Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Abstrakt

Projekty innowacyjne, które najczęściej są realizowane w oparciu o podejście adaptacyjne nie zawsze są możliwe do precyzyjnego opisania za pomocą trzech parametrów: koszt, czas i jakość. Do głównych wymagań związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć należy: - Konieczność nieustannych przeglądów projektu, które pozwolą upewnić się, że projekt zmierza do osiągnięcia wytyczonego celu, a w przypadku zagrożenia podjęcie działań korygujących. - Wyznaczenie przejrzystych kryteriów oceny i ewentualnego zamknięcia projektu. Prawdopodobieństwo sukcesu projektów B+R jest niż w przypadku projektów o niskim stopniu innowacyjności. Wyznaczenie jasnych kryteriów oceny wyników takich projektów pozwoli na ich zamknięcie, nawet w przypadku, gdy cel nie został osiągnięty, co pozwoli na zaoszczędzenie środków i przeznaczenie ich na inne projekty wybrane w ramach analizy portfelowej, dla których prawdopodobieństwo sukcesu jest wyższe. - Konieczność precyzyjnego ustalania priorytetów wyboru projektów do realizacji – ograniczone budżety jednostek badawczo-rozwojowych wymagają wiarygodnego równoważenia projektów, tak aby w pierwszej kolejności realizować te projekty, których wartość strategiczna jest największa, jednocześnie uwzględniając inne czynniki, takie jak spodziewane korzyści, ryzyko niepowodzenia, dostępności zasobów. - Zbieranie doświadczeń i wiedzy w takiej formie, która pozwoli na ich wykorzystanie podczas realizacji przyszłych projektów (zbudowanie bazy wiedzy), zwiększy poziom wiedzy organizacji, co pozwoli na podniesienie prawdopodobieństwa sukcesu kolejnych projektów i uniknięcie niektórych błędów w przyszłości. Dostępne na rynku narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami (takie jak np. Microsoft Project Server 2010) realizują postawione powyżej wymagania. Narzędzia te muszą umożliwiać elastyczne dopasowanie przebiegu projektu do zmieniających się warunków w kolejnych iteracjach jego realizacji. Właściwe wdrożenie takich narzędzi w projektach innowacyjnych będzie jednak wymagało większej ilości czasu niż w przypadku organizacji, które nie prowadzą prac B+R. Ponadto prawidłowa obsługa tych narzędzi będzie wymagała większego zaangażowania – warunkiem osiągnięcia korzyści z komputerowego wspomagania projektów innowacyjnych realizowanych w oparciu o podejście adaptacyjne jest posiadanie przez użytkowników ponadstandardowej wiedzy, pozwalającej na pełne korzystanie z zaawansowanej funkcjonalności tego wspomagania

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi strony 1 - 14
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Wilczewski S.: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne// W : Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi/ ed. Marek Wirkus, Anna Lis WARSZAWA: Difin, 2012, s.1-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 195 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi