GNIAZDA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W STREFIE PODMIEJSKIEJ METROPOLII - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

GNIAZDA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W STREFIE PODMIEJSKIEJ METROPOLII

Abstrakt

Problem suburbanizacji jest wciąż aktualny w analizach rozwoju miast. Przybiera często formy spontanicznego rozlewania się miast (urban sprawl). Badacze tego problemu skupiają się przeważnie na rozwoju funkcji mieszkaniowej w strefach podmiejskich. Specyficzny charakter polskiego procesu suburbanizacji polega na równoległym rozwoju klasycznej suburbanizacji osiedleńczej oraz rozwoju mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Badania autorów prowadzone dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot wykazują korelację tych dwóch nurtów. Terytorialny rozkład funkcji gospodarczych uległ przewartościowaniom. Nastąpiła zmiana orientacji przestrzennej i rozmycie koncentracji funkcji przemysłowej (głównie przetwórczej). Sektor MŚP stał się jednocześnie istotnym tworzywem rozwoju terytorialnego, także dyfuzji innowacji. Przebadano ten proces, wykorzystując dane empiryczne uzyskane z 251 przedsiębiorstw. Wyprowadzono wnioski dotyczące uwarunkowań oraz analiz struktury zabudowy.

Cytowania

 • 1

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 100 - 111,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Parteka T., Martyniuk-Pęczek J.: GNIAZDA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W STREFIE PODMIEJSKIEJ METROPOLII// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 504 (2018), s.100-111
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2018.504.10
Bibliografia: test
 1. Auksztol J., Matczak R., 2011, Trójmiejski obszar metropolitalny, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk Bruegmann R., 2006, Sprawl: A compact history, University of Chicago Press, Chicago.
 2. Clapson M., Hutchison R., 2010, Suburbanization in Global Society (Research in Urban Sociology), Emerald, Bingley. otwiera się w nowej karcie
 3. Gillham O., 2002, The limitless city: Primer on the Urban Sprawl Debate, Island Press, Washington. Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Wydawnictwo Nomos, Kraków. Lisowski A., Grochowski M., 2009, Procesy suburbanizacji -uwarunkowania, formy, konsekwencje, Biuletyn KPZK, nr 240.
 4. Lisowski A., Mantey D., Wilk W., 2014, Lesson form Warsaw: The lack of coordinated planning and its impacts on Urban Sprawl, [w:] Stanilov K., Sykora L. (red.), Confronting suburbanization. Urban decentralization in postsocialist Central and Eastern Europe, Wiley Blackwell, Chichester. Lorens P., 2005, Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
 5. Lorens P., 2015, Scenariusze przekształceń struktury, [w:] Lorens P., Ledwoń S. (red.), Wybrane aspek- ty kształtowania obszarów metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 249. otwiera się w nowej karcie
 6. Martyniuk O., Martyniuk-Pęczek J., Pęczek G., 2015, Economic Vitality of Polish Suburbs, GSTF Journal of Engineering Technology, vol. 3, no. 4.
 7. Martyniuk-Pęczek J., Martyniuk O., Gierusz A., Pęczek G., 2017, Determinants of SME location in a suburban area: Evidence from the Gdańsk-Gdynia-Sopot metropolitan area, Urbani izziv, vol. 28, no. 1 (Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Lublijana). otwiera się w nowej karcie
 8. Noworól A., Hołuj A. (red.), 2016, Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast, CeDeWu. Pl, Warszawa.
 9. Nuissl H., Rink D., Couch Ch., Karecha J. (red.), 2007, Decline and Sprawl: Urban is not Confined to Expanding City Regions, [w:] Couch Ch., Leontidou L., Petchel-Held G. (Hrsg.), European Pat- terns of Urban Sprawl, Blackwell, Oxford. otwiera się w nowej karcie
 10. Owen W., 1972, The Accessible City, The Bookings Institution, Washington.
 11. Parteka T., 1997, Planowanie strategiczne rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Polska Agen- cja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa otwiera się w nowej karcie
 13. Stanilov K., Sykora L. (red.), 2014, Confronting suburbanization, Urban Decentralization in Postso- cialist Central and Eastern Europe, Wiley Blackwell, Chichester. otwiera się w nowej karcie
 14. Zaucha J., Brodzicki T., Mogiła T., Szlachta J., Zaleski J., 2015, Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi