Stanisław Szejko - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 14

 • Category
 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2005
 • Implementation of the requirements driven quality method in a small IT company
  Publication

  - Year 2005

  Praca przedstawia proces i rezulaty wdrożenia metody RDQC - sterowanej wymaganiami kontroli jakości w rzeczywistej, niedużej firmie informatycznej. Pokazano specyfike firmy i wybranych projektów, omówiono podstawy metody RDQC, plan jej wdrożenia oraz najważniejsze osiągnięte rezultaty.

 • Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania [online]
  Publication

  - Year 2005

  W artykule rozpatrywane są współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym z możliwych sposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie w procesie wytwarzania zagadnień ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki prowadzenia projektu, wpływu projektu na ludzi, biorących w nim udział...

Year 2004
 • Opinions on the technologically-dependent society.
  Publication
  • S. Rogerson
  • S. B. Arbib
  • J. Weckert
  • B. Dalgarno
  • R. Capurro
  • K. Murata
  • S. Szejko

  - Year 2004

  Praca prezentuje opinie na temat wzajemnego powiązania i uzaleznienia społeczeństw i jednostek od środków techniki informacyjnej i telekomunikacji. Opinie przedstawuiają naukowcy z kilku krajów świata, reprezentujący różne dziedziny nauki i pochodzący z bardzo różniących się kulturowo miejsc

 • Patterns of Ethical Behaviour and Decision Making.
  Publication

  - Year 2004

  W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania wzorców programowych do opracowania wzorców etycznych, mających na celu wspomaganie prowadzącego projekt informatyczny w podejmowaniu decyzji. Ideę zilustrowano dwoma przykładami.

 • Projekt grupowy w kształceniu studentów Informatyki - doświadczenia na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej.
  Publication

  Projekt grupowy stanowi uznaną, efektywną metodę kształcenia w zakresie inżynierii oprogramowania. W referacie omówiono założenia, organizację, kształt procesu projektowego, wzorce dokumentacyjne i wsparcie narzędziowe wypracowane w czasie kilkuletniej realizacji zajęć Projektu Grupowego na Wydziale ETI PG. Prezentowane wzorce i doświadczenia powinny okazać pomocne przy zamierzonym wprowadzeniu Projektu Grupowego do programu studiów.

 • RDQC - sterowana wymaganiami kontrola jakości oprogramowania
  Publication

  - Year 2004

  Artykuł omawia metodę RDQC sterowania jakością wytwarzanego oprogramowania w oparciu o zbiór stawianych mu wymagań. W tym celu dokonywana jest specyfikacja wymagań wobec oprogramowania, stanowiąca następnie podstawę dla wybrania najbardziej istotnych charakterystyk jakościowych. W kolejnych fazach procesu wytwórczego wybrane charakterystyki podlegają kontroli - poprzez interpretację odpowiedzi na przypisane im pytania i pomiary...

Year 2003
 • Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania
  Publication

  - Year 2003

  Praca rozpatruje współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym zesposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie zagadnien ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki projektu, wpływu projektu na ludzi biorących w nim u- dział i otaczających go. Autorzy przytaczają niektóre...

Year 2002

seen 577 times