Search results for: ALGORYTMY ROZPROSZONE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: ALGORYTMY ROZPROSZONE

Search results for: ALGORYTMY ROZPROSZONE

 • Algorytmy równoległe i rozproszone/Parallel and distributed >> algorithms

  e-Learning Courses
  • J. Cychnerski
  • M. Matuszek
  • P. Kaczmarek
  • P. Czarnul

 • Rozproszone kolorowanie grafów

  Publication

  - Year 2006

  W pracy rozważany jest rozproszony model obliczeń, w którym struktura systemu jest reprezentowana przez graf bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. W tym modelu podajemy nowe, rozproszone algorytmy kolorowania grafów wraz z dokładną analizą teoretyczną i wynikami eksperymentów obliczeniowych.

 • Zachłanne algorytmy kolorowania grafów w modelu rozproszonym

  W artykule porównano cztery rozproszone algorytmy kolorowania grafów. Zaprezentowano wyniki eksperymentów komputerowych, w których badano liczbę rund i kolorów uzyskanych dla grafów losowych.

 • Track-to-track fusion in tracking of multiple targets in clutter - a comparative study.

  Publication

  Przedstawiono i porównano algorytmy rozproszone wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu źródeł. Rozważono przypadek, w którym dane dotyczące pozycji obiektów są zakłócone przez dodatkowe fałszywe wykrycia niezwiązane z obserwowanymi obiektami. Algorytmy rozproszone i centralne to dwie podstawowe klasy algorytmów służące do wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu...

 • Waldemar Korłub dr inż.

  People

  Waldemar Korłub obtained an Eng. degree in 2011, MSc.Eng. degree in 2012 and PhD in Computer Science in 2017 granted by the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdansk University of Technology. His research interests include: distributed systems mainly grid and cloud computing platforms, autonomous systems capable of self-optimization, self-management, self-healing and self-protection, artificial intelligence...

 • On the complexity of distributed graph coloring with local minimality constraints

  Publication

  - NETWORKS - Year 2009

  Artykuł traktuje o zachłannym kolorowaniu grafów w modelu rozproszonym. Omówiono algorytmy rozproszone, dające w wyniku pokolorowanie spełniające warunki dla pokolorowań sekwencyjnych typu S oraz Largest-First (LF). Udowodniono również, że każda rozproszona implementacja algorytmu S wymaga co najmniej Omega(log n / log log n) rund, a algorytmu LF co najmniej Omega (n^{1/2}) rund, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków grafu.

  Full text to download in external service

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej. - P. Bićko.

  Publication

  - Year 2011

  W pracy poddano krytycznej analizie aktualne zasady funkcjonowania rynku regulacyjnych usług systemowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Badano powiązania procesów bilansowania mocy z bilansowaniem energii elektrycznej. W konsekwencji zidentyfikowano powiązania rynku usług regulacyjnych z Rynkiem Bilansującym. W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia omawianych regulacyjnych usług systemowych,...

 • Komputerowe systemy automatyki - 2022/2023

  e-Learning Courses
  • P. Raczyński

  materiały wspierające wykład na studiach II stopnia na kierunku ACR pod tytułem komputerowe systemy automatyki 1. Sprzęganie magistrali systemu komputerowego z obiektem sterowania. Sprzężenie proste i z wzajemnym potwierdzeniem, idea, algorytmy, przekazywania potwierdzenia 2. Warianty realizacji przekazywania potwierdzenia: programowy, z wykorzystaniem systemu przerwań oraz wejścia wymuszającego wyczekiwanie. Kryteria doboru...

 • Komputerowe Systemy Automatyki wykład 2023-2024

  e-Learning Courses
  • P. Raczyński

  materiały wspierające wykład na studiach II stopnia na kierunku ACR pod tytułem komputerowe systemy automatyki 1. Sprzęganie magistrali systemu komputerowego z obiektem sterowania. Sprzężenie proste i z wzajemnym potwierdzeniem, idea, algorytmy, przekazywania potwierdzenia 2. Warianty realizacji przekazywania potwierdzenia: programowy, z wykorzystaniem systemu przerwań oraz wejścia wymuszającego wyczekiwanie. Kryteria doboru optymalnego...

 • Architektura Systemów Komputerowych

  Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze jest rozwój architektury aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych. "Architecture starts when you carefully put two bricks together" - stwierdza niemiecki architekt Ludwig Mies von der Rohe. W przypadku systemów komputerowych dotyczy to nie cegieł, a modułów sprzętowych lub programowych. Przez architekturę systemu komputerowego...

 • Taking advantage of symmetries: Gathering of many asynchronous oblivious robots on a ring

  Publication

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Year 2010

  One of the recently considered models of robot-based computing makes use of identical, memoryless mobile units placed in nodes of an anonymous graph. The robots operate in Look-Compute-Move cycles; in one cycle, a robot takes a snapshot of the current configuration (Look), takes a decision whether to stay idle or to move to one of the nodes adjacent to its current position (Compute), and in the latter case makes an instantaneous...

  Full text available to download

 • Leader election for anonymous asynchronous agents in arbitrary networks

  Publication

  - DISTRIBUTED COMPUTING - Year 2014

  We consider the problem of leader election among mobile agents operating in an arbitrary network modeled as an undirected graph. Nodes of the network are unlabeled and all agents are identical. Hence the only way to elect a leader among agents is by exploiting asymmetries in their initial positions in the graph. Agents do not know the graph or their positions in it, hence they must gain this knowledge by navigating in the graph...

  Full text available to download

 • Universal Augmentation Schemes for Network Navigability

  Publication
  • P. Fraigniaud
  • C. Gavoille
  • A. Kosowski
  • E. Lebhar
  • Z. Lotker

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Year 2009

  Rozważano problem uzupełniania grafu (reprezentującego np. sieci społeczne) poprzez dodanie w każdym węźle jednego dodatkowego skierowanego połączenia (długodystansowego). Dokładniej, dla każdego węzła definiuje się listę prawdopodobieństw istnienia połączenia wychodzącego z danego węzła do wszystkich pozostałych węzłów; wartości tych prawdopodobieństw muszą sumować się do jedności. Routing zachłanny w takiej sieci polega na przekazywaniu...

  Full text available to download

 • On the complexity of distributed greedy coloring

  Publication

  - Year 2007

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów przy dodatkowym założeniu, że kolor żadnego wierzchołka nie może zostać zmniejszony bez zmiany kolorów przynajmniej jednego z jego sąsiadów. Przeprowadzone rozważania dotyczyły złożoności obiczeniowej problemu w modelu Liniala obliczeń rozproszonych. Podano ograniczenia dolne i górne złożoności problemu oraz zestawiono problem z innymi pokrewnymi zagadnieniami grafowymi.

  Full text to download in external service

 • Grid Implementation of a Parallel Multiobjective Genetic Algorithm for Optimized Allocation of Chlorination Stations in Drinking Water Distribution Systems: Chojnice Case Study

  Solving multiobjective optimization problems requires suitable algorithms to find a satisfactory approximation of a globally optimal Pareto front. Furthermore, it is a computationally demanding task. In this paper, the grid implementation of a distributed multiobjective genetic algorithm is presented. The distributed version of the algorithm is based on the island algorithm with forgetting island elitism used instead of a genetic...

  Full text to download in external service

 • Taking advantage of symmetries: gathering of asynchronous oblivious robots on a ring

  Publication

  - Year 2008

  W pracy rozważano problem rendezvous (spotkania, zebrania) dla zbioru bezpamięciowych robotów umieszczonych na wierzchołkach cyklu nieskierowanego, niewyposażonych w urządzenia komunikacyjne. Przyjęto model systemu rozproszonego występujący w literaturze pod nazwą asynchronicznego systemu z cyklami Look-Compute-Move. Problem istnienia rozwiązania rozwiązano dla wszystkich konfiguracji poczatkowych składających się z więcej niż...

  Full text to download in external service

 • A Point Set Connection Problem for Autonomous Mobile Robots in a Grid

  Publication

  - COMPUTING AND INFORMATICS - Year 2012

  Consider an orthogonal grid of streets and avenues in a Manhattan-like city populated by stationary sensor modules at some intersections and mobile robots that can serve as relays of information that the modules exchange, where both module-module and module-robot communication is limited to a straight line of sight within the grid. The robots are oblivious and move asynchronously. We present a distributed algorithm that, given...

  Full text to download in external service

 • Bounds on the Cover Time of Parallel Rotor Walks

  Publication

  - Year 2014

  The rotor-router mechanism was introduced as a deterministic alternative to the random walk in undirected graphs. In this model, a set of k identical walkers is deployed in parallel, starting from a chosen subset of nodes, and moving around the graph in synchronous steps. During the process, each node maintains a cyclic ordering of its outgoing arcs, and successively propagates walkers which visit it along its outgoing arcs in...

  Full text to download in external service

 • Bounds on the cover time of parallel rotor walks

  Publication

  - JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES - Year 2016

  The rotor-router mechanism was introduced as a deterministic alternative to the random walk in undirected graphs. In this model, a set of k identical walkers is deployed in parallel, starting from a chosen subset of nodes, and moving around the graph in synchronous steps. During the process, each node successively propagates walkers visiting it along its outgoing arcs in round-robin fashion, according to a fixed ordering. We consider...

  Full text available to download

 • Multi-agent graph searching and exploration algorithms

  Publication

  - Year 2020

  A team of mobile entities, which we refer to as agents or searchers interchangeably, starting from homebases needs to complete a given task in a graph.The goal is to build a strategy, which allows agents to accomplish their task. We analyze strategies for their effectiveness (e.g., the number of used agents, the total number of performed moves by the agents or the completion time).Currently, the fields of on-line (i.e., agents...

  Full text available to download

 • On-line Search in Two-Dimensional Environment

  We consider the following on-line pursuit-evasion problem. A team of mobile agents called searchers starts at an arbitrary node of an unknown network. Their goal is to execute a search strategy that guarantees capturing a fast and invisible intruder regardless of its movements using as few searchers as possible. We require that the strategy is connected and monotone, that is, at each point of the execution the part of the graph...

  Full text available to download

 • Self-stabilizing algorithms for graph coloring with improved performance guarantees

  Publication

  - Year 2006

  W pracy rozważa się rozproszony model obliczeń, w którym struktura systemu jest reprezentowana przez graf bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. W tym modelu podajemy nowy samostabilizujący algorytm kolorowania grafów oparty na konstrukcji drzewa spinającego. Zgodnie z naszą wiedzą jest to pierwszy algorytm z gwarantowaną wielomianową liczbą ruchów, który dokładnie koloruje grafy dwudzielne.

 • What Can Be Observed Locally? Round based models for quantum distributed computing

  Publication

  - Year 2009

  W pracy rozważono zagadnienie lokalności w kontekście informacji kwantowej w obliczeniach rozproszonych. Rozważono dwa kwantowe rozszerzenia modelu LOCAL Liniala, otrzymane poprzez: (1) inicjalizację systemu w kwantowym stanie splątanym, (2) zastosowanie kwantowych kanałów komunikacyjnych. Dla obydwu typów rozszerzeń zaproponowano przykłady problemów, których złożoność rundowa ulega redukcji w porównaniu do oryginalnego modelu...

  Full text to download in external service

 • Constructing a map of an anonymous graph: applications of universal sequences

  Publication

  - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE - Year 2010

  We study the problem of mapping an unknown environmentrepresented as an unlabelled undirected graph. A robot (or automaton)starting at a single vertex of the graph G has to traverse the graph and return to its starting point building a map of the graph in the process. We are interested in the cost of achieving this task (whenever possible) in terms of the number of edge traversal made by the robot. Another optimization criteria...

  Full text to download in external service

 • Deterministic rendezvous of asynchronous bounded-memory agents in polygonal terrains

  Publication

  - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE - Year 2010

  Two mobile agents, modeled as points starting at differentlocations of an unknown terrain, have to meet. The terrain is a polygon with polygonal holes. We consider two versions of this rendezvous problem: exact RV, when the points representing the agents have to coincide at some time, and epsilon-RV, when these points have to get at distance less than epsilon in the terrain. In any terrain, each agent chooses its trajectory, but...

  Full text to download in external service

 • Rendezvous of Distance-Aware Mobile Agents in Unknown Graphs

  Publication

  - Year 2014

  We study the problem of rendezvous of two mobile agents starting at distinct locations in an unknown graph. The agents have distinct labels and walk in synchronous steps. However the graph is unlabelled and the agents have no means of marking the nodes of the graph and cannot communicate with or see each other until they meet at a node. When the graph is very large we want the time to rendezvous to be independent of the graph size...

  Full text to download in external service

 • Fast collaborative graph exploration

  Publication

  - INFORMATION AND COMPUTATION - Year 2015

  We study the following scenario of online graph exploration. A team of k agents is initially located at a distinguished vertex r of an undirected graph. At every time step, each agent can traverse an edge of the graph. All vertices have unique identifiers, and upon entering a vertex, an agent obtains the list of identifiers of all its neighbors. We ask how many time steps are required to complete exploration, i.e., to make sure...

  Full text available to download

 • Distributed largest-first algorithm for graph coloring.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule zaprezentowano rozproszony, probabilistyczny algorytm kolorowania grafów. Kolorowanie uzyskane jest optymalne lub prawie optymalne dla takich klas grafów jak koła dwudzielne, gąsienice czy korony. Udowodniono, że algorytm ten działa w czasie O(D^2 log n) rund dla dowolnego grafu n wierzchołkowegoo stopniu maksymalnym D.

 • An experimental study of distributed algorithms for graph coloring.

  W pracy podano algorytm rozproszonego kolorowania grafówi porównano ze znanym wcześniej algorytmem.

 • Samostabilizujący się algorytm kolorowania grafów dwudzielnych i kaktusów

  Publication

  - Year 2006

  W pracy rozważa się rozproszony model obliczeń, w którym struktura systemu jest reprezentowana przez graf bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. W tym modelu podajemy nowy samostabilizujący algorytm kolorowania grafów oparty na konstrukcji drzewa spinającego. Zgodnie z naszą wiedzą jest to pierwszy algorytm z gwarantowaną wielomianową liczbą ruchów, który dokładnie koloruje grafy dwudzielne.

 • Energy optimisation in resilient self-stabilizing processes

  Publication

  - Year 2006

  W pracy rozważa się rozproszony model obliczeń, w którym struktura systemu jest reprezentowana przez graf bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. W tym modelu podajemy nowy samostabilizujący algorytm kolorowania grafów oparty na konstrukcji drzewa spinającego. Zgodnie z naszą wiedzą jest to pierwszy algorytm z gwarantowaną wielomianową liczbą ruchów, który dokładnie koloruje grafy dwudzielne.

 • A self-stabilizing algorithm for finding a spanning tree in a polynomial number of moves

  Publication

  - Year 2006

  W pracy rozważa się rozproszony model obliczeń, w którym struktura systemu jest reprezentowana przez graf bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. W tym modelu podajemy nowy samostabilizujący algorytm znajdowania drzewa spinającego. Zgodnie z naszą wiedzą jest to pierwszy algorytm dla tego problemu z gwarantowaną wielomianową liczbą ruchów.

  Full text to download in external service

 • On greedy graph coloring in the distributed model

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł traktuje o zachłannym kolorowaniu grafów w modelu rozproszonym. Zaprezentowano nowy probabilistyczny algorytm dający w wyniku pokolorowanie LF. Udowodniono, że jakakolwiek rozproszona implementacja LF wymaga co najmniej D rund, gdzie D jest maksymalnym stopniem wierzchołka w grafie.