Elektro-magnetyczna metoda badania procesu degradacji stali austenitycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektro-magnetyczna metoda badania procesu degradacji stali austenitycznych

Abstrakt

Badano próbki ze stali A304 oraz A347 po eksploatacji oraz próbki poddane deformacji plastycznej. Przyjęto założenie, że degradacja prowadzi do wzrostu zawartości fazy ferrytycznej w tych stalach, co może być wykorzystane do oceny stopnia degradacji. Artykuł prezentuje wyniki wstępnych badań nad możliwością wykrycia relatywnie niewielkich koncentracji fazy ferrytycznej. Próbki w początkowym stadium procesu degradacji (wycięte z instalacji przegrzewacza pary) dostarczone zostały przez EPRI. Wykorzystano następujące techniki pomiaru: 1) pomiar siły przyciągania magnesu, 2) pomiary wiroprądowe, 3) indukcjaelektromagnetyczna (efekt Faraday'a). Pomiary wykazały wzrost siły przyciągania magnesu jak również analogiczną zmianę przesunięcia fazowego w przypadku pomiarów wiroprądowych. Obie te techniki wskazują na zawartość fazy ferrytycznej rzędu 0,1 - 0,3% w eksploatowanych próbkach. Deformacja plastyczna (sięgająca 40%) powoduje wzrost przenikalności magnetycznej od około 1,01 (austenit) do µr = 1,6 dla stali A304 i µr = 9 dla stali A347. Wyniki prezentowanych badań wskazują na zasadność ich kontynuacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L., Głowacka M., Sablik M.: Elektro-magnetyczna metoda badania procesu degradacji stali austenitycznych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi