CP2015 – zmodyfikowana metodyka przewidywania hałasu powstającego na parkingach, stacjach paliw, MOP-ach i punktach poboru opłat - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

CP2015 – zmodyfikowana metodyka przewidywania hałasu powstającego na parkingach, stacjach paliw, MOP-ach i punktach poboru opłat

Abstrakt

W przypadku przedsięwzięć „mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko” pierwszą decyzją, którą należy uzyskać w ramach procedury inwestycyjnej, jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w skrócie: decyzja środowiskowa, DŚU). Procedura związana z uzyskaniem DŚU została opisana w Ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w skrócie: ustawa OOŚ. W ramach procedury związanej z uzyskaniem DŚU dla przedsięwzięć „mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”oraz dla części przedsięwzięć „mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko” wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zakres raportu został określony w art. 66 ustawy OOŚ. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać m.in. określenie przewidywanego oddziaływania akustycznego, w tym przedstawienie prognozowanego oddziaływania w formie grafi cznej. Niniejszy artykuł prezentuje model obliczeniowy, który może być wykorzystywany do obliczania równoważnych poziomów hałasu towarzyszącego obiektom infrastruktury drogowej, takich jak: parkingi, stacje paliw, MOP-y, punkty poboru opłat czy place manewrowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 18 - 21,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Ronowski G., Ejsmont J., Sommer S., Owczarzak W.: CP2015 – zmodyfikowana metodyka przewidywania hałasu powstającego na parkingach, stacjach paliw, MOP-ach i punktach poboru opłat// Magazyn Autostrady. -., nr. 7 (2015), s.18-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi