Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku

Abstrakt

Tematem artykułu jest możliwość zastosowania oczyszczania ścieków bytowych metodą hydrofitową w małych miejscowościach turystycznych. Miejscowości takie charakteryzują się zmienną liczbą mieszkańców w ciągu roku, co wiąże się ze znacznymi wahaniami ilości i jakości dopływających ścieków. W artykule scharakteryzowano i porównano wariantowe konfiguracje oczyszczalni hydrofitowych możliwych do zastosowania jako lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach do 10 000 RLM.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Instalacyjny strony 34 - 38,
ISSN: 1230-9540
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Skrzypiec K., Gajewska M.: Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku// Rynek Instalacyjny. -., nr. 5 (2017), s.34-38
Bibliografia: test
 1. Boutin C., Prost-Boucle S., Vertical flow constructed wetlands subject to load variations: an improved design methodology connected to outlet quality objectives, IWA 14th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control (ICWS2014), October 12-16 2014, Shanghai, China, p. 662-669. otwiera się w nowej karcie
 2. Bus A., Karczmarczyk A., Baryła A., Choosing of rea- ctive material for phosphorus removal from water and wastewater on the example of lightweight aggregate Pollytag, "Inżynieria Ekologiczna" nr 39/2014, s. 33-41.
 3. Chojnicka A., Gajewska M., Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowych -projektowanie według zasad francuskich, "Rynek Instalacyjny" nr 11/2014, s. 69-73.
 4. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. otwiera się w nowej karcie
 5. Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H., Efficiency of pollutant removal by five multistage constructed wet- lands in a temperate climate, "Environment Protection Engineering", Vol. 37, No. 3, 2011, p. 27-36.
 6. Gajewska M., Kopeć Ł., Obarska-Pempkowiak H., Operation of small wastewater treatment facilities in a scattered settlement, Rocznik Ochrony Środowiska, Tom 13 (Tom 1), 2011, s. 207-225.
 7. Geneja M., Technologia oczyszczania ścieków. Ścieki bytowe i komunalne. Materiały do wykładu z przedmiotu Technologia Wody i Ścieków, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Technologii Wody i Ścieków, Gdańsk 2014, s. 222-224, 232-233, 244.
 8. Heidrich Z., Zasady projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" nr 6/2004, s. 209-211.
 9. Jóźwiakowski K., Gajewska M. et al., Hybrid Constructed Wetlands for the National Parks in Poland -The Case Study, Requirements, Dimensioning and Preliminary Results, "Natural and Constructed Wetlands Nutrients: heavy metals and energy cycling, and flow", ed. Jan Vymazal: Springer Nature, 2016, p. 247-267. otwiera się w nowej karcie
 10. Masi F., Caffaz S., Ghrabi A., Multi-stage constructed wetlands systems for municipal wastewater treatment, "Water Science Technology", 67(7), 2013, p. 1590-1598. otwiera się w nowej karcie
 11. Masi F., Martinuzzi N. et al., Tolerance to hydraulic and organic load fluctuations in constructed wetlands, "Water Science and Technology" No. 3/2007, p. 39-48. otwiera się w nowej karcie
 12. Molle P., Prost-Boucle S., Lienard A., Potential for total nitrogen removal by combining vertical flow and horizontal flow constructed wetlands: A full-scale experiment study, "Ecological Engineering" 34, 2008, p. 23-29. otwiera się w nowej karcie
 13. Nastawny M., Jucherski A. et al., Wstępna ocena przydatności wybranych adsorbentów mineralnych do usuwania fosforu ze ścieków bytowych, "Przemysł Chemiczny", Vol. 94, nr 10/2015, s. 1001-1004. otwiera się w nowej karcie
 14. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Kołecka K., Nowe aplikacje technologii hydrofito- wej w gospodarce komunalnej, "Technologia Wody" nr 5/2014, s. 39-45. otwiera się w nowej karcie
 15. Pierzgalski K., Gajewska M., Porównanie zasad pro- jektowania oczyszczalni hydrofitowych stosowanych w Europie, "Rynek Instalacyjny" nr 9/2014, s. 83-88.
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU 2014, poz. 1800). otwiera się w nowej karcie
 17. Vymazal J., Horizontal sub-surface flow and hybrid constructed wetland systems for wastewater treatment, "Ecological Engineering", 25, 2005, p. 478-490. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi