Otrzymywanie, właściwości i struktura w ciele stałym tiosiarczanów amoniowych oraz związków pokrewnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otrzymywanie, właściwości i struktura w ciele stałym tiosiarczanów amoniowych oraz związków pokrewnych

Abstrakt

W pracy doktorskiej otrzymywano tiosiarczany amoniowe i związki pokrewne, takie jak politioniany amoniowe czy S-alkilotiosiarczany oraz scharakteryzowano otrzymane związki. Praca o charakterze podstawowym ma na celu systematyczne przebadanie tytułowych soli, co umożliwi znalezienie szerszego zastosowania dla tej grupy związków. W części literaturowej opisano siarkę oraz jej znane związki tlenowe, a w szczególności tiosiarczany, politioniany oraz S-alkilo- i S-arylotiosiarczany, dla których przedstawiono metody otrzymywania, zastosowania oraz znane struktury krystalograficzne. Omówiono także krótko aminy oraz sole amoniowe. Dalej scharakteryzowano badania strukturalne oraz oddziaływania międzycząsteczkowe mające znaczenie dla rozprawy doktorskiej. Następnie przedstawiono cel i zakres pracy doktorskiej. W części eksperymentalnej podano szczegółowy opis przeprowadzonych syntez oraz aparaturę i metodykę badawczą. W osobnym rozdziale zebrano wyniki badań i wnioski. Na koniec przedstawiono krótkie podsumowanie. Ponadto w pracy zawarto: podziękowania, spis dorobku naukowego oraz załączniki, w tym dołączono płytę CD zawierającą m.in. pliki z opisywanymi w pracy strukturami, i cytowaną literaturę. W badaniach do pracy doktorskiej zsyntezowano osiemnaście tiosiarczanów amoniowych, pięć politionianów amoniowych i S-alkilotiosiarczan amoniowy. Dla otrzymanych związków zbadano właściwości fizykochemiczne oraz wyznaczono dwadzieścia struktur w ciele stałym. W zależności od użytej w syntezie aminy otrzymywano tiosiarczany amoniowe o strukturze typu 3D lub 2D, w której wyróżnić można domeny warstwowe, a także strukturę typu 1D zbudowaną z połączonych prętów. Ponadto uzyskano chiralne kryształy soli tiosiarczanowych z 1,2-diaminopropanem, 1,5-diaminopentanem oraz S-(-)-1-fenyloetyloaminą. Politoniany amoniowe wykazują tendencję do współkrystalizacji, w badaniach otrzymano dwa związki o mieszanej sieci kationowej i dwa związki o mieszanej sieci anionowej oraz jedną sól prostą. Przeprowadzono także szereg syntez S-alkilotiosiarczanów, w których udało się wyizolować i scharakteryzować dwa produkty reakcji. Z badań aktywności biologicznej dla wybranych tiosiarczanów oraz politionianów amoniowych wynika, iż tytułowe związki wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe wobec wybranych szczepów modelowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 3463 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Bibliografia: test
 1. Rysunek 51. Upakowanie w sieci krystalicznej bis(tetrationianu) oksoniowo-tris(tetra-n-butyloamoniowego). otwiera się w nowej karcie
 2. 2.3. Heksationian-tetrationian tetra-n-butyloamoniowy Heksationian-tetrationian tetra-n-butyloamoniowy krystalizuje w grupie Pbnb. W części asymetrycznej znajduje się jeden kation (C 4 H 9 ) 4 N + , oraz połowa anionu heksationowego lub tetrationowego (nieuporządkowanie). Strukturę heksationianu-tetrationianu tetra-n- butyloamoniowego przedstawiono na Rysunku 52 (atomy równoważne mają takie same etykiety). W strukturze aniony leżą zamiennie na tych samych pozycjach (Rys. 53). otwiera się w nowej karcie
 3. Rysunek 52. Struktura heksationianu-tetrationianu tetra-n-butyloamoniowego. Elipsoidy drgań termicznych narysowane przy 50% poziomie prawdopodobieństwa. otwiera się w nowej karcie
 4. Rysunek 53. Upakowanie w sieci krystalicznej heksationianu-tetrationianu tetra-n-butyloamoniowego. Krzyzykami oznaczono pozycje atomów w anionach tetrationianowych. 25,045(3), 9,6788(11), 30,482(3) 16,4649(9), 6,1576(4), 25,7423(13) 18,0937(10), 10,7744(5), 10,2164(6) 22,134(3), 12,5639(15), 27,646(3) 11,0982(4), 43,0320(13), 27,2011(8) otwiera się w nowej karcie
 5. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO
 6. Okuniewski, A., Dąbrowska, A., Chojnacki, J.: 1,3-Di-n-butylthiourea, Acta Crystallogr., Sect. E, 67, (2011), o925. otwiera się w nowej karcie
 7. Dąbrowska, A., Chojnacki, J.: Preparation and X-ray structures of selected aminium thiosulfates, Z. Kristallogr., 229(8), (2014), 555. otwiera się w nowej karcie
 8. Brozdowska, A., Chojnacki, J.: Chiral and achiral crystals, charge-assisted hydrogen-bond patterns and self-organization of selected solid diaminium thiosulfates, Acta Crystallogr., Sect. B, 73, (2017), 507. otwiera się w nowej karcie
 9. Okuniewski, A., Dąbrowska, A., Chojnacki, J, Becker, B.: N,N′-di-n-butylthiourea and its Copper(I) Complexes. "53 Konwersatorium Krystalograficzne", Wrocław, 30.06-2.07.2011, materiały A47, s. 125 -poster. otwiera się w nowej karcie
 10. Dąbrowska, A.: Otrzymywanie i struktura tiosiarczanów amoniowych. "III Konferencja Kół Naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej", Czarlina, 19.04- 21.04.2013, materiały, s. 21 -poster (pierwsze miejsce w kategorii poster naukowy).
 11. Dąbrowska, A., Chojnacki, J.: Struktury wybranych tiosiarczanów amoniowych. "55 Konwersatorium Krystalograficzne", Wrocław, 27.06-29.06.2013, materiały A54, s. 108 -poster.
 12. Dąbrowska, A., Chojnacki, J.: Crystal structure of alkyldiammonium thiosulfates. "56 Konwersatorium Krystalograficzne", Wrocław, 26.06-27.06.2014, materiały B25, s. 181 -poster. otwiera się w nowej karcie
 13. Dąbrowska, A., Chojnacki, J.: Ammonium polythionates with a mixed cationic or anionic network. "57 Konwersatorium Krystalograficzne Polish Crystallographic Meeting Sesja naukowa i warsztaty PTK", Wrocław, 24.06-26.06.2015, materiały A38, s. 107 -poster. otwiera się w nowej karcie
 14. Dąbrowska, A., Strankowski, M., Chojnacki, J.: Crystal structure and thermal properties of tetra-n-pentylammonium bromide. "58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego", Gdańsk, 21.09-25.09.2015, materiały S01P12, s. 72 -poster. otwiera się w nowej karcie
 15. Dąbrowska, A., Chojnacki, J.: Tiosiarczany amoniowe -analiza strukturalna. Budowa podstruktur 1D i 2D w ciele stałym. "58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego", Gdańsk, 21.09-25.09.2015, materiały S13KS01, s. 405 -wystąpienie ustne. otwiera się w nowej karcie
 16. Brozdowska, A., Chojnacki, J.: Crystal structure of ammonium tetrathionates. "58 Konwersatorium Krystalograficzne", Wrocław, 23.06-24.06.2016, materiały A28, s. 87 -poster. otwiera się w nowej karcie
 17. Nagrody i wyróżnienia
 18. Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Chemicznego na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2012/13, Gdańsk, 2013. otwiera się w nowej karcie
 19. Złota Odznaka Absolwenta Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2013. 10. LITERATURA otwiera się w nowej karcie
 20. Srinivasan, B. R., Khandolkar, S. S., Jyai, R. N., Ravikumar, K., Sridhar, B., Natarajan, S., Spectrochim. Acta A, 102, (2013), 235. otwiera się w nowej karcie
 21. Zhao, J., Wu, Z., (Chiayung) Chen, J., Solvent Extr. Ion Exc., 16(6), (1998), 1407. otwiera się w nowej karcie
 22. Rao, K. J., Paria, S., RSC Adv., 3, (2013), 10471. otwiera się w nowej karcie
 23. Li, G., Xia, Y., Zhao, Y., Li, P., Zhang, F., Qu, P., Aust. J. Chem., 69, (2016), 267. otwiera się w nowej karcie
 24. Li, G., Zhai, J., Li, D., Fang, X., Jiang, H., Dong, Q., Wang, E., J. Mater. Chem., 20, (2010), 9215. otwiera się w nowej karcie
 25. Meyer, B.: Sulfur, Energy, and Environment, Elsevier, Amsterdam (1977). otwiera się w nowej karcie
 26. Meyer, B., Chem. Rev., 76, (1976), 367. otwiera się w nowej karcie
 27. Bielański, A.: Podstawy Chemii Nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2010).
 28. David, W. I. F., Ibberson, R. M., Cox S. F. J., Wood, P. T., Acta Crystallogr., Sect. B, 62, (2006), 953. [10] Rysunek: https://dir.indiamart.com/impcat/sulphur.html, (data dostępu 02.09.2017) otwiera się w nowej karcie
 29. Brosnan, J. T., Brosnan, M. E., J. Natur., 136, (2006), 1636S. otwiera się w nowej karcie
 30. Beinert, H., J. Biol. Inorg. Chem., 5, (2000), 2. otwiera się w nowej karcie
 31. Johnson, D. C., Dean, D. R., Smith, A. D., Johnson, M. K., Annu. Rev. Biochem., 74, (2005), 247. otwiera się w nowej karcie
 32. Klotz, M. G., Bryant, D. A., Hanson T. E., Front. Microbio., 2, (2011), 241. otwiera się w nowej karcie
 33. Schulz, H. N., Brinkhoff, T., Ferdelman, T. G., Mariné, M. H., Teske A., Jorgensen, B. B., Science, 284, (1999), 493. otwiera się w nowej karcie
 34. Katalog substancji farmaceutycznych firmy Fargon: https://shop.fagron.pl/pl- pl/product/cat_100132/sulfur-praecipitatum.aspx, (data dostępu 02.09.2017)
 35. Zheng, G., Yang, Y., Cha, J. J., Hong, S. S., Cui, Y., Nano Lett., 11, (2011), 4462. otwiera się w nowej karcie
 36. Yang, Y., Zheng, G., Cui, Y., Chem. Soc. Rev., 42, (2013), 3018. otwiera się w nowej karcie
 37. Portal Laboratoria.net Innowacje Nauka Technologie, Duszyńska, M., Związki siarkoorganiczne: http://laboratoria.net/pl/artykul/Zwi%C4%85zki%20siarkoorganiczne;15627.html, (data dostępu 02.09.2017)
 38. Loerting, T., Kroemer, R. T., Liedl, K. R., Chem. Commun., (2000), 999. otwiera się w nowej karcie
 39. Housecroft, C. E., Sharpe, A. G.: Inorganic chemistry, Pearson Education Limited, England (2012).
 40. Kemnitz, E., Werner, C., Trojanov, S., Acta Crystallogr., Sect. C, 52, (1996), 2665. otwiera się w nowej karcie
 41. Demaison, J., Herman, M., Lievin, J., Rudolph, H. D., J. Phys. Chem. A, 111, (2007), 2602. otwiera się w nowej karcie
 42. Bruna, P., Decken, A., Grein, F., Passmore, J., Mikko Rautiainen, J., Richardson, S., Whidden, T. K., Inorg. Chem., 52(12), (2013), 7193. otwiera się w nowej karcie
 43. Decken, A., Greer, S., Grein, F., Mailman, A., Mueller, B., Paulose, T. A. P., Passmore, J., Mikko Rautiainen, J., Richardson, S. A., Schriver, M. J., Whidden, T. K., Inorg. Chem., 55(12), (2016), 5999. otwiera się w nowej karcie
 44. Bruna, P., Decken, A., Greer, S., Grein, F., H. Donald B. Jenkins, Mueller, B., Passmore, J., Paulose, T. A. P., Mikko Rautiainen, J., Richardson, S., Schriver, M. J., Inorg. Chem., 52(23), (2013), 13651. otwiera się w nowej karcie
 45. Lee, J. D.: Zwięzła Chemia Nieorganiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (1999).
 46. Vairavamurthy, A., Manowitz, B., Luther III, G. W., Jeon, Y., Geochim. Cosmochim. Acta, 57, (1993), 1619. otwiera się w nowej karcie
 47. Komputerowa baza danych General Chemistry Online: http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/compounds/faq/thiosulfate.shtml, (data dostępu 02.09.2017)
 48. Steudel, R., Steudel, Y., J. Phys. Chem. A, 113, (2009), 9920. otwiera się w nowej karcie
 49. Steudel, R., Otto, A. H., Eur. J. Inorg. Chem., 11, (2000), 2379. otwiera się w nowej karcie
 50. Pryor, W. A., Tonellato, U., J. Am. Chem. Soc., 89(14), (1967), 3379. otwiera się w nowej karcie
 51. Chua, X., Ohmotob, H., Cole, D. R., Chem. Geol., 211, (2004), 217.
 52. Trinapakul, M., Kritayakornupong, Ch., Tongraar, A., Vchirawongkwin, V., Dalton Trans., 42, (2013), 10807. otwiera się w nowej karcie
 53. Steudel, R., Prenzel, A., Z. Naturforsch., 44b, (1989), 1499. otwiera się w nowej karcie
 54. Bineesh, K. V., Kim, D.-K., Kim, M.-I., Park D.-W., Appl. Clay Sci., 53, (2011), 204. otwiera się w nowej karcie
 55. Bineesh, K. V., Kim, M.-I., Lee, G.-H., Selvaraj, M., Hyun, K., Park D.-W., J. Ind. Eng. Chem., 18, (2012), 1845. otwiera się w nowej karcie
 56. Park, D.-W., Kim, B.-G., Kim, M.-I., Kim, I., Woo, H.-C., Catalysis Today, 93-95, (2004), 235. otwiera się w nowej karcie
 57. Xu, Y., Schoonen, M. A. A., Geochim. Cosmochim. Acta, 59, (1995), 4605.
 58. Le Faou, A., Rajagopal, B. S., Daniels, U., Fauque, G., FEMS Microbiol. Rev., 75, (1990), 351. otwiera się w nowej karcie
 59. Ghosh, W., Roy, P., FEMS Microbiol. Lett., 270, (2007), 124. otwiera się w nowej karcie
 60. Stout, J., Van Driessche, G., Savvides, S. N., Van Beeumen, J., Protein Sci., 16, (2007), 589. otwiera się w nowej karcie
 61. Serwis internetowy chemmix.edu.pl: http://www.chemmix.edu.pl/artnet/print.php?s1=02&s2=006&s3=003, (data dostępu 02.09.2017)
 62. Minczewski, J., Marczenko, Z.: Chemia Analityczna Chemiczne metody analizy ilościowej cz.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2009).
 63. Tykodi, R. J., J. Chem. Edu., 67(2), (1990), 146. otwiera się w nowej karcie
 64. Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego 006128/11 firmy AGFA: www.agfa.com/docs/poland/gs/G333c_(gotowy_do_uzycia).pdf, (data dostępu 02.09.2017) otwiera się w nowej karcie
 65. Hilson, G., Monhemius, A. J., J. Clean Prod., 14, (2006), 1158. otwiera się w nowej karcie
 66. Aylmore, M. G., (Adams, M. D. -Edytor): Developments in Mineral Processing. Advances in Gold Ore Processing, 15, 501-539, Elsevier, Amsterdam (2005). otwiera się w nowej karcie
 67. Syed, S., Hydrometallurgy, 115-116, (2012), 30. otwiera się w nowej karcie
 68. Grosse, A. C., Dicinoski, G. W., Shaw, M. J., Haddad, P. R., Hydrometallurgy, 69, (2003), 1. otwiera się w nowej karcie
 69. Gökelma, M., Birich, A., Stopic, S., Friedrich, B., MSCE, 4, (2016), 8. otwiera się w nowej karcie
 70. Lampinen, M., Laari, A., Turunen, I., Hydrometallurgy, 151, (2015), 1. otwiera się w nowej karcie
 71. Aylmore, M. G., Muir, D. M., Minerals Eng., 14(2), (2001), 135. otwiera się w nowej karcie
 72. Green, T. A., Gold Bulletin, 40(2), (2007), 105. otwiera się w nowej karcie
 73. Puente-Siller, D. M., Fuentes-Aceituno, J. C., Nava-Alonso, F., Hydrometallurgy, 134-135, (2013), 124. otwiera się w nowej karcie
 74. Ha, V. H., Lee, J.-C., Jeong, J., Hai, H. T., Jha, M. K., J. Hazard. Mater., 178, (2010), 1115. otwiera się w nowej karcie
 75. Pant, D., Joshi, D. , Upreti, M. K., Kotnala, R. K., Waste Management, 32, (2012), 979. otwiera się w nowej karcie
 76. Kononova, O. N., Shatnykh, K. A., Prikhodko, K. V., Kashirin, D. M., Rus. J. Phys. Chem. A, 83(13), (2009), 2340. otwiera się w nowej karcie
 77. McCarty, G. W., Bremner, J. M., Krogmeier, M. J., Fert. Res., 24, (1990), 135. otwiera się w nowej karcie
 78. Williams, R. H., Harding, P., Patent PL 203685B1, (2000).
 79. Janouldi, A., Flore, J. A., Sci. Hortic., 104, (2005), 161. otwiera się w nowej karcie
 80. Wang, J., Feng, X., Anderson, C. W. N., Qiu, G., Ping, L., Bao, Z., J. Haz. Mater., 186, (2011), 119. otwiera się w nowej karcie
 81. Wang, Q., Gan, J., Papiernik, S. K., Yates, S. R., Environ. Sci. Technol., 34, (2000), 3717. otwiera się w nowej karcie
 82. Chodkowski, J.: Słownik chemiczny, Praca zbiorowa, Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa (1995).
 83. Uozumi, J., Litterst, Ch. L., Cancer Letters, 32, (1986), 279. otwiera się w nowej karcie
 84. Neuwelt, E. A., Brummett, R. E., Doolittle, N. D., Muldoon, L. L., Kroll, R. A., Pagel, M. A., Dojan, R., Church, V., Remsen, L. G., Bubalo, J. S., JPET, 286, (1998), 77.
 85. Doolittle, N. D., Muldoon, L. L., Brummett, R. E., Tyson, R. M., Lacy, C., Bubalo, J. S., Kraemer, D. F., Heinrich, M. C., Henry, J. A., Neuwelt, E. A., Clin. Cancer Res., 7, (2001), 493. otwiera się w nowej karcie
 86. Sen, U., Vacek, T. P., Hughes, W. M., Kumar, M., Moshal, K. S., Tyagi, N., Metreveli, N., Hayden, M. R., Tyagi, S. C., Pharmacology, 82, (2008), 201. otwiera się w nowej karcie
 87. Shaw III, C. F., Chem. Rev., 99(9), (1999), 2589. otwiera się w nowej karcie
 88. Zhu, J., Yu, Y.-Q., Li, J.-J., Zhao, J.-W., RSC Adv., 6, (2016), 25611. otwiera się w nowej karcie
 89. Shamsipur, M., Pourmortazavi, S. M., Roushani, M., Kohsari, I., Hajimirsadeghi, S. S., Microchim. Acta, 173, (2011), 445. otwiera się w nowej karcie
 90. Simonescu, C. M., Teodoresc, V. S., Carp, O., Patron, L., Capatina, C., J. Ther. Anal. Calor., 88, (2007), 71. otwiera się w nowej karcie
 91. Munoz-Bonilla, A., van Herk, A. M., Heuts, J. P. A., Macromolecules, 43, (2010), 2721. otwiera się w nowej karcie
 92. Taube, H., J. Am. Chem. Soc., 65(4), (1943), 526. otwiera się w nowej karcie
 93. Roos, E., Patent DE 1960615A1, (1971). otwiera się w nowej karcie
 94. Kobs, H., Z. anorg. Chem., 252, (1943), 119. otwiera się w nowej karcie
 95. Ara-Blesa, A., Revista de la Universidad Industrial de Santander, 10(1), (1968), 21.
 96. Ara-Blesa, A., Revista de la Universidad Industrial de Santander, 8(1), (1966), 71.
 97. Peters, E. M., Smith, W. T., Proceedings of the Iowa Academy of Science, 57, (1950), 211. otwiera się w nowej karcie
 98. Okuniewski, A., Chojnacki, J., Baranowska, K., Becker, B., Acta Crystallogr., Sect. C, 69, (2013), 195. otwiera się w nowej karcie
 99. Srinivasan, B. R., Naik, A. R., Dhuri, S. N., Nather, C., Bensch, W., J. Chem. Sci., 123, (2011), 55. otwiera się w nowej karcie
 100. Pladzyk, A., Daca, N., Ponikiewski, Ł., Z. anorg. allg. Chem., (2012), 638, 1497. otwiera się w nowej karcie
 101. Jiang, T., Lough, A., Ozin, G. A., Bedard, R. L., J. Mater. Chem., 8, (1998), 733. otwiera się w nowej karcie
 102. Leyten, W., Rettig, S. J., Trotter, J., Acta Crystallogr., Sect. C, 44, (1988), 1749. otwiera się w nowej karcie
 103. Voss, J., Sawluk, A., Lange, G., Adiwidjaja, G., Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 184, (2009), 1206. otwiera się w nowej karcie
 104. Malmberg, W.-D., Voβ, J., Weinschneider, S., Liebigs Ann. Chem., (1983), 1694. otwiera się w nowej karcie
 105. Tipton, C. D., Barrer, D. E., Huang, N. Z., Cahoon, J. M., Patent US 5354485 A, (1994). otwiera się w nowej karcie
 106. Eberstaller, R., Hintermeier, G., Patent WO 2012142634 A1, (2012).
 107. Allen, F. H., Acta Crystallogr., Sect. B, 58, (2002), 380. otwiera się w nowej karcie
 108. Maubert, B. M., Nelson, J., McKee, V., Town, R. M., Pál, I., J. Chem. Soc., Dalton Trans., 9, (2001), 1395. otwiera się w nowej karcie
 109. Nelson, J., Nieuwenhuyzen, M., Pál, I., Town, R. M., Dalton Trans., 15, (2004), 2303. otwiera się w nowej karcie
 110. Guchhait, T., Mani, G., Schulzke, C., Dalton Trans., 45, (2016), 11781. otwiera się w nowej karcie
 111. Scek, G. A., Sene, A., Diop, L., Maris, T., Acta Crystallogr., Sect. E, 72, (2016), 273.
 112. Yang, Y.-X., Ng, S. W., Acta Crystallogr., Sect. E, 67, (2011), o1664. otwiera się w nowej karcie
 113. Dąbrowska, A., Chojnacki, J., Z. Kristallogr., 229(8), (2014), 555. otwiera się w nowej karcie
 114. Durrant, P. J., Durrant, B.: Zarys współczesnej chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (1965).
 115. Holleman, A. F., Wiberg, E., Wiberg, N.: Inorganic Chemistry, Academic Press, San Diego (2001).
 116. Bailar, J. C., Emeleus, H. J., sir Nyholm, R., Trotman-Dickenson, A. F.: Comprehensive Inorganic Chemistry, Pergamon Press, Oxford (1986).
 117. Greenwood, N. N., Earnshaw, A.: Chemistry of the Elements, Pergamon Press, Oxford (1975).
 118. Crosley, R. W., Raymond, A. L., Patent US 2439720 A, (1948). otwiera się w nowej karcie
 119. Kikumoto, M., Nogami, S., Kanao, T., Takada, J., Kamimura, K., Appl. Environ. Microbiol., 79(1), (2013), 113. otwiera się w nowej karcie
 120. Karta Charakterystyki Produktu firmy Thermo Scientific: http://www.oxoid.com/UK/blue/prod_detail/prod_detail.asp?pr=CM0671&org=124&c=UK&lang=EN, (data dostępu 02.09.2017)
 121. Golyshin, N. M., Zaikin, B. A., Sanin, M. A., Kiselev, L. A., Melnikov, N. N., Shvetsova- Shilovskaya, K. D., Fedina, V. S., Zinoveva, L. A., Khanina, L. N., Patent FR 2147881 A1, (1973).
 122. Chun, H., Bernal, I., Eur. J. Inorg. Chem., 4, (1999), 717. otwiera się w nowej karcie
 123. Casadesus, M., Coogan, M. P.,Davies, E., Ooi, L., Inorg. Chim. Acta, 361, (2008), 63. otwiera się w nowej karcie
 124. Takano, B., Zheng, Q., Ohsawa, S., J. Volcanol. Geotherm. Res., 97, (2000), 397. otwiera się w nowej karcie
 125. Li, G., Zhao, Y., Li, P., Zhang, F., Qu, P., Li, B., Gao, Q., Wang, S., Med. Chem. Commun., 6, (2015), 1643. otwiera się w nowej karcie
 126. Smolyaninov, V. V., Zh. Obshch. Khim., 41(5), (1971), 937.
 127. Melnikov, N. N., Trunov, P. P., Zh. Obshch. Khim., 32, (1962), 4015.
 128. Volynskii, N. P., Zh. Obshch. Khim., 29, (1959), 2114.
 129. Volynskii, N. P., Smolyaninov, V. V., Zh. Obshch. Khim., 33(5), (1963), 1456.
 130. Volynskii, N. P., Druzhinina, N. K., Zh. Obshch. Khim., 2(4), (1966), 587.
 131. Lecher, H., Weigel, T., Patent DE 520857 C, (1927). otwiera się w nowej karcie
 132. Melnikov, N. N., Trunov, P. P., Bezobrazov, Yu. N., Denisova, R. N., Patent SU 213889, (1968). otwiera się w nowej karcie
 133. Smolyaninov, V. V., Shekhvatova, G. V., Smagin, V. A., Patent RU 2404948 C, (2010). otwiera się w nowej karcie
 134. Neesby, T. E., Smith, C. D., Patent US2815344, (1957). otwiera się w nowej karcie
 135. Smolyaninov, V. V., Shekhvatova, G. V., Vainshtein, M., SpringerPlus, 3, (2014), 180. otwiera się w nowej karcie
 136. Bunte, H., Chem. Ber., 7, (1874), 646. otwiera się w nowej karcie
 137. Demkowicz, S.: Nowa metoda syntezy wiązania S-S oraz C-S, Praca doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk (2009).
 138. Distler, H., Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 6, (1967), 544. otwiera się w nowej karcie
 139. Fletcher, J. C., Buchanan, J. H., (Asquith, R. S. -Edytor): Chemistry of Natural Protein Fibers, Springer Science & Business Media, New York (2012). otwiera się w nowej karcie
 140. Rosenthal, D., Brandrup, G., Davis, K. H., Wall, M. E., J. Org. Chem., 30(11), (1965), 3689. otwiera się w nowej karcie
 141. Orzeszko, A., Kazimierczuk, Z., Wiadomości Chemiczne, 52(1-2), (1998), 125. otwiera się w nowej karcie
 142. Lecher, H. Z., Hardy, E. M., J. Org. Chem., 20, (1955), 475. otwiera się w nowej karcie
 143. Jansa, P., Cechova, L., Dracınsky, M., Janeba, Z., RSC Advances, 3, (2013), 2650. otwiera się w nowej karcie
 144. Qiao, Z., Jiang, X., Org. Biomol. Chem., 15, (2017), 1942. otwiera się w nowej karcie
 145. Reeves, J. T., Camara, K., Han, Z. S., Xu, Y., Lee, H., Busacca, C. A., Senanayake, Ch. H., Org. Lett., 16, (2014), 1196. otwiera się w nowej karcie
 146. Abbasi, M., Reza Mohammadizadeh, M., Saeedi, N., New J. Chem., 40, (2016), 89. otwiera się w nowej karcie
 147. Westlake, H. E., Dougherty, G., J. Am. Chem. Soc., 63, (1941), 658. otwiera się w nowej karcie
 148. Klaymajne, D., White, J. D., Sweeney, T. S., J. Org. Chem., 29(12), (1964), 3737. otwiera się w nowej karcie
 149. Klayman, D. L., Kenny, D., Silverman, R. B., Tomaszewski, J. E., J . Org. Chem., 36(24), (1971), 3681. otwiera się w nowej karcie
 150. Westlake, H. E., Dougherty, G., J. Am. Chem. Soc., 64, (1942), 149. otwiera się w nowej karcie
 151. Guth, J. J., Sokol, P. E., Lindemann M. K. O., J. Org. Chem., 44(9), (1979), 1550. otwiera się w nowej karcie
 152. Mis, M. R., Deepak, S., Patent US 0288253 A, (2014). otwiera się w nowej karcie
 153. Blevins, R. W., Zheng, S., Patent US 0013830 A, (2003). otwiera się w nowej karcie
 154. White, J. R., Sadhau, K. D.: Poradnik Technologa Gumy, Praca zbiorowa, Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", Piastów (2003).
 155. Bauer, L., Sandberg, K. R., J. Med. Chem., 7(6), (1964), 766. otwiera się w nowej karcie
 156. Westland , R. D., Holmes, J. L., Mouk, M. L., Marsh, D. D., Cooley, R. A., Dice, J. R., J. Med. Chem., 11(6), (1968), 1190. otwiera się w nowej karcie
 157. Chang, H.-S., Endoh, D., Ishida, Y., Takahashi, H., Ozawa, S., Hayashi, M., Yabuki, A., Yamato, O., The Scientific World Journal, 2012, (2012), online (doi:10.1100/2012/846750). otwiera się w nowej karcie
 158. Chang, H.-S., Yamato, O., Yamasaki, M., Ko, M., Maede, Y., Cancer Letters, 223, (2005), 47. otwiera się w nowej karcie
 159. Chang, H.-S., Ko, M., Ishizukab, M., Fujitab, S., Yabuki, A., Hossain, M. A., Yamato, O., Nutrition Research, 30, (2010), 435. otwiera się w nowej karcie
 160. de Oliveira Penidoa, M. L., Coelho, P. M. Z., de Mellod, R. T., Piló-Velosoe, D., de Oliveiraf, M. C., Kuselg, J. R., Nelson, D. L., Acta Tropica, 108, (2008), 249. otwiera się w nowej karcie
 161. Lee, M.-T., Hsueh, Ch.-Ch., Freund, M. S., Ferguson, G. S., Langmuir, 19, (2003), 5246. otwiera się w nowej karcie
 162. Labukas, J. P., Drake, T. J. H., Ferguson, G. S., Langmuir, 26, (2010), 9497. otwiera się w nowej karcie
 163. Shon, Y.-S., Gross, S. M., Dawson, B., Porter, M., Murray, R. W., Langmuir, 16, (2000), 6555. otwiera się w nowej karcie
 164. Isaacs, S. R., Cutler, E. C., Park, J.-S., Lee, T. R, Shon, Y.-S., Langmuir, 21, (2005), 5689. otwiera się w nowej karcie
 165. Schwan, A., Lang, G., Clausen, T., Patent US 5424062 A, (1995).
 166. Weston, C. D., (Venkataraman, K. -Edytor): The Chemistry of Synthetic Dyes, VII, 35-68, Academic Press, New York (1974). otwiera się w nowej karcie
 167. Yang, Y.-X. , Li, Q., Ng, S. W., Acta Crystallogr., Sect. E, 65, (2009), o2768. otwiera się w nowej karcie
 168. Petrov, V. A., Marshall, W., J. Fluorine Chem., 132, (2011), 41. otwiera się w nowej karcie
 169. McMurry, J.: Chemia organiczna cz.4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2003).
 170. Morrison, R. T., Boyd, R. N.: Chemia organiczna Tom 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (1985).
 171. Dockx, J., Synthesis, 8, (1973), 441. otwiera się w nowej karcie
 172. Lygo, B., Andrews, B. I., Acc. Chem. Res., 37(8), (2004), 518. otwiera się w nowej karcie
 173. Zhang, C., Cui, F., Zeng, G. M., Jiang, M., Yang, Z. Z., Yu, Z. G., Zhu, M. Y., Shen, L. Q., Sci Total Environ., 518-519, (2015), 352. otwiera się w nowej karcie
 174. Thorsteinsson, T., Másson, M., Kristinsson, K. G., Hjálmarsdóttir, M. A., Hilmarsson, H., Loftsso, T., J. Med. Chem., 46(19), (2003), 4173. otwiera się w nowej karcie
 175. Walker, E. B., (Paulson, D. S. -Edytor): Handbook of topical antimicrobials. Industrial Applications in Consumer Products and Pharmaceuticals, 99-116, Marcel Dekker Inc., New York (2003).
 176. Ioannou, Ch. J., Hanlon, G. W., Denyer, S. P., Antimicrob. Agents Chemother., 51(1), (2007), 296. otwiera się w nowej karcie
 177. Buffet-Bataillon, S., Tattevin, P., Bonnaure-Mallet, M., Jolivet-Gougeon, A., Int. J. Antimicrob. Agents, 39, (2012), 381. otwiera się w nowej karcie
 178. Fuchs-Godec, R., Colloids Surf., A, 280, (2006), 130. otwiera się w nowej karcie
 179. Pernak, J., Smiglak, M., Griffin, S. T., Hough, W. L., Wilson, T. B., Pernak, A., Zabielska-Matejuk, J., Fojutowski, A., Kita, K., Rogers, R. D., Green Chem., 8, (2006), 798. otwiera się w nowej karcie
 180. Park, S., Lee, S., Lee, Y., Seo, Y., Environ. Sci. Technol., 47(13), (2013), 7571. otwiera się w nowej karcie
 181. Deschamps, J., Dalmazzone, D., J. Chem. Eng. Data, 55(9), (2010), 3395. otwiera się w nowej karcie
 182. Sasahara, T., Mohri, M., Patent US 7803792 B2, (2010). otwiera się w nowej karcie
 183. Slatter, J. G., Patent US 6946486 B2, (2005). otwiera się w nowej karcie
 184. Jayaraman, K., Choudhury, A., Rao, C. N. R., Solid State Sci., 4, (2002), 413. otwiera się w nowej karcie
 185. Matsumoto, A., Ide, T., Kaimori, Y., Fujiwara, S., Soai, K., Chem. Lett., 44, (2015), 688. otwiera się w nowej karcie
 186. Matulkova, I., Cihelka, J., Fejfarova, K., Dusek, M., Pojarova, M., Vanek, P., Kroupa, J., Sala, M., Krupkova, R., Nemec, I., CrystEngComm, 13, (2011), 4131. otwiera się w nowej karcie
 187. Belhoucheta, M., Savariaultb, J. M., Mhiri, T., J. Phys. Chem. Solids, 66, (2005), 1294. otwiera się w nowej karcie
 188. Ben Rached, A., Guionneau, P., Lebraud, E., Mhiri, T., Elaoud, Z., J. Phys. Chem. Solids, 100, (2017), 25. otwiera się w nowej karcie
 189. Mottillo, C., Friscic, T., Chem. Commun., 51, (2015), 8924. otwiera się w nowej karcie
 190. Qin, L., Hartley, A., Turner, P., Elmes, R. B. P., Jolliffe, K. A., Chem. Sci., 7, (2016), 4563. otwiera się w nowej karcie
 191. Kim, S. K., Lee, J., Williams, N. J., Lynch, V. M., Hay, B. P., Moyer, B. A., Sessler, J. L., J. Am. Chem. Soc., 136, (2014), 15079. otwiera się w nowej karcie
 192. Han, X.-B., Xiao, J.-M., CrystEngComm, 18, (2016), 6195. otwiera się w nowej karcie
 193. Internetowy słownik pojęć Międzynarodowej Unii Krystalografii IUCr: http://reference.iucr.org/dictionary/Crystal, (data dostępu 02.09.2017)
 194. Instrukcja laboratoryjna: Krystalografia rentgonowska. Wyznaczanie struktur białek., Uniwersytet Warszawski, (2014): https://brain.fuw.edu.pl/edu/images/4/46/Krystalografia_rentgenowska_bialka.pdf, (data dostępu 02.09.2017) otwiera się w nowej karcie
 195. Chojnacki, J.: Zjawisko dyfrakcji. Sieć odwrotna. Sfera Ewalda., Materiały Wykładowe, Politechnika Gdańska: http://kchn.pg.gda.pl/didactics/kryst/krys06.pdf, (data dostępu 02.09.2017)
 196. Bojarski, Z., Gigla, M., Stróż, K., Surowiec, M.: Krystalografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2008).
