Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

Filters

total: 62

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2008
 • Comparison of numerical models of impact force for simulation of earthquake-induced structural pounding
  Publication

  - 2008

  W artykule przedstawiono porównanie trzech modeli numerycznych służących do symulacji siły zderzenia w czasie kontaktu pomiędzy konstrukcjami budowlanymi podczas trzęsień ziemi. Efektywność każdego z modeli zbadano porównując wyniki analiz numerycznych z wynikami badań eksperymentalnych. Wyniki pracy pokazują, iż nieliniowy model lepkosprężysty najdokładniej symuluje przebieg czasowy siły zderzenia w czasie kontaktu.

 • Earthquake-induced pounding between equal height buildings with substantially different dynamic properties
  Publication

  Zderzenia pomiędzy konstrukcjami budowlanymi podczas trzęsień ziemi mogą prowadzić do znacznych uszkodzeń czy nawet całkowitego zniszczenia. Celem niniejszego artykuły jest analiza zderzeń pomiędzy budynkami o jednakowej wysokości i różnych parametrach dynamicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych przeprowadzonych na nieliniowych modelach dyskretnych o skupionych masach z wykorzystaniem nieliniowego modelu lepkosprężystego...

 • Numerical simulation of threshold-crossing problem for random fields of environmental contamination
  Publication

  - 2008

  Celem artykułu jest analiza szacowania prawdopodobieństwa, że pole losowe zanieczyszczeń nie przekracza pewnej wartości w danej dwuwymiarowej przestrzeni. W analizie wykorzystano metodę modelowania stochastycznego wykorzystując procedurę symulacji warunkowej. Opisany przykład praktycznego zastosowania metody dotyczy pola zanieczyszczenia metalami ciężkimi gruntu w regionie gdańskim.

 • Prefabricated structures under earthquake excitation: damage and failure of connection joints
  Publication

  Celem artykułu jest analiza zachowania się złączy pomiędzy elementami belkowymi a słupami w konstrukcjach prefabrykowanych poddanych obciążeniom dynamicznym powstającym podczas trzęsień ziemi. Wyniki przedstawione w pracy, uzyskane na podstawie badań numerycznych przeprowadzonych dla wybranego modelu konstrukcji, pokazują, iż złącza są najsłabszym elementem wymagającym zwrócenia szczególnej uwagi przy projektowaniu konstrukcji...

 • Shaking table experimental study on structural pounding during earthquakes
  Publication

  - 2008

  Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na stole wstrząsowym dotyczące zachowania się kolidujących ze sobą modeli konstrukcji podczas trzęsień ziemi. Wyniki te pokazują, iż zderzenia mogą prowadzić do znacznego wzrostu odpowiedzi konstrukcji, ale mogą mieć również pozytywny wpływ i częściowo wytłumić drgania. Ponadto, wyniki badań wskazują na istotny wpływ rodzaju materiału, z którego wykonane są elementy...

 • Structural pounding models with Hertz spring and nonlinear damper
  Publication

  - Journal of Applied Sciences - 2008

  W artykule przedstawiono porównanie możliwości wykorzystania dwóch modeli zderzeń: nieliniowego modelu lepkosprężystego i modelu Hertz'a z dodatkowym tłumieniem. Efektywność każdego z modeli zbadano porównując wyniki analiz numerycznych z wynikami badań eksperymentalnych. Wyniki pracy pokazują, iż zastosowanie nieliniowego modelu lepkosprężystego prowadzi do mniejszych błędów w przebiegach czasowych siły zderzenia oraz do mniejszych...

2007
 • Assessment of damage due to earthquake-induced pounding between the main building and the stairway tower
  Publication

  - 2007

  Raporty po trzęsieniach ziemi pokazują, iż występujące podczas wstrząsów sejsmicznych zderzenia pomiędzy sąsiednimi konstrukcjami budowlanymi, lub ich częściami, mogą prowadzić do znacznych uszkodzeń lub nawet całkowitego zniszczenia konstrukcji. Celem niniejszego artykułu jest oszacowanie zakresu i intensywności zniszczeń na skutek zderzeń pomiędzy budynkiem głównym szpitala Olive View a wolnostojącą klatką schodową podczas trzęsienia...

 • Badania dynamiczne modeli konstrukcji budowlanych na stole wstrząsowym
  Publication

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych na stole wstrząsowym poddając wymuszeniom sejsmicznym modele dwóch kolidujących ze sobą wież. Wyniki te wskazują, iż zderzenia mogą prowadzić do znacznego wzrostu odpowiedzi konstrukcji, ale mogą mieć również pozytywny wpływ i częściowo wytłumić drgania. Ponadto, wyniki badań pokazały istotny wpływ rodzaju materiału, z którego wykonane...

 • Theoretical and experimental assessment of parameters for the non-linear viscoelastic model of structural pounding

  Zjawisko zderzeń pomiędzy sąsiednimi konstrukcjami budowlanymi podczas trzęsień ziemi jest w ostatnim czasie intensywnie badane z wykorzystaniem różnych modeli numerycznych siły zderzenia w czasie kontaktu. Wyniki badań eksperymentalnych pokazują, iż nieliniowy model lepko-sprężysty jest najdokładniejszy wśród modeli stosowanych do analizy. Model ten zdefiniowany jest poprzez dwa parametry: liczbę tłumienia zderzenia oraz parametr...

 • Trzęsienia ziemi w Polsce w roku 2004
  Publication

  - Czasopismo Techniczne - 2007

  W 2004 roku na terenie Polski wystąpiły dwa trzęsienia ziemi o magnitudach ok. 4,6 - 4,9 w skali Richtera. Wstrząsy sejsmiczne, oprócz oczywistych negatywnych odczuć mieszkańców, spowodowały szereg uszkodzeń obiektów budowlanych, na szczęście nie wywołując poważnych zagrożeń ich bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono opis zaistniałych zjawisk oraz ocenę ich intensywności i wpływu na obiekty budowlane, podając ilustrowane przykłady...

2006
2005
2004