Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych

Wnioskowany projekt jest rozwinięciem rezultatów uzyskanych podczas realizacji projektu bazowego nr N N503 147134 pt. „Nadzorowanie procesu frezowania szybkościowego z wykorzystaniem rozwiązań mechatronicznych”. Rozwinięcie to polega na: 1) modyfikacji metody tworzenia mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona, z uwagi na konieczność uwzględnienia dynamiki procesu skrawania oraz zmiennej konfiguracji układu, oraz na 2) optymalizacji sztywności zamocowania wielkogabarytowego przedmiotu obrabianego. W pierwszym rozwinięciu przewiduje się uwzględnienie pomijanych wcześniej własności dynamicznych obrabiarki oraz procesu skrawania, a także – zmiennej konfiguracji układu, spowodowanej zmianą w czasie położenia narzędzia i przedmiotu. Drugie rozwinięcie dotyczy takiego dopasowania częstotliwości i postaci drgań własnych układu „obrabiarka-uchwyt-przedmiot obrabiany-narzędzie”, aby dla przewidywanej wartości prędkości obrotowej wrzeciona oraz prędkości posuwu przedmiotu obrabianego (dla frezowania) albo narzędzia (dla toczenia) był spełniony warunek optymalnych wartości tych wielkości, z uwagi na minimalizację poziomu drgań narzędzie-przedmiot obrabiany. Zaletą proponowanej metody jest niezmienność parametrów kinematycznych (prędkości obrotowej, prędkości posuwu) w trakcie procesu obróbkowego. Projekt obejmuje całkowicie finansowane z budżetu zadania fazy koncepcyjnej (K), przewidziany czas realizacji 12 miesięcy, oraz fazę badawczo-rozwojową (B+R, 24 miesiące), podczas której będą realizowane zadania w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, we współpracy z firmą Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o. Firma to wniesie do fazy B+R projektu wymagany 15-procentowy udział własny. W rezultacie, zostanie potwierdzona skuteczność nadzorowania drgań narzędzie-przedmiot obrabiany w procesie frezowania i toczenia przedmiotów wielkogabarytowych, z wykorzystaniem zmodyfikowanej mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona, a także – za pomocą optymalizacji sztywności zamocowania przedmiotu obrabianego, ustawianej w trybie off-line (przed rozpoczęciem procesu).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MTNASKWG
Program finansujący:
TANGO
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
TANGO1/266350/NCBR/2015 z dnia 2015-06-23
Okres realizacji:
2015-06-01 - 2018-02-28
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kaliński
Realizowany w:
Katedra Mechaniki i Mechatroniki
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 12

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

wyświetlono 175 razy