieciągłości w strukturze warstw nawierzchni powyżej płyty przejściowej. Wykorzystano do tego analizę przewodności poszczególnych warstw. Badania wykonane metodami nieniszczącymi weryfikowano z wykorzystaniem standardowych testów związanych z badaniem i pobieraniem próbek rdzeniowych nawierzchni. W wyniku pomiarów georadarowych i analizy pobranych próbek otrzymano zgodne wyniki. Wskaźniki zagęszczenia poszczególnych warstw były znacznie mniejsze w rejonie przyczółka, niż w odległości kilku metrów od niego. Pomiary wykazały występowanie zarówno błędów projektowych, jak i związanych z budową konstrukcji nawierzchni

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 26 - 31,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Miśkiewicz M., Lachowicz J., Tysiąc P., Jaskuła P., Wilde K.: Zastosowanie metod nieniszczących w diagnostyce nawierzchni drogowych w rejonie obiektów mostowych// Magazyn Autostrady. -., nr. 7 (2018), s.26-31
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi