Lech Bałachowski - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 58

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 • Badania modelowe w komorze kalibracyjnej

  Krótki przegląd istniejących komór kalibracyjnych i przeprowadzanych w nich badań modelowych. Opis badań realizowanych w komorze kalibracyjnej skonstruowanej na Politechnice Gdańskiej wraz z przedstawieniem stosowanych modeli. Dyskusja na temat wpływu warunków brzegowych na wyniki badań penetracyjnych w piasku modelowym. Propozycja interpretacji oporu stożka z uwzględnieniem poprawki na wpływ warunków brzegowych. Opis modelowania...

 • Deep compaction control of sandy soils

  Vibroflotation, vibratory compaction, micro-blasting or heavy tamping are typical improvement methods for the cohesionless deposits of high thickness. The complex mechanism of deep soil compaction is related to void ratio decrease with grain rearrangements, lateral stress increase, prestressing effect of certain number of load cycles, water pressure dissipation, aging and other effects. Calibration chamber based interpretation...

 • STABILITY OF THE INNER SLOPE OF THE POLISH DREDGDIKES RESEARCH DIKE AT STATIONARY FLOW
  Publication

  For long duration of the flood the water table can appear on the slope with a problem of out-wash in the case of sand type dike. If the dike corps is covered with less permeable layer some additional push-off forces and shearing can rise in the cover. In both cases the micro stability of the inner slope should be considered at normative high water for homogeneous sand type dike or sand type dike with less permeable covers. The...

 • SUBSOIL CHARACTERISTICS OF THE VISTULA RIVER DIKES
  Publication

  The results of CPTU tests are used to determine the strength parameters of a dike subsoil. Stress state and stress history of the subsoil under the flood embankment was evaluated with CPTU and DMT tests. Normally consolidated soil was found under the central part of the dike, while the subsoil near the dike toe is found to be overconsolidated. Due to consolidation the undrained shear strength of the subsoil under the central part...

2013
2012
2011
 • Charakterystyka lekkich nasypów zawierających przetworzone kawałki opon
  Publication

  Zastosowanie zuzytych opon jako lekkiego materiału zasypowego wykorzystywanego samodzielnie lub jako mieszanka gumowych krążków i piasku. Badanie cech wytrzymałościowych mieszanek o róznej zawartości procentowej krążków gumy w aparacie trójosiowego ściskania. Wykorzystywano mieszanki o dowolnym, przypadkowym ułożeniu krążków.Określono kąt tarcia wewnętrznego mieszanki, zastępczą spójność oraz jej moduł odkształcenia.

2008
 • Application des essais au dilatometre Marchetti en sites maritime et fluvial en Pologne
  Publication

  Przedstawiono wyniki i interpretację badań DMT zrealizowanych w strefie nadmorskiej i na wałach przeciwpowodziowych w delcie Wisły.Przedstawiono zastosowanie badania dylatometrycznego do kontroli zagęszczenia, opisu stanu i historii naprężenia w gruncie oraz do kontroli stanu, renowacji i wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych.

 • Influence of boundary conditions in calibration chamber

  Przedstawiono wyniki badań modelowych penetracji w komorze kalibracyjnej z zastosowaniem modeli o różnej średnicy. Badania przeprowadzono w piasku średnio zagęszczonym i zagęszczonym przy stałej składowej poziomej naprężenia i przy składowej pionowej naprężenia w gruncie do 400 kPa. Określono wpływ warunków brzegowych na uzyskane wyniki oporu podstawy/oporu stożka lub ostrza dylatometru. Wyznaczono współczynniki korekcyjne oraz...

 • Intercorrelation between CPTU-DMT tests for sands on the Baltic coast
  Publication

  Na podstawie badań terenowych opracowano szereg zależności między parametrami uzyskanymi z badania CPTU i DMT w czystych piaskach kwarcowych na Wybrzeżu Bałtyku. Uwzględniono wpływ historii geologicznej złoża oraz prekonsolidacji. Przedstawiono zależności dla piasków normalnie konsolidowanych i prekonsolidowanych. Prekonsolidacja i historia geologiczna bardziej wpływają na wyniki badania DMT niż CPTU. Zaproponowano oszacowanie...

 • Physical modeling in sands in a wide range of stress level: Application to the calibration of CPTU i DMT tests.
  Publication

  Praca dotyczy badań modelowych w gruntach niespoistych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wysokiego poziomu naprężenia na zachowanie się podłoża gruntowego. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym z nich opisano zachowanie się piasku w szerokim zakresie naprężeń z uwzględnieniem ściśliwości, kruszenia się ziaren, nieliniowości obwiedni zniszczenia oraz nieliniowości modułu odkształcenia związanych z poziomem naprężenia...

 • Use of CPTU and DMT in rehabilitation of flood embankments

  Zastosowanie badań CPTU i DMT do oceny stanu wałów przeciwpowodziowych Żuław Wiślanych oraz do koncepcji projektowania ich wzmocnienia i uszczelnienia. Wyznaczenie wytrzymałości gruntów słabych pod wałem z oszacowaniem wskaźnika prekonsolidacji. Uwzględnienie kształtu krzywej dyssypacji nadwyżki ciśnienia wody w porach gruntu generowanej podczas wciskania końcówki CPTU do oceny współczynnika filtracji oraz historii naprężenia w...

2007
 • Characteristics of tyre chips-sand mixtures from triaxial tests

  Analiza parametrów wytrzymałościowych i odkształcalności mieszanek piasku i kawałków zużytych opon. Powtórne użycie tego materiału, odpowiednio przetworzonego na skrawki i elementy o kształcie kołowym pozwala po odpowiednim zmieszaniu z gruntem niespoistym na uzyskanie materiału o zwiększonej wytrzymałości na ścinanie zachowywanej również przy dużych odkształceniach. Analizowano mieszanki o różnej zawartości opon przy naprężeniach...

 • Interpretacja badań CPT w komorze kalibracyjnej
  Publication

  Analiza wyników sondowań statycznych przeprowadzonych w komorze kalibracyjnej w Laboratorium Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej. Uwzględnienie wpływu warunków brzegowych wokół masywu gruntowego, składowej pionowej i poziomej stanu naprężenia, oraz stopnia zagęszczenia piasku modelowego. Analiza wpływu stosunku średnicy komory do średnicy modelu na opór na stożku sondy CPT. Weryfikacja istniejących korelacji dla piasków...

 • Kontrola zagęszczenia wgłębnego piasku na podstawie badania dylatometrycznego DMT
  Publication

  Analiza kontroli jakości zagęszczenie wgłębnego piasku metodą wibroflotacji z zastosowaniem badania dylatometrycznego DMT. Dyskusja kryterium kontroli zagęszczenia. Określenie przyrostu wytrzymałości (kąt tarcia wewnętrznego) i zmniejszenia odkształcalności podłoża (moduł odkształcenia MDMT) wskutek wibroflotacji. Na podstawie badania DMT zaobserwowano nawet 7 krotny przyrost modułu odkształcenia i wzrost wartości kąt tarcia wewnętrznego...

 • Size effect in centrifuge cone penetration tests

  Określenie efektu skali w badaniu wciskania stożka w zagęszczonych piaskach kwarcowych na podstawie badań modelowych w wirówce geotechnicznej. Badania przeprowadzono na dwóch piaskach kwarcowych przy przyśpieszeniach od 30g do 100g. Analizowano efekt skali związany ze stosunkiem średnicy modelu (mini-stożka) do średniej średnicy ziaren oraz wpływem poziomu naprężenia na opór stożka. Wpływ poziomu naprężenia powoduje powstanie geometrycznego...

2006

seen 599 times