OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KLASYCZNEJ METODY WSKAŹNIKOWEJ DO BIEŻĄCEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KLASYCZNEJ METODY WSKAŹNIKOWEJ DO BIEŻĄCEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Abstrakt

W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarzą- dzania energią. Wykazano mocne i słabe strony stosowania metod statycznych. Klasyczna analiza wskaźnikowa daje ograni- czone możliwości w zakresie wykrywania stanów alarmowych, co wynika przede wszystkim z niedostatku informacji o występujących związkach przyczynowo-skutkowych. Wielość wskaźników może stać się barierą w sprawnym posługiwa- niu się nimi w aspekcie szybkiej i precyzyjnej oceny przebiegu procesu.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 26 - 31,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Sadowska I.: OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KLASYCZNEJ METODY WSKAŹNIKOWEJ DO BIEŻĄCEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ// Rynek Energii. -., nr. 1(134) (2018), s.26-31
Bibliografia: test
  1. Bućko P.: Kontrola wskaźników energetycznych w procedurach zarządzania użytkowania energii elektrycz- nej. Rynek Energii nr 4, 2001.
  2. Bućko P.: Zarządzanie użytkowaniem energii poprzez kontrolę wskaźników energetycznych. Gospodarka Paliwami i Energią nr 8, 2002.
  3. Charun H.: Podstawy gospodarki energetycznej. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2004.
  4. Sadowska I.: Metody analizy energochłonności w przemyśle. Rozprawa doktorska. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2015. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi