Sebastian Lech Wachowski - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Urodziłem się w 1987 roku w Bydgoszczy. W 2007 roku ukończyłem Technikum Elektroniczne przy Zespole Szkół Elektroniczych w Bydgoszczy uzyskując tytuł zawodowy technika elektronika. W tym samy roku przeniosłem się do Gdańska gdzie rozpocząłem studnia na kierunku Fizyka Techniczna ze spec. Nanotechnologia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. W 2011 uzyskuję tytuł inżyniera z wyróżnieniem i podejmuję studnia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Semestr zimowy 2011/12 spędzam poza granicami kraju jako student wymiany międzynarodowej Erasmus na Uniwersytecie Matlańskim - jedną z nastarszych uczelni w Europie. W 2012 roku uzyskuję tytuł zawodowy magistra inżynieria i rozpoczynam studia doktoranckie na Studium Doktoranckim Fizyki przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. W trakcie studiów doktoranckich odbywam trzy staże zagraniczne: dwa na Uniwersytecie w Oslo oraz jeden w firmie Coorstek Membrane Sciences. Na początku roku 2017 bronię z wyróżnieniem rozprawę doktorską o tytule "Właściwości strukturalne i transportowe ceramicznego przewodnika protonowego – domieszkowanego niobanu lantanu", której promotorami były prof. Maria Gazda oraz dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń. 

We wrześniu 2016 roku zostałem zatrudniony w Katedrze Fizyki Ciała Stałego jako asystent. W swojej pracy łączyłem zadania badawcze w zakresie ceramik przewodzących jonowo z pracą dydaktyczną. Uczyłem przedmiotów takich jak: Fizyka Podstawowa, Krystalografia, Materiały Funkcjonalne, Fizyka Fazy Skondensowanej, Podstawy Elektroniki i Elektrotechniki, Układy elektronicznej oraz Programowanie Niskiego Poziomu. Wraz z dr. inż. Tadeuszem Miruszewskim opracowaliśmy i wygłosiliśmy autorski wykład zatytułowany Przewodnictwo Jonowe w Kryształach, który dostarczał studentom II stopnia Inżynierii Materiałowej podwaliny w tej ważnej i rozwojowej dziedzinie nauki.

Od października 2017 roku jestem adiunktem zatrudnionym w międyznarodowym projeckie badawczym "Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach międzynarodowej sieci badawczej m-Era.NET. Projekt jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Oslo, Instytutem Technologii Energetycznej w Norwegii oraz Instytutem Technologii Chemicznej Narodowej Rady Naukowej Hiszpanii w Walencji.  

wyświetlono 18552 razy