 197. Desiraju, G. R., Vittal, J. J., Ramanan, A.: Crystal Engineering. A Textbook, World Scientific Publishing, Singapur (2011). otwiera się w nowej karcie
 198. Kruszyński, R.: Zeszyty Naukowe nr 1086, Chemia z. 50, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź (2011).
 199. Tanford, Ch., J. Am. Chem. Soc., 79(20), (1957), 5348. otwiera się w nowej karcie
 200. Desiraju, G. R., Steiner, T.: The Weak Hydrogen Bond In Structural Chemistry and Biology, Oxford University Press (2001). otwiera się w nowej karcie
 201. Steiner, T., Angew. Chem. Int. Ed., 41, (2002), 48. otwiera się w nowej karcie
 202. Gilli, P., Pretto, L., Bertolasi, V., Gilli, G., Acc. Chem. Res., 42(1), (2009), 33. otwiera się w nowej karcie
 203. Lopes Jesus, A. J., Redinha, J. S., J. Phys. Chem. A, 115, (2011), 14069.
 204. Braga, D., Maini, L., Grepioni, F., De Cian, A., Felix, O., Fischer, J., Wais Hosseini, M., New J. Chem., 24, (2000), 547. otwiera się w nowej karcie
 205. Ward, M., Chem. Commun., 47, (2005), 5838. otwiera się w nowej karcie
 206. Dalrymple, S. A., Shimizu, G. K. H., J. Am. Chem. Soc., 129, (2007), 12114. otwiera się w nowej karcie
 207. Linares, M., Briceno, A., New J. Chem., 34, (2010), 587. otwiera się w nowej karcie
 208. Etter, M. C., Acc. Chem. Res., 23(4), (1990), 120. otwiera się w nowej karcie
 209. Bernstein, J., Davis, R. E., Shimoni, L., Chang, N.-L., Angew. Chem. Int. Ed., 34, (1995), 1555. otwiera się w nowej karcie
 210. Schreiner, P. R., Chem. Soc. Rev., 32, (2003), 289. otwiera się w nowej karcie
 211. Wang, H., Gurau, G., Shamshina, J., Cojocaru, O. A., Janikowski, J., MacFarlane, D. R., Davis, Jr. J. H., Rogers, R. D., Chem. Sci., 5, (2014), 3449. otwiera się w nowej karcie
 212. McGaughey, G. B., Gagne, M., Rappe, A. K., J. Biol. Chem., 273( 25), (1998), 15458. otwiera się w nowej karcie
 213. Hunter, Ch. A., Sanders, J. K. M., J. Am. Chem. Soc., 112, (1990), 5525. otwiera się w nowej karcie
 214. Grimme, S., Angew. Chem. Int. Ed., 47, (2008), 3430. otwiera się w nowej karcie
 215. Martinez, Ch. R., Iverson, B. L., Chem. Sci., 3, (2012), 2191. otwiera się w nowej karcie
 216. Mossakowska, I. A.: Doświadczalne i teoretyczne badania struktur polimorficznych monopodstawionych pochodnych nitrobenzenu, Praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław (2006).
 217. Matthews, R. P., Welton, T., Hunt, P. A., Phys. Chem. Chem. Phys., 16, (2014), 3238. [203] Gorbitz, C. H., Etter, M. C., Int. J. Peptide Protein Res., 39, (1992), 93. [204] Portal Chemistry LibreTexts: https://chem.libretexts.org/Core/Physical_and_Theoretical_Chemistry/Physical_Properties_of_Matter/At omic_and_Molecular_Properties/Intermolecular_Forces/Hydrophobic_Interactions, (data dostępu 02.09.2017) otwiera się w nowej karcie
 218. Thalladi, V. R., Boese, R., Weiss, H.-Ch., Angew. Chem. Int. Ed., 39, (2000), 918. otwiera się w nowej karcie
 219. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 142, (31.05.2008), 57.
 220. Dąbrowska, A.: Otrzymywanie, struktura i właściwości tiosiarczanów amoniowych, Praca magisterska, Politechnika Gdańska, Gdańsk (2013). otwiera się w nowej karcie
 221. Chapelet, G., Lubin, P., Nouguier, R., Patent US 4191702, (1980). otwiera się w nowej karcie
 222. STOE & Cie GmbH, X-Area 1.75, Darmstadt, Germany, (2015).
 223. Sheldrick, G. M., Acta Crystallogr., Sect. A, 64, (2008), 112. otwiera się w nowej karcie
 224. Farrugia, L. J., J. Appl. Crystallogr., 45, (2012), 849. otwiera się w nowej karcie
 225. Macrae, C. F., Bruno, I. J., Chisholm, J. A., Edgington, P. R., McCabe, P., Pidcock, E., Rodriguez- Monge, L., Taylor, R., van de Streek, J., Wood, P. A., