Przestrzeń publiczna a przemiany miasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzeń publiczna a przemiany miasta

Abstrakt

Praca składa się z dwunastu rozdziałów. Pierwsza część ma charakter wprowadzający do problematyki przestrzeni publicznej. W rozdziale drugim autorka przywołuje wybrane i ważne dla przedmiotu badań koncepcje teoretyczne oparte na modelu wieloparadygmatycznym. Rozdział trzeci osnuty jest wokół antycznego wzorca przestrzeni publicznej, który ze względu na niezwykłe bogactwo rozwiązań w tym zakresie wywodzi się właśnie z tego pnia. I do dziś zachowuje swoistą moc normatywną. Kolejna część pracy poświęcona jest problematyczności podziału prywatne–publiczne, nieszczelności granic i widocznego rozhermetyzowania pojęć. W rozdziale piątym autorka przedmiotem dyskursu czyni przestrzeń społeczną, jej pojmowanie oraz odniesienia do przestrzeni publicznych i prywatnych, jej wytwarzanie w dobie globalizacji oraz zagadnienie miejsc trzecich. Kończy ten dyskurs omówienie przestrzeni publicznej jako dobra wspólnego i różnych jego interpretacji, kwestia odróżniania tych dóbr i podejmowanie świadomych decyzji związanych z ich ochroną. Rozdziały siódmy i ósmy poświęcone są ewolucji przestrzeni publicznej w szerokim kontekście przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Traktują one o przestrzeniach discours (przestrzeniach protopublicznych, przestrzeniach autoprezentacji, przestrzeniach straconych i o poszukiwaniu ładu). Kolejne dotyczą rozważań o publicznych przestrzeniach otwartych jako miejscach synkretyzmu kulturowego, relacyjności związku natura-architektura, wreszcie o kulturze i sztuce w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem różnych form jej obecności. Przedostatni rozdział traktuje o procesach restrukturyzacji współczesnego miasta powiązanych z akumulacją znaków dystynkcji i kolektywnym kapitałem symbolicznym (na przykładzie muzeów, bibliotek, centrów handlowych i osiedli grodzonych). Ostatni rozdział zawiera próbę odpowiedzi na pytania o sferę publiczną na przykładzie Gdańska, o dialektykę pamiętania i zapominania, która konstytuuje się w nowych przestrzeniach publicznych jak Muzeum II Wojny Światowej czy Europejskie Centrum Solidarności.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Dymnicka M.: Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013.287 s. ISBN 9788373836297
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 145 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi