Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

 • Przestrzeń publiczna a przestrzeń społeczna

  Publikacja

  - 2009

  Próba pokazania związku między przestrzenią publiczną i społeczną.

 • Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu

  Publikacja
  • K. Krause

  - 2010

  Współczesna przestrzeń publiczna miast europejskich tworzona i zdominowana jest przez funkcję handlową. Jednak nowe formy handlu wraz ze swoimi placami i ulicami zaczęły przynosić się poza granice miast bądź odwróciły się od nich przyciągając użytkowników do swojego wewnętrznego systemu kontrolowanych przestrzeni. Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytanie czy nowo powstałe zjawiska w przestrzeniach nadal można nazwać publicznymi.

 • Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu

  Publikacja

  Jedną z głównych funkcji miasta był handel, w wielu przypadkach również stanowił on czynnik miastotwórczy. Aby dokonywać różnego rodzaju wymian handlowych zaistniała potrzeba stworzenia wydzielonej przestrzeni. I tak w zależności od położenia wykorzystywane były nabrzeża portowe, ulice czy place. Stanowiły one główne miejsce spotkań mieszkańców. Z czasem na tych obszarach zaczęły pojawiać się dodatkowe funkcje jak ośrodki władzy,...

 • Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego

  Publikacja

  - 2010

  Przestrzeń publiczna potrzebuje ludzi. Decydują oni o jej uniwersalnej wartości jako forum kontaktów międzyludzkich i jednocześnie o jej scenograficznej aranżacji, która służy zapamiętywaniu i przekazywaniu treści kulturowych zrodzonych w obrębie społeczności.Działalność planisty i projektanta ocenia się dziś także przez pryzmat umiejętności konstruowania przestrzennych ram tożsamości społecznej.Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego,...

 • Przestrzeń publiczna a przemiany miasta

  Publikacja

  - 2013

  Praca składa się z dwunastu rozdziałów. Pierwsza część ma charakter wprowadzający do problematyki przestrzeni publicznej. W rozdziale drugim autorka przywołuje wybrane i ważne dla przedmiotu badań koncepcje teoretyczne oparte na modelu wieloparadygmatycznym. Rozdział trzeci osnuty jest wokół antycznego wzorca przestrzeni publicznej, który ze względu na niezwykłe bogactwo rozwiązań w tym zakresie wywodzi się właśnie z tego pnia....

 • Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom

  Publikacja

  Publikacja omawia zagadnienia projektowania przestrzeni publicznej, które odpowiada na potrzeby seniorów. Osoby starsze, jako członkowie lokalnej społeczności mają prawo do równoprawnego korzystania ze środowiska fizycznego, obiektów i przestrzeni, w których realizowane są usługi powszechne. Za zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania seniorów w środowisku lokalnym odpowiadają przede wszystkim władze samorządowe. Aktywność...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

  Publikacja

  - 2017

  Przestrzeń publiczna jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i problemów współczesnej urbanistyki szeroko dyskutowanym również wśród władz miejskich, mieszkańców oraz prywatnych inwestorów. Wielopłaszczyznowy kryzys przestrzeni publicznych wynika z dynamicznych zmian zachodzących w wymiarze fizycznym oraz w wymiarze społecznym miasta. Przytoczone w artykule zagadnienia dotyczące zagarniania przestrzeni przez małe grupy społeczne,...

  Pełny tekst w portalu

 • Muzeum jako przestrzeń publiczna współczesnego miasta

  Publikacja

  Obserwacja współczesnych muzeów pokazuje, że za równo kuratorzy muzeów, jak i architekci upatrują w muzeach przyszłość dla rozwiązywania problemów miejskich struktur.Dotyczy to rejonów zaniedbanych, ale i tych uznawanych za atrakcyjne.Dostrzeżenie związków pomiędzy miastem, a muzeum pozwala zmienić wizerunek miasta. Odejście od modelu muzeum, jako przestrzni skupionej wyłącznie na własnej działalności stanowi istotny czynnik kształtujący...

 • Przestrzeń publiczna w świetle prawa planistycznego

  Publikacja

  Zasady kształtowania przestrzeni publicznej nie są w Polsce regulowane w bezpośredni sposób przepisami prawa planistycznego. Ustawa z roku 2005 wprowadza wiele zmian do przepisów, kóre nie zabezpieczają euroejskich standartów kształtowania przestrzeni miejskiej. Nie ma jednak zakazów stosowania istniejacych przepisów zgodnie z wiedzą fachową na temat wspólczesnej urabnistyki jakośc przestrzenna powstaje nie poprzez mechaniczne...

 • Przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna w strukturze gdyńskiej kamienicy okresu międzywojennego

  Publikacja

  - 2008

  Kamienica jest jednym z najbardziej charakterystycznych typów zabudowy miejskiej. Stanowi ona ten rodzaj domu mieszkalnego, który -będąc w sensie własnościowym elementem przestrzeni prywatnej - jest jednocześnie w sensie wizualnym i funkcjonalnym elementem przestrzeni publicznej. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na jej rolę w strukturze miasta - rolę elementu pozostającego na styku obu tych stref. Przedstawienie interakcji...

 • 10 lat konkursu: Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego

  Publikacja

  album zawiera nie tylko przegląd zrealizowanych w ostatnich latach projektów, które charakteryzują się wysoką jakością zastosowanych rozwiązań służących mieszkańcom. Jest również prezentacją zbioru dobrych praktyk, dzięki którym miasta, miasteczka i wsie województwa pomorskiego stają się wizytówką regionu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wołanie o zdrową - wysokiej jakości przestrzeń publiczna w mieście Sopocie...

  Publikacja

  Styl i indywidualność miasta nadmorskiego kreować powinna wysokiej jakosci przestrzeń parku nadmorskiego,plaży i mola - próba diagnozy obecnego stanu nadmorskiej przestrzeni publicznej nie wypada optymistycznie.

 • Przestrzeń publiczna nocą - udział światła sztucznego w procesie odnowy przestrzeni publicznej

  W artykule opisano współczesne oświetlenie miasta z punktu widzenia urbanistycznego. Przytoczono przykłady gdzie nowoczesne technologie oświetleniowe były częścią programów rewitalizacji śródmieścia miast i przyczyniły się do ich odnowy.

 • Przestrzeń publiczna i prywatna miasta ponowoczesnego: w poszukiwaniu nowych relacji i jakości

  Publikacja

  - 2008

  Z perspektywy współczesnych zmian technicznych i społecznych umożliwiających nawiązanie natychmiastowej łączności z ludźmi w każdym punkcie na świecie porządek domu nie ustala się w jednym odosobnionym miejscu. Demontaż geografii jako przestrzennej, terytorialnej bazy kultury odwraca pozycję miejsca z uprzywilejowanego na rzecz kulturowej płynności i odprzestrzenniania relacji społecznych w społeczeństwach ponowoczesnych. Na granicy...

 • Przestrzeń publiczna dzielnic mieszkaniowych w strategiach rozwoju miast niemieckich na przykładzie Monachium i Lipska

  Publikacja

  W ostatnim dwudziestoleciu Niemcy doznały radykalnej zmiany uwarunkowań rozwojowych miast. Kwestia dzielnic mieszkaniowych łączy się nierozerwalnie z procesem rewitalizacji miast. Aspekt wysokiej jakości przestrzeni publicznej stał się osią podejmowanych działań zarówno w procesie odnowy istniejących zasobów (Lipsk), jak i budowy nowych dzielnic na terenach powojskowych, pokolejowych czy poprzemysłowych (Monachium). Tekst został...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto

  Publikacja

  MENTORING URBANISTYCZNY I MIKROSTRATEGIA jako innowacyjne narzędzia w procesie partycypacji społecznej Rosnąca wola włączenia się mieszkańców w proces planowania i współdecydowania o przyszłości miasta wymaga dziś w Polsce nowej formuły planowania partycypacyjnego. Rady dzielnic, stowarzyszenia, grupy inicjatywne poszukują metod pracy w bardziej efektywny sposób integrujących i aktywizujących społeczeństwo dzielnicy wokół wspólnych...

 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MIASTA EUROPEJSKIEGO– SALON MIEJSKI CZY ISTOTNY ELEMENT BUDOWYPROGRAMU REWITALIZACJI? PRZYKŁAD MQW WIEDNIUEUROPEAN PUBLIC SPACE – SHOWROOM ORAN IMPORTANT ELEMENT OF REVITALIZATIONPROGRAMME?

  Publikacja

  Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce weuropejskich programach rewitalizacji zajmuje obecnie przestrzeń publiczna iczy istotnie jest jego główną składową. Czy miejskość przestrzenipublicznej, która jest jakością miejsc niezwykłych, łączących w sobie kontekst polityczny wswojej materialnej formie tzw.material urbanity[2, s. 24]) jest brana pod uwagę przy programach rewitalizacji?! Czy wreszcie,mówiąc...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Plaża i park w nadmorskim kurorcie-przestrzeń zdrowa czy przestrzeń czekająca na uzdrowienie?

  przestrzeń publiczna miasta namorskiego wymaga szczegolnej uwagi i dbałosci w zagospodarowaniu terenu i realizacji kubatur na styku plazy i terenu miasta, w tym przypadku miasta kurortu.Nagromadzenie kubatury usługowych budynków w Parku Nadmorskim odgradza miasto od morza, a tym samym niszczy niepowtarzalnosc przestrzeni nadmorskiej, która jest dobrem wspólnym mieszkańców i przyjezdnych gości.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Fragmentation of public space - an attempt at recomposition

  Przedmiotem rozważań jest miasto i przestrzeń publiczna jako obszary nieciągłych funkcji i zbiory luźno powiązanych fragmentów. Celem artykułu jest próba pokazania współczesnych wysiłków scalania miejskiej przestrzeni w poszukiwaniu nowych realacji między użytkownikami i otoczeniem.

 • Przyjazna miejskość kurortu innowacyjnego - studium przypadku

  Publikacja

  - 2012

  Definicja przyjaznej przestrzeni publicznej we współczesnym środowisku miejskim mogłaby brzmieć: przestrzeń publiczna to szczególne, wyróżniające się fragmenty miasta, w których płynący czas aktualnych zdarzeń, przestrzeń przyrody, walory widokowe oraz istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu budzą w odbiorcy pozytywne emocje, gdyż pozostają w wyczuwalnej dynamicznej równowadze. W kontekście tej definicji, należałoby zacząć...

 • Niepokoje i pytania.

  Publikacja

  Kryzys przestrzeni publicznych współczesnego miasta identyfikowany jest z kryzysem całego miasta i jego lokalnej społeczności. Jest to uzasadnione faktem, że to właśnie przestrzeń publiczna stanowi o istocie miasta jako zjawiska kulturowego, zwłaszcza w kręgu kultury europejskiej. Przyczyn kryzysu dopatrywać się można w rysującej się dysharmonii między potrzebami społecznymi a formą przestrzeni służącą tym potrzebom.

 • Introduction = Wstęp

  Publikacja

  - 2007

  ''Przestrzeń publiczna - determinanta miasta europejskiego'' to tytuł sesji seminaryjnej, która odbyła sie w marcu 2005 roku jako spotkanie doktorantów zajmujących sie problemami współczesnego miasta europejskiego. Sesja była dopełnieniem warstztatów międzynarodowych zorganizowanych przez studenckie koło naukowe BUA Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna pt:''Pawilon Europejski. E-pawilon?''. Temat jednoczącej się Europy znalazł...

 • Obiekty handlu targowego w przestrzeni publicznej Gdańska - rozpoznanie problemu badawczego

  Przestrzeń publiczna w swojej historii jak i współcześnie wciąż jest wykorzystywana do funkcji handlowej, stąd zagadnienie handlu targowego w przestrzeni publicznej, nie jest bez znaczenie pod względem wpływów na kształtowanie danego miejsca. Podejście naukowe do form obiektów związanych z handlem targowym za równo w ujęciu historycznym jak i współczesnym, pozwoli usystematyzować jego funkcjonowanie we współczesnym mieście.

 • Summary = Podsumowanie

  Publikacja

  - 2007

  Publikacja "Public Space - the European City Determinant" jest wynikiem seminarium naukowego, które odbyło się na Politechnice Gdańskiej jako część warsztatów architektonicznych "E-pavilion". Doktoranci zostali poproszeni o wygłoszenie referatów, związanych z ich pracami badawczymi, na temat "Przestrzeń publiczna - determinanta miasta europejskiego". Przedsięwzięcie to miało na celu wieloaspektową analizę jakości przestrzeni publicznej...

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Jakośc przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publikacja

  - 2005

  Kwestia jakosci przesztrzeni publicznej jest osią procesu reurbanizacji wielkiego osiedla. Oznacza on transformację przestrznną i kulturową modernistycznej monostruktury mieszkaniowej. Nowe inwestycje wprowadzić powinny w obszar osiedla zróżnicowanie funkcjonalne, architektoniczne oraz organizacyjne. Czynnikami regulujacymi dynamikę przemian są przede wszystkim czynniki zewnętrzne ponadlokalne. Nadanie nowej, miejskiej struktury...

 • Wartość miejsca w małym i średnim mieście

  Publikacja

  Public space is a matter of concern for international humanitarian organisations. The paper describes the initiative of UN-Habitat organisation for the creation of Charter of Public Space and the draft of this document. Next the definition of “place” is provided and the definitions of social capital and the bond between social capital and place attachment are presented. The actions proposed nowadays to create places are described....

 • Architektura współczesnego muzeum i jej znaczenie dla tożsamości krajobrazu miasta = The Architecture of Contemporary Museum and its Significance for the Identity of the Urban Landscape

  Publikacja

  Artykuł dotyczy architektury współczesnych muzeów, które pod koniec XX w. przeszły znaczący rozwój jako instytucje publiczne. Oprócz specyficznych wymagań technicznych, funkcjonalnych, estetycznych i kulturowych, ich charakterystyczną cechą jest wzrastające zapotrzebowanie na przestrzeń dodatkową służącą edukacji, odpoczynkowi, rozrywce i strefie komercyjnej (handlu i usług). Atrakcyjna przestrzeń publiczna zapewnia dostęp do wszystkich...

 • Przestrzenie publiczne a tożsamość miasta

  Publikacja

  - 2017

  Własności i problematyczność samej kategorii „przestrzeń publiczna” opierają się jednej wspólnej definicji dla zróżnicowanych praktyk i zachodzących na siebie aktywności różnych grup społecznych. Żadne z odniesień do „publicznego” nie jest naturalnie uniwersalnym konstruktem, który sumuje zebraną całość. O przestrzeni publicznej mówi się nie tylko w kategoriach dostępności, spotkań, współdziałania, ale coraz więcej miejsca poświęca...

 • Rewitalizacja historycznego zespołu pałacowo-parkowego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Wejherowa (2008-2015). Revitalisation of the Historic Palace and Park in the Local Revitalisation Program of Wejherowo (2008-2015)

  W latach 1990. po upadku komunizmu w Polsce, przestrzeń publiczna w Wejherowie - podobnie jak i w innych miastach Polski była w dużym stopniu zdegradowana. W 2008 roku władze miasta Wejherowa opracowały i zatwierdziły "lokalny program rewitalizacji na lata 2008-2015", który dotyczył głównie centrum miasta. Miał on być w dużym stopniu finansowany przez Unię Europejską..Jedną z najbardziej eksponowanych przestrzeni publicznych, które...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Dorota Wojtowicz-Jankowska dr hab. inż. arch.

  Starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1996 – 2014 pracowała w Katedrze Użyteczności Publicznej, a obecnie jest zatrudniona w Katedrze Projektowania Środowiskowego. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora. Od roku 2011 jest członkiem POIA RP.  W latach 2014 – 2017 była członkiem Rady Wydziału. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z przestrzeniami ekspozycyjnymi. W obszarze jej zainteresowań...

 • Energia przestrzeni publicznej współczesnego miasta

  Pojęcie piękna w pejzażu miejskim stało się względne. Liczy się aura miejsca, atrakcyjność, walor, przyciąganie odbiorców, najlepiej bez względu na porę dnia i roku. Nie zawsze jednak przestrzeń publiczna obdarza odbiorcę dobrą energią. Czasem, wbrew oczekiwaniom pomysłodawców oferty konsumpcyjnej dla owej przestrzeni, uznana zostaje za odpychającą. Zjawisko generowania dobrych, lub określanych jako złe, energii przez istniejące...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Komercjalizacja przestrzeni a nowe przestrzenie na styku budynku i miasta

  Publikacja

  Przestrzeń publiczna zawsze związana była z komercją, która tworzyła istotną część programów funkcjonalnych miasta. Jednak w wieku XIX, kiedy szklanymi konstrukcjami dachów zaczęto przykrywać handlowe atria i pasaże, wpływ inwestycji komercyjnych na proces przekształceń miejskich przestrzeni publicznych uwidocznił się szczególnie wyraźnie. Uwarunkowania rozwoju miast wynikające w dużej mierze z gospodarki wolnorynkowej powodują,...

 • Przegląd Czytelnia

  Publikacja

  Propozycja czterech publikacji, polecanych jako lektura dla architektów: Czasopismo eVolo z 2010 roku pod tytułem „Skyscrapers od the Future”. Znalazło się w nim m.in. 30 prac przysłanych na światowy konkurs architektoniczny na „najbardziej awangardowe idee dla wertykalnej intensywności” – 09 Skyscraper Competition; (2) „Urban Interventions. Personal Projects in Public Spaces” pod redakcją Roberta Klantena i Matthiasa Hubnera,...

 • Weronika Maria Mazurkiewicz dr inż. arch.

  Jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego oraz czynnym architektem urbanistą.Od 2018 roku jest również członkiem Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz stowarzyszenia AESOP (Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures). Odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym University of Ljubljana, University of Technology of Wiena, University...

 • "Mieszkać w Porcie - Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne"

  Konferencja poświęcona została dokonaniom Gustav'a Oelsnera'a. Ideały przyświecające całej generacji architektów początków Modernizmu, do których należał Oelsner zestawione zostały ze współczesnym miastem i dzisiejszymi priorytetami wpływającymi na obecnie podejmowane decyzje urbanistyczne. Porównanie dwóch aglomeracji Altona-Hamburg oraz Gdańsk-Gdynia w kontekście procesu tworzenia się metropolii portowej daje możliwość głębszego...

 • Światło i cień w przestrzeni publicznej

  Publikacja

  Światło w przestrzeni publicznej pełni funkcje użytkowe oraz wizualno-plastyczne. Funkcje użytkowe dotyczą ekonomicznego i korzystnego dla człowieka oświetlenia wnętrz urbanistycznych, jak również wykorzystania energii cieplnej słońca dla potrzeb budynków. Naturalne oświetlenie najlepiej odpowiadają zdrowiu fizycznemu i psychicznemu człowieka. Należy jednak pamiętać, że latem, w okresach silnego nasłonecznienia, może on szukać...

 • OKREŚLENIE STOPNIA DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH NA KAMPUSIE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W MYŚL TEORII PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO Z UŻYCIEM METODOLOGII SPACE SYNTAX

  Publikacja

  - 2017

  W pracy podjęto próbę oceny efektywności dostępności przestrzeni publicznych na Kampusie Politechniki Gdańskiej oraz zbadania zagadnienia zgodność tych przestrzeni z założeniami projektowania uniwersalnego. Celem pracy jest zbadanie relacji między poszczególnymi obiektami dydaktycznymi, zidentyfikowanie głównych korytarzy dostępu oraz wykazanie czy przestrzeń publiczna Kampusu PG jest przestrzenią dostępną (spatial accesibillity)...

 • Miejsca ekspozycji w przestrzeni publicznej miasta. IV generacja rozwoju

  Publikacja

  Przestrzeń publiczna miasta, a zwłaszcza te jej obszary, które do niedawna nie były kojarzone z działaniami wystawienniczymi, jest coraz częściej wykorzystywana jako miejsce ekspozycji sztuki. Efektem organizowania wydarzeń artystycznych i quasi-artystycznych jest odnajdywanie niezauważanych czy też celowo niedostrzeganych rejonów miasta. Wprowadzanie do przestrzeni nowej, ekspozycyjnej funkcji sprawia, że następuje jej ożywienie....

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...

 • Anna Golędzinowska dr inż. arch.

 • Rzeźba w przestrzeni publicznej współczesnego miasta

  Publikacja

  Przedstawiono jak istotna rolę może i powinna we współczesnym mieście pełnić rzeźba jako integralny element tworzący tożsamość przestrzeni publicznej w obecnej zglobalizowanej przestrzeni miejskiej, która niestety pozbawiana jest reliktów dawnej tożsamości kulturowej. Ananlizie poddano także celowość narzucania nowej aranżacji miejsca publicznego przy pomocy dogęszczania rzeźbami miejsc wspólnych dla mieszkańców i turystów.

 • Kulturowe wytwarzanie przestrzeni publicznych

  Publikacja

  W artykule podjęto próbę pokazania wływu nowych technologii na wytwarzanie przestrzeni publicznych w miastach ery globalizacji.

 • Innowacyjne przestrzenie podziemne jako element kreacji miasta XXI wieku

  Publikacja
  • K. Juchnevic

  - 2011

  Temat przewodni Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Doktorantów ''Miasto zwarte / miasto rozproszone'' oraz liczne publikacje o zjawisku ''rozlewania się'' miast, świadczą o żywym zainteresowaniu architektów i urbanistów tym problemem. Równolegle podejmowana jest tematyka związana z przeciwdziałaniem temu zjawisku. Dużo mówi się o intensyfikacji zabudowy, jeszcze więcej o rewitalizacji, czyli odzyskiwaniu dla miasta i potrzeb...

 • Wpływ komunikacji marketingowej na kształtowanie miast = The Impact of Marketing Communication on Shaping the Urban Environment

  Publikacja

  W artykule przestawiono wpływ komunikacji marketingowej na kształtowanie obiektów architektonicznych oraz podano przykłady realizacji o wysokich walorach estetycznych i artystycznych, które powstały w wyniku działań marketingowych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ślady przeszłości w miastach przyszłości = Traces of The Past in Cities of The Future

  Pamięć zbiorowa we współczesnym mieście wizualizuje się dzięki różnorodnym środkom artystycznego wyrazu. Obok monumentalnych rzeźb na cokołach i wielkoprzestrzennych założeń pomnikowych realizowane są niewielkie nośniki pamięci zbiorowej, których zadaniem jest ukierunkowanie uwagi przechodnia na ''mikrohistorie'' związane nierozerwalnie z dziejami miasta. Powstają symboliczne ''haki'' i ''potykacze'', które wprowadzają do przestrzeni...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Energia słoneczna jako innowacyjny element kreacji przestrzeni publicznej miasta = Energy of sunlight in future city

  Paradoksem współczesnych praktyk projektowych w publicznej prestrzeni miast jest fakt oparcia siły wyrazu elementów wielkoprzestrzennych oraz małej architektury, głównie na zastosowaniu światła sztucznego...czyżby została już zapomniana dawna sztuka kreacji nastroju światłem słonecznym ? Analiza dotyczy studium przypadku dwu nowych realizacji rzeżbiarskich w mieście gdańsku.(dokumentacja fotograficzna e. Novokunskiego).

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Public Space in Medium-sized Town - Role in Development Policy

  Publikacja

  Miasta średniej wielkości odgrywają ważną, choć często niedacenianą rolę w sieci osadniczej Polski. Artykuł przedstawia specyfikę tej grupy miast w warunkach wdrażania reform ekonomicznej i terytorialnej. Szczególna uwaga skupiona jest na zjawisku, które nasiliło się od początku XXI wieku - zabiegach władz mających na celu zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych. W tekście przeanalizowane zostały różne strategie rozwoju,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Miejsca handlu ulicznego w przestrzeni publicznej współczesnego miasta

  Publikacja

  Plac targowy w przestrzeni publicznej współczesnego miasta posiada różnorodne znaczenie, często stawiany jest w dwóch granicznych spojrzeniach, od formy negatywnie wpływającej na daną przestrzeń, po element mogący w znaczący sposób przyciągnąć oko turysty oraz stworzyć atmosferę swojskości w przestrzeni publicznej miasta. W poniższym artykule spróbujemy się przyjrzeć, jakie znaczenie mają miejsca handlu targowego w przestrzeni...

 • Obiekty handlu targowego w przestrzeni publicznej Gdańska - Rozpoznanie problemu badawczego

  Publikacja
  • K. Krause

  - 2012

  Rozpoznanie miejsc związanych z handlem targowym wpływających na kształtowanie się struktury miast. Rola handlu targowego jako elementu kształtującego przestrzeń publiczną.