Search results for: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - MOST Wiedzy

Search

Search results for: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Search results for: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

 • Przestrzeń publiczna a przestrzeń społeczna

  Publication

  - 2009

  Próba pokazania związku między przestrzenią publiczną i społeczną.

 • Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu

  Publication
  • K. Krause

  - 2010

  Współczesna przestrzeń publiczna miast europejskich tworzona i zdominowana jest przez funkcję handlową. Jednak nowe formy handlu wraz ze swoimi placami i ulicami zaczęły przynosić się poza granice miast bądź odwróciły się od nich przyciągając użytkowników do swojego wewnętrznego systemu kontrolowanych przestrzeni. Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytanie czy nowo powstałe zjawiska w przestrzeniach nadal można nazwać publicznymi.

 • Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu

  Publication

  Jedną z głównych funkcji miasta był handel, w wielu przypadkach również stanowił on czynnik miastotwórczy. Aby dokonywać różnego rodzaju wymian handlowych zaistniała potrzeba stworzenia wydzielonej przestrzeni. I tak w zależności od położenia wykorzystywane były nabrzeża portowe, ulice czy place. Stanowiły one główne miejsce spotkań mieszkańców. Z czasem na tych obszarach zaczęły pojawiać się dodatkowe funkcje jak ośrodki władzy,...

 • Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego

  Publication

  - 2010

  Przestrzeń publiczna potrzebuje ludzi. Decydują oni o jej uniwersalnej wartości jako forum kontaktów międzyludzkich i jednocześnie o jej scenograficznej aranżacji, która służy zapamiętywaniu i przekazywaniu treści kulturowych zrodzonych w obrębie społeczności.Działalność planisty i projektanta ocenia się dziś także przez pryzmat umiejętności konstruowania przestrzennych ram tożsamości społecznej.Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego,...

 • Przestrzeń publiczna a przemiany miasta

  Publication

  - 2013

  Praca składa się z dwunastu rozdziałów. Pierwsza część ma charakter wprowadzający do problematyki przestrzeni publicznej. W rozdziale drugim autorka przywołuje wybrane i ważne dla przedmiotu badań koncepcje teoretyczne oparte na modelu wieloparadygmatycznym. Rozdział trzeci osnuty jest wokół antycznego wzorca przestrzeni publicznej, który ze względu na niezwykłe bogactwo rozwiązań w tym zakresie wywodzi się właśnie z tego pnia....

 • Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom

  Publication

  Publikacja omawia zagadnienia projektowania przestrzeni publicznej, które odpowiada na potrzeby seniorów. Osoby starsze, jako członkowie lokalnej społeczności mają prawo do równoprawnego korzystania ze środowiska fizycznego, obiektów i przestrzeni, w których realizowane są usługi powszechne. Za zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania seniorów w środowisku lokalnym odpowiadają przede wszystkim władze samorządowe. Aktywność...

  Full text in external service

 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

  Publication

  - 2017

  Przestrzeń publiczna jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i problemów współczesnej urbanistyki szeroko dyskutowanym również wśród władz miejskich, mieszkańców oraz prywatnych inwestorów. Wielopłaszczyznowy kryzys przestrzeni publicznych wynika z dynamicznych zmian zachodzących w wymiarze fizycznym oraz w wymiarze społecznym miasta. Przytoczone w artykule zagadnienia dotyczące zagarniania przestrzeni przez małe grupy społeczne,...

  Full text available

 • Przestrzeń publiczna w świetle prawa planistycznego

  Publication

  Zasady kształtowania przestrzeni publicznej nie są w Polsce regulowane w bezpośredni sposób przepisami prawa planistycznego. Ustawa z roku 2005 wprowadza wiele zmian do przepisów, kóre nie zabezpieczają euroejskich standartów kształtowania przestrzeni miejskiej. Nie ma jednak zakazów stosowania istniejacych przepisów zgodnie z wiedzą fachową na temat wspólczesnej urabnistyki jakośc przestrzenna powstaje nie poprzez mechaniczne...

 • Muzeum jako przestrzeń publiczna współczesnego miasta

  Publication

  Obserwacja współczesnych muzeów pokazuje, że za równo kuratorzy muzeów, jak i architekci upatrują w muzeach przyszłość dla rozwiązywania problemów miejskich struktur.Dotyczy to rejonów zaniedbanych, ale i tych uznawanych za atrakcyjne.Dostrzeżenie związków pomiędzy miastem, a muzeum pozwala zmienić wizerunek miasta. Odejście od modelu muzeum, jako przestrzni skupionej wyłącznie na własnej działalności stanowi istotny czynnik kształtujący...

 • Przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna w strukturze gdyńskiej kamienicy okresu międzywojennego

  Publication

  - 2008

  Kamienica jest jednym z najbardziej charakterystycznych typów zabudowy miejskiej. Stanowi ona ten rodzaj domu mieszkalnego, który -będąc w sensie własnościowym elementem przestrzeni prywatnej - jest jednocześnie w sensie wizualnym i funkcjonalnym elementem przestrzeni publicznej. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na jej rolę w strukturze miasta - rolę elementu pozostającego na styku obu tych stref. Przedstawienie interakcji...

 • 10 lat konkursu: Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego

  Publication

  album zawiera nie tylko przegląd zrealizowanych w ostatnich latach projektów, które charakteryzują się wysoką jakością zastosowanych rozwiązań służących mieszkańcom. Jest również prezentacją zbioru dobrych praktyk, dzięki którym miasta, miasteczka i wsie województwa pomorskiego stają się wizytówką regionu.

  Full text in external service

 • Wołanie o zdrową - wysokiej jakości przestrzeń publiczna w mieście Sopocie...

  Publication

  Styl i indywidualność miasta nadmorskiego kreować powinna wysokiej jakosci przestrzeń parku nadmorskiego,plaży i mola - próba diagnozy obecnego stanu nadmorskiej przestrzeni publicznej nie wypada optymistycznie.

 • Przestrzeń publiczna nocą - udział światła sztucznego w procesie odnowy przestrzeni publicznej

  W artykule opisano współczesne oświetlenie miasta z punktu widzenia urbanistycznego. Przytoczono przykłady gdzie nowoczesne technologie oświetleniowe były częścią programów rewitalizacji śródmieścia miast i przyczyniły się do ich odnowy.

 • Przestrzeń publiczna i prywatna miasta ponowoczesnego: w poszukiwaniu nowych relacji i jakości

  Publication

  - 2008

  Z perspektywy współczesnych zmian technicznych i społecznych umożliwiających nawiązanie natychmiastowej łączności z ludźmi w każdym punkcie na świecie porządek domu nie ustala się w jednym odosobnionym miejscu. Demontaż geografii jako przestrzennej, terytorialnej bazy kultury odwraca pozycję miejsca z uprzywilejowanego na rzecz kulturowej płynności i odprzestrzenniania relacji społecznych w społeczeństwach ponowoczesnych. Na granicy...

 • Przestrzeń publiczna dzielnic mieszkaniowych w strategiach rozwoju miast niemieckich na przykładzie Monachium i Lipska

  Publication

  W ostatnim dwudziestoleciu Niemcy doznały radykalnej zmiany uwarunkowań rozwojowych miast. Kwestia dzielnic mieszkaniowych łączy się nierozerwalnie z procesem rewitalizacji miast. Aspekt wysokiej jakości przestrzeni publicznej stał się osią podejmowanych działań zarówno w procesie odnowy istniejących zasobów (Lipsk), jak i budowy nowych dzielnic na terenach powojskowych, pokolejowych czy poprzemysłowych (Monachium). Tekst został...

  Full text in external service

 • Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto

  Publication

  MENTORING URBANISTYCZNY I MIKROSTRATEGIA jako innowacyjne narzędzia w procesie partycypacji społecznej Rosnąca wola włączenia się mieszkańców w proces planowania i współdecydowania o przyszłości miasta wymaga dziś w Polsce nowej formuły planowania partycypacyjnego. Rady dzielnic, stowarzyszenia, grupy inicjatywne poszukują metod pracy w bardziej efektywny sposób integrujących i aktywizujących społeczeństwo dzielnicy wokół wspólnych...

 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MIASTA EUROPEJSKIEGO– SALON MIEJSKI CZY ISTOTNY ELEMENT BUDOWYPROGRAMU REWITALIZACJI? PRZYKŁAD MQW WIEDNIUEUROPEAN PUBLIC SPACE – SHOWROOM ORAN IMPORTANT ELEMENT OF REVITALIZATIONPROGRAMME?

  Publication

  Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce weuropejskich programach rewitalizacji zajmuje obecnie przestrzeń publiczna iczy istotnie jest jego główną składową. Czy miejskość przestrzenipublicznej, która jest jakością miejsc niezwykłych, łączących w sobie kontekst polityczny wswojej materialnej formie tzw.material urbanity[2, s. 24]) jest brana pod uwagę przy programach rewitalizacji?! Czy wreszcie,mówiąc...

  Full text in external service

 • Plaża i park w nadmorskim kurorcie-przestrzeń zdrowa czy przestrzeń czekająca na uzdrowienie?

  Publication

  przestrzeń publiczna miasta namorskiego wymaga szczegolnej uwagi i dbałosci w zagospodarowaniu terenu i realizacji kubatur na styku plazy i terenu miasta, w tym przypadku miasta kurortu.Nagromadzenie kubatury usługowych budynków w Parku Nadmorskim odgradza miasto od morza, a tym samym niszczy niepowtarzalnosc przestrzeni nadmorskiej, która jest dobrem wspólnym mieszkańców i przyjezdnych gości.

  Full text in external service

 • Fragmentation of public space - an attempt at recomposition

  Przedmiotem rozważań jest miasto i przestrzeń publiczna jako obszary nieciągłych funkcji i zbiory luźno powiązanych fragmentów. Celem artykułu jest próba pokazania współczesnych wysiłków scalania miejskiej przestrzeni w poszukiwaniu nowych realacji między użytkownikami i otoczeniem.

 • Przyjazna miejskość kurortu innowacyjnego - studium przypadku

  Publication

  - 2012

  Definicja przyjaznej przestrzeni publicznej we współczesnym środowisku miejskim mogłaby brzmieć: przestrzeń publiczna to szczególne, wyróżniające się fragmenty miasta, w których płynący czas aktualnych zdarzeń, przestrzeń przyrody, walory widokowe oraz istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu budzą w odbiorcy pozytywne emocje, gdyż pozostają w wyczuwalnej dynamicznej równowadze. W kontekście tej definicji, należałoby zacząć...

 • Niepokoje i pytania.

  Publication

  Kryzys przestrzeni publicznych współczesnego miasta identyfikowany jest z kryzysem całego miasta i jego lokalnej społeczności. Jest to uzasadnione faktem, że to właśnie przestrzeń publiczna stanowi o istocie miasta jako zjawiska kulturowego, zwłaszcza w kręgu kultury europejskiej. Przyczyn kryzysu dopatrywać się można w rysującej się dysharmonii między potrzebami społecznymi a formą przestrzeni służącą tym potrzebom.

 • Obiekty handlu targowego w przestrzeni publicznej Gdańska - rozpoznanie problemu badawczego

  Przestrzeń publiczna w swojej historii jak i współcześnie wciąż jest wykorzystywana do funkcji handlowej, stąd zagadnienie handlu targowego w przestrzeni publicznej, nie jest bez znaczenie pod względem wpływów na kształtowanie danego miejsca. Podejście naukowe do form obiektów związanych z handlem targowym za równo w ujęciu historycznym jak i współczesnym, pozwoli usystematyzować jego funkcjonowanie we współczesnym mieście.

 • Introduction = Wstęp

  Publication

  - 2007

  ''Przestrzeń publiczna - determinanta miasta europejskiego'' to tytuł sesji seminaryjnej, która odbyła sie w marcu 2005 roku jako spotkanie doktorantów zajmujących sie problemami współczesnego miasta europejskiego. Sesja była dopełnieniem warstztatów międzynarodowych zorganizowanych przez studenckie koło naukowe BUA Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna pt:''Pawilon Europejski. E-pawilon?''. Temat jednoczącej się Europy znalazł...

 • Summary = Podsumowanie

  Publication

  - 2007

  Publikacja "Public Space - the European City Determinant" jest wynikiem seminarium naukowego, które odbyło się na Politechnice Gdańskiej jako część warsztatów architektonicznych "E-pavilion". Doktoranci zostali poproszeni o wygłoszenie referatów, związanych z ich pracami badawczymi, na temat "Przestrzeń publiczna - determinanta miasta europejskiego". Przedsięwzięcie to miało na celu wieloaspektową analizę jakości przestrzeni publicznej...

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Peczek, Ph.D., D.Sc. Associate Professor Department of Urban Design and Regional Planning, Faculty of Architecture Gdansk University of Technology                 My academic and research activity has been concentrated around one specialty — urban planning, however it involves an interdisciplinary reference to other fields, such as lighting and the science of management. In terms of quantity, my academic work...

 • Wartość miejsca w małym i średnim mieście

  Publication

  Public space is a matter of concern for international humanitarian organisations. The paper describes the initiative of UN-Habitat organisation for the creation of Charter of Public Space and the draft of this document. Next the definition of “place” is provided and the definitions of social capital and the bond between social capital and place attachment are presented. The actions proposed nowadays to create places are described....

 • Jakośc przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publication

  - 2005

  Kwestia jakosci przesztrzeni publicznej jest osią procesu reurbanizacji wielkiego osiedla. Oznacza on transformację przestrznną i kulturową modernistycznej monostruktury mieszkaniowej. Nowe inwestycje wprowadzić powinny w obszar osiedla zróżnicowanie funkcjonalne, architektoniczne oraz organizacyjne. Czynnikami regulujacymi dynamikę przemian są przede wszystkim czynniki zewnętrzne ponadlokalne. Nadanie nowej, miejskiej struktury...

 • Architektura współczesnego muzeum i jej znaczenie dla tożsamości krajobrazu miasta = The Architecture of Contemporary Museum and its Significance for the Identity of the Urban Landscape

  Publication

  Artykuł dotyczy architektury współczesnych muzeów, które pod koniec XX w. przeszły znaczący rozwój jako instytucje publiczne. Oprócz specyficznych wymagań technicznych, funkcjonalnych, estetycznych i kulturowych, ich charakterystyczną cechą jest wzrastające zapotrzebowanie na przestrzeń dodatkową służącą edukacji, odpoczynkowi, rozrywce i strefie komercyjnej (handlu i usług). Atrakcyjna przestrzeń publiczna zapewnia dostęp do wszystkich...

 • Przestrzenie publiczne a tożsamość miasta

  Publication

  - 2017

  Własności i problematyczność samej kategorii „przestrzeń publiczna” opierają się jednej wspólnej definicji dla zróżnicowanych praktyk i zachodzących na siebie aktywności różnych grup społecznych. Żadne z odniesień do „publicznego” nie jest naturalnie uniwersalnym konstruktem, który sumuje zebraną całość. O przestrzeni publicznej mówi się nie tylko w kategoriach dostępności, spotkań, współdziałania, ale coraz więcej miejsca poświęca...

 • Dorota Wojtowicz-Jankowska dr hab. inż. arch.

  Senior lecturer at the Faculty of Architecture, Gdansk University of Technology. In the years 1996 - 2014 she worked at the Department of Public Utilities and she is currently employed at the Department of Environmental Design. In 2006 she was awarded the title of doctor. Since 2011 he has been a member of POIA RP. In the years 2014 - 2017 she was a member of the Faculty Council. In his research work, he deals with issues connected...

 • Energia przestrzeni publicznej współczesnego miasta

  Publication

  Pojęcie piękna w pejzażu miejskim stało się względne. Liczy się aura miejsca, atrakcyjność, walor, przyciąganie odbiorców, najlepiej bez względu na porę dnia i roku. Nie zawsze jednak przestrzeń publiczna obdarza odbiorcę dobrą energią. Czasem, wbrew oczekiwaniom pomysłodawców oferty konsumpcyjnej dla owej przestrzeni, uznana zostaje za odpychającą. Zjawisko generowania dobrych, lub określanych jako złe, energii przez istniejące...

  Full text in external service

 • Komercjalizacja przestrzeni a nowe przestrzenie na styku budynku i miasta

  Publication

  Przestrzeń publiczna zawsze związana była z komercją, która tworzyła istotną część programów funkcjonalnych miasta. Jednak w wieku XIX, kiedy szklanymi konstrukcjami dachów zaczęto przykrywać handlowe atria i pasaże, wpływ inwestycji komercyjnych na proces przekształceń miejskich przestrzeni publicznych uwidocznił się szczególnie wyraźnie. Uwarunkowania rozwoju miast wynikające w dużej mierze z gospodarki wolnorynkowej powodują,...

 • Przegląd Czytelnia

  Publication

  Propozycja czterech publikacji, polecanych jako lektura dla architektów: Czasopismo eVolo z 2010 roku pod tytułem „Skyscrapers od the Future”. Znalazło się w nim m.in. 30 prac przysłanych na światowy konkurs architektoniczny na „najbardziej awangardowe idee dla wertykalnej intensywności” – 09 Skyscraper Competition; (2) „Urban Interventions. Personal Projects in Public Spaces” pod redakcją Roberta Klantena i Matthiasa Hubnera,...

 • "Mieszkać w Porcie - Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne"

  Konferencja poświęcona została dokonaniom Gustav'a Oelsnera'a. Ideały przyświecające całej generacji architektów początków Modernizmu, do których należał Oelsner zestawione zostały ze współczesnym miastem i dzisiejszymi priorytetami wpływającymi na obecnie podejmowane decyzje urbanistyczne. Porównanie dwóch aglomeracji Altona-Hamburg oraz Gdańsk-Gdynia w kontekście procesu tworzenia się metropolii portowej daje możliwość głębszego...

 • Światło i cień w przestrzeni publicznej

  Publication

  Światło w przestrzeni publicznej pełni funkcje użytkowe oraz wizualno-plastyczne. Funkcje użytkowe dotyczą ekonomicznego i korzystnego dla człowieka oświetlenia wnętrz urbanistycznych, jak również wykorzystania energii cieplnej słońca dla potrzeb budynków. Naturalne oświetlenie najlepiej odpowiadają zdrowiu fizycznemu i psychicznemu człowieka. Należy jednak pamiętać, że latem, w okresach silnego nasłonecznienia, może on szukać...

 • OKREŚLENIE STOPNIA DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH NA KAMPUSIE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W MYŚL TEORII PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO Z UŻYCIEM METODOLOGII SPACE SYNTAX

  Publication

  - 2017

  W pracy podjęto próbę oceny efektywności dostępności przestrzeni publicznych na Kampusie Politechniki Gdańskiej oraz zbadania zagadnienia zgodność tych przestrzeni z założeniami projektowania uniwersalnego. Celem pracy jest zbadanie relacji między poszczególnymi obiektami dydaktycznymi, zidentyfikowanie głównych korytarzy dostępu oraz wykazanie czy przestrzeń publiczna Kampusu PG jest przestrzenią dostępną (spatial accesibillity)...

 • Miejsca ekspozycji w przestrzeni publicznej miasta. IV generacja rozwoju

  Publication

  Przestrzeń publiczna miasta, a zwłaszcza te jej obszary, które do niedawna nie były kojarzone z działaniami wystawienniczymi, jest coraz częściej wykorzystywana jako miejsce ekspozycji sztuki. Efektem organizowania wydarzeń artystycznych i quasi-artystycznych jest odnajdywanie niezauważanych czy też celowo niedostrzeganych rejonów miasta. Wprowadzanie do przestrzeni nowej, ekspozycyjnej funkcji sprawia, że następuje jej ożywienie....

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Prof. Piotr Lorens - PhD, DSc., urban planner. Lecturer in urban design and development and - since 2007 - Head of the Department of Urban Design and Regional Planning at the Faculty of Architecture, Gdansk University of Technology. His university activities also include coordination of the research and EU Social Fund projects. Based on these projects he was responsible for organization and coordination of the post-graduate studies...

 • Anna Golędzinowska dr inż. arch.

 • Miasto i jego obywatele.

  Publication

  - 2004

  Tekst stanowi próbę włączenia się w dyskusję nad sensem rozwijania i budowania harmonijnych relacji: mieszkaniec-obywatel a jego miejskie środowisko zamieszkania. Ma to istotne znaczenie w polskich realiach, w warunkach demokratyzującego się systemu zarządzania strukturami miejskimi i często antydemokratycznymi w swej istocie praktykami koncesjonowania i zawłaszczania przestrzeni publicznych. Przestrzenie te wyznaczają ramy obywatelskiego...

 • Nowe instrumenty kształtowania przestrzeni publicznych miasta

  Publication

  - 2005

  Artykuł dotyczy zagadenień budowy instrumentarium realizacji współczesnych przestrzeni publicznych miasta. Obejmuje przegląd dostępnych instrumentów działania ora zmożliwości ich stosowania w odniesieniu do procesów kreacji nowych przestrzeni publicznych.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta

  Publication

  - 2005

  Artykuł dotyczy zagadnienia tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Opisane w nim zostały zagadnienia genezy tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń miast amerykańskich. Omówiona została także typologia przestrzeni tematycznych.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej

  Publication

  - 2005

  Artykuł dotyczy zagadenień tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Zawarto w nim kwestie genezy zjawiska tematyzacji a także przegląd najważniejszych rodzajów przestrzeni tematycznych.

