Metoda szacowania nośności granicznych pali Vibro na podstawie quasi-liniowych krzywych osiadania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda szacowania nośności granicznych pali Vibro na podstawie quasi-liniowych krzywych osiadania

Abstrakt

Badanie zgodności procedur próbnego obciążenia statycznego oraz metod interpretacji według PN-83/B-02482 i aktualnej normy PN-EN:1997-1:2008. Propozycja empirycznej metody ekstrapolacji quasi-liniowych krzywych osiadania pali Vibro na podstawie wyznaczonej nośności granicznej.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 16 razy

Licencja

Copyright (Inżynieria Morska i Geotechnika)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 410 - 416,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Więcławski P.: Metoda szacowania nośności granicznych pali Vibro na podstawie quasi-liniowych krzywych osiadania// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 6 (2018), s.410-416
Bibliografia: test
 1. Gwizdała K.: Fundamenty palowe. Technologie i obliczenie. Wydaw- nictwo naukowe PWN, 2011.
 2. Gwizdała K.: Fundamenty palowe. Badania i zastosowanie. Wydawnic- two naukowe PWN, 2013.
 3. Gwizdała K., Więcławski P.: Nośność graniczna oraz interpretacje me- tod bezpośrednich dla pali przemieszczeniowych. 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Krynica - Bydgoszcz, 20-25 września 2015.
 4. Gwizdała K., Brzozowski T., Więcławski P.: Calculation aspects used in Eurocode 7 for pile foundation. From Research to Design in European Practi- ce. Bratislava, Slovak Republic, June 2 -4, 2010.
 5. Mayne P. W., Mitchell J. K., Auxt J. A, Yilmaz R.: U.S. National Report on CPT, Proc. Intl. Symposium on Cone Penetration Testing, Vol. 1, Swedish Geotechnical Society, Report 3:95, Linköping, 1995. otwiera się w nowej karcie
 6. Mayne P. W.: Cone Penetration Testing. A Synthesis of Highway Practi- ce. Transportation Research Board, NCHRP368, Washington D.C., 2007. otwiera się w nowej karcie
 7. Salgado, R.; Lee, J.: Pile Design on Cone Penetration Test Results. Final Report, FHWA/IN/JTRP-99/8, 1999. otwiera się w nowej karcie
 8. Więcławski P.: Metodyka szacowania osiadań pali Vibro na podstawie wyników badań statycznych CPT. Politechnika Gdańska, 2016.
 9. Więcławski P.: Ocena współpracy pali Vibro z podłożem gruntowym na podstawie badań in-situ. 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inży- nierów i Techników Budownictwa, Krynica -Bydgoszcz, 20-25 września 2015. 10. Więcławski P.: Nośność graniczna pali Vibro obciążonych osiowo na podstawie próbnych obciążeń statycznych i wyników sondowania CPT. Kon- ferencja Naukowo-Techniczna Interdyscyplinarne Zagadnienia Budownictwa, Warszawa 28-29 maja 2015.
 10. PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne.
 11. PN-83/B-02482, Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych na podstawie wyników. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi