Wyniki wyszukiwania dla: PROGRAM GAMBIT - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROGRAM GAMBIT

Wyniki wyszukiwania dla: PROGRAM GAMBIT

 • Powiatowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT człuchowski

  Publikacja

  - Rok 2005

  Referat zawiera genezę powstania pierwszego w Polsce Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT Człuchowski. W szczególności uwagę zwrócono na zagadnienia związane z budową lokalnego systemu brd oraz diagnozę stanu bezpieczeństwa w powiecie.

 • Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013. GAMBIT 2005

  Publikacja

  W artykule przedstawiono syntezę Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. Jest to dokument opracowany na zamówienie Krajowej Rady BRD, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 kwietnia 2005 jako program dla Polski na lata 2005-2007-2013. Polska wchodząc do Unii Europejskiej w maju 2004 przyjęła cel ustalony w Polityce Transportowej UE ''w ciągu dekady zmniejszyć o połoweę liczbę śmiertelnych ofiar wypadków...

 • Preparation and implementation of the National Road Safety Programme GAMBIT 2005

  Publikacja

  - Rok 2007

  Krajowy Program BRD GAMBIT 2005 jest spójny z najwazniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju systemu transportu w Polsce (Polityka Transportowa, Strategia Rozwoju Transportu). Jest też spójny z III Planem BRD Unii Europejskiej. Program ten daje możliwość zintensyfikowania działań prewencyjnych, prowadzonych w celu ochrony zycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem tego programu będzie uratowanie życia kilkunastu tysiącom...

 • Przygotowanie i wdrażanie Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005

  Publikacja

  - Rok 2007

  Krajowy Program BRD GAMBIT 2005 jest spójny z najwazniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju systemu transportu w Polsce (Polityka Transportowa, Strategia Rozwoju Transportu). Jest też spójny z III Planem BRD Unii Europejskiej. Program ten daje możliwość zintensyfikowania działań prewencyjnych, prowadzonych w celu ochrony zycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem tego programu będzie uratowanie życia kilkunastu tysiącom...

 • Miejsce programu GAMBIT w III planie BRD Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Otwarcie Seminarium GAMBIT 2006, poświęcone wnioskom z dotychczasowych działań oraz planom na przyszłość, zawartym w najnowszym Krajowym Programie GAMBIT 2005. Prace nad nim rozpoczęto w sierpniu 2004, czyli tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W kwietniu 2005 Rada Ministrów przyjęła GAMBIT 2005 jako program dla Polski na lata 2005-2013, skonstruowany zgodnie z metodyką opracowaną dla tych krajów UE-25, których poziom zagrożenia...

 • 10 lat systemowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jako przygotowania do wejścia Polski do Unii Europejskiej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono podsumowanie dekady prac na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2001 roku Rada Ministrów przyjęła nowy program GAMBIT 2000 jako program bezpieczeństwa ruchu dla Polski na lata 2001-2010. Program jest spójny z III Programem UE i zakłada poprawę bezpieczeństwa w Polsce do poziomu średniej krajów UE.

 • GAMBIT's position within the European Union's III Road Safety Plan

  Publikacja

  - Rok 2007

  Otwarcie Seminarium GAMBIT 2006, poświęcone wnioskom z dotychczasowych działań oraz planom na przyszłość, zawartym w najnowszym Krajowym Programie GAMBIT 2005. Prace nad nim rozpoczęto w sierpniu 2004, czyli tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W kwietniu 2005 Rada Ministrów przyjęła GAMBIT 2005 jako program dla Polski na lata 2005-2013, skonstruowany zgodnie z metodyką opracowaną dla tych krajów UE-25, których poziom zagrożenia...

 • Program bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych do roku 2013

  Publikacja

  - Drogownictwo - Rok 2009

  Mimo dotychczas podejmowanych wielu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych w Polsce, rezultaty są dalekie od oczekiwań i zadań postawionych przez krajowych program GAMBIT 2005. W artykule przedstawiono zarys tego programu, koncentrując się głównie na: roli strategii brd, zasadach doboru celów, wyborze wiodących strategii zwiększania bezpieczeństwa oraz na charakterystyce programów funkcjonalnych.

 • Jacek Oskarbski dr hab. inż.

  Associate professor (D.SC.Eng.) in the Department of Civil Engineering at the Gdansk University of Technology. Main research areas are traffic modeling and forecasting, transport planning, intelligent transport systems, traffic engineering, and mobility management. A graduate of the University (1994). He worked as road planner in BPBK and Transprojekt Gdański Office (1993-1996). Pposition of assistant in the Highway Engineering...

 • Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  Skuteczność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd)w Polsce uwarunkowane jest podejmowaniem wszelkich środków zaradczych w sposób uporządkowany i powszechny, dostosowany do założonych celów i dostępczych środków finansowych. Takie podejście do problemu zakłada Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, którego strategicznym celem jest zmniejszenie o 50% liczby ofiar śmertelnych wypadków drogowych...

 • Przykłady kształcenia online na Politechnice Gdańskiej - stan obecny i per- spektywy rozwoju. W: [CD-ROM] III Konferencja i Warsztaty. Uniwersytet Wir- tualny: ''Model, narzędzia i praktyka''. Warszawa, 5-7 czerwca 2003 r. War-szawa: P. Warsz.**2003 Sesja 5.06.03, [8 s.]

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule przedstawiona jest aktualna oferta CEN PG oraz możliwości jej wy-korzystania na Wydziale Inzynierii Lądowej w studiach doktoranckich i uzupe-łniających (V Program Ramowy UE, Centra Doskonałości, CURE - Centre for Ur-ban Construction and Rehabilitation:Technology, Transfer, Research and Edu-cation). Pokazano przykład współpracy CEN PG z Programem GAMBIT (Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), której efektem...

 • Krajowe strategie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizujące założenia Dekady ONZ 2011-2020

  Publikacja

  W artykule opisano założenia, jakie dla państw członkowskich opracowała Organizacja Narodów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, w tzw. Dekadzie BRD.W dokumencie ONZ pt. "Plan Globalny" wskazano na 5 filarów programów bezpieczeństwa ruchu, dotyczących: zarządzania brd, uczestnika ruchu, pojazdu, infrastruktury oraz ratownictwa, w oparciu o które kraje powinny konstruować swoje narodowe rezolucje....

 • Protection of Pedestrians as the Key Action for Implementing - Poland’s Vision Zero

  Publikacja

  - Rok 2015

  WHO reports show that pedestrians account for 10 to 70% of total road crash fatalities. In Poland, pedestrians also represent a significant road safety problem. For many years, pedestrian collisions have accounted for approx. 30% of total road crashes with more than 30% of pedestrians killed. Therefore, pedestrian safety has been one of Poland’s main objectives in its road safety programs implemented over the past 20 years. The...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie technologii internetowych w kształceniu - oferta Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule przedstawiono ofertę szkoleń CEN PG oraz możliwości jej wykorzystania na Wydziale Inżynierii Lądowej w studiach doktoranckich i podyplomowych, które zostaną uruchomione w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, Centra Doskonałości (projekt CURE - Centre for Urban Construction and Rehabilitation: Technology Transfer, Research and Education). Zaprezentowano model nauczania zintegrowanego, który łączy różne formy...

 • Internet technology in education - offer of Gdansk University of Technology.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono ofertę szkoleń Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej oraz możliwości jej wykorzystania na Wydziale Inżynierii Lądowej w studiach doktoranckich i podyplomowych, które zostaną uruchomione w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, Centra Doskonałości (projekt CURE - Centre for Urban Construction and Rehabilitation: Technology Transfer, Research and Education). Zaprezentowano model nauczania...

 • National road programme GAMBIT 2005

  Publikacja

  - Rok 2005

  Referat otwierający XIII Światową Konferencję ''Bezpieczeństwo ruchu drogowego na 4 kontynentach, zawierający opis nowego Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce. Program został przyjęty prezz Radę Ministrów w dniu 19 kwietnia 2005. W Programie przedstawiono cele i środki działań prewencyjnych, planowanych do wdrożenia dla osiągnięcia założonych celów.

 • Road safety strategy on national roads

  Mimo podejmowanych wielu działań w zakresie brd na sieci dróg krajowych w Polsce, rezultaty są dalekie od oczekiwań i zadań postawionych przez Krajowy Program BRD GAMBIT 2005. Można by to tłumaczyć dużym przyrostem liczby pojazdów i wzrostem pracy przewozowej szczególnie na drogach krajowych. Ale porównanie ryzyka występującego na sieci dróg krajowych w Polsce do ryzyka występującego na drogach krajowych najbliższych krajów europejskich...

 • Speed monitoring and management in national road safety program

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono system długoterminowych badań prędkości pojazdów umozliwiający śledzenie ich zmian. Zmiany te są analizowane w powiązaniu z wdrażanymi środkami nadzoru oraz edukacyjnymi oddziaływaniami na uczestników ruchu, a także ze zmianami infrastruktury drogowej. Podano też ogólne zalecenia do programu GAMBIT 2005, wynikające z dotychczasowych badań prędkości.

 • Romanika Okraszewska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Romanika Okraszewska jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 1996 ukończyła klasę matematyczno-informatyczną w VIII Liceum Ogólnokształcącym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Absolwentka dwóch wydziałów Politechiki Gdańksiej, w roku 2002 ukończyła studia architektury i urbanistyki a w 2004 zarządzania i ekonomii. W latach...

 • XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018

  Wydarzenia

  12-04-2018 00:00 - 13-04-2018 23:59

  Konferencja GAMBIT jest poświęcona problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji jest rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa.

 • The GAMBIT programme - experience and outlooks.

  Publikacja

  Referat jest podsumowaniem dziesięciu lat prac wdrożeniowych Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT. Zawiera opis przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczenstwa na drogach, począwszy od zmian legislacyjnych, po działania inżynierskie.