 • Poosiedlowe miasto przyszłości

  Publication

  - 2005

  Transformacja wielkich dizelnic mieszkaniowych doby powojennego modernizmu zakłada docelową częściową lub całościową wymianę obecnejzabudowy. Jest to naturalny proces miastotówrczy. Zmiana epok . srodowisko mieszkaniowe musi dostosowac sie nowego stylu życia spoełeczeństwa doby postindustrialnej. ''Powrót do miasta' w tych strukturach wymaga nowatorskich strategii i nowych środków urbanistycznych.

  Full text in external service

 • Prawo planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych.

  Publication

  Realizacja polityki przestrzennej miast realizuje się na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wytycznych tego dokumentu prawa lokalnego dopuszcza się realizacje poszczególnych budynków. Współgranie form dające obiektywne wrażenie harmonii przestrzennej jest tym co określamy jakością przestrzeni publicznej. Trafność zapisów planów miejscowych tworzy ramy organizujące działalność poszczególnych...

 • Rola światła w kreowaniu scenografii przestrzeni publicznej.

  Publication

  Referat ten podejmuje problem kreowania przestrzeni publicznych przy użyciu światła sztucznego jako elementu przyciągającego potencjał, którym są ludzie wypełniający te miejsca. Artykuł poświęcony jest wprowadzeniu do tematyki projektowania oświetlenia w przestrzeni miasta. Ukazane zostały powiązania zewnętrzne i wewnętrzne między przestrzenią publiczną i jej oświetleniem. Zaakceptowane została rola oświetlenia we współczesnym...

 • Rola przestrzeni publicznych w procesie rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych.

  Publication

  - 2002

  Osiedla mieszkaniowe byłego NRD od 10 lat są poddawane rewitalizacji. Zmieniająca się sytuacja polityczo-ekonomiczna wpływa na zmianę postrzegania przyszłości tych struktur. Powstanie akceptowanych społecznie przestrzeni publicznych jest warunkiem przebudowy ''sypialni-blokowisk'' w sprawnie funkcjonujące dzielnice miejskie. Możliwość realizacji tej wytycznej jest zależna nie tyle od możliwości technicznych ile od czynników...

 • Wnioski poznawcze i aplikacyjne.

  Publication

  Treścią artykułu są wnioski poznawcze i aplikacyjne wyprowadzone z prac nad projektem badawczym KBN, opublikowanej w pracy zbiorowej pod redakcją M. Kochanowskiego. Wnioski dotyczą oceny przestrzeni publicznych miast polskich, ich szans i zagrożeń, oraz pożądanych działań na rzecz ich rewitalizacji.

 • Obywatel Gdańszczanin. Szkic do portretu. Idee i ludzie demokracji. Rozważania w kręgu myśli de Tocqueville´a

  Publication

  W Polsce dyskusja na temat społeczeństwa obywatelskiego po latach zapomnienia, powróciła na salony polityczne za sprawą wielu wydarzeń. Jak pisał Edmund Mokrzycki, lewicowi, a po części liberalni intelektualiści i politycy zachodni uwzględnianej w latach 1981-1989 aktywności solidarnych ludzi ze wszystkich grup, środowisk i zawodów, dostrzegali ''fenomenalne połączenie ideałów niezależności, samoorganizacji i kultury obywatelskiej''.

 • Sport nie tylko w wielkim mieście. Aktywizujące przestrzenie publiczne

  Publication

  W ostatnich latach sport i rekreacja ruchowa coraz śmielej wkraczają w przestrzeń publiczną miast - ludzie aktywni fizycznie stali się stałym elementem miejskiego krajobrazu. Statystycznie wciąż jednak ruszamy się zbyt mało. Przed architektami i urbanistami stoi więc zadanie projektowania przestrzeni w taki sposób, aby atrakcyjne rozwiązania architektoniczne prowokowały ruch i zróżnicowane formy aktywności fizycznej. Artykuł, skupiając...

  Full text in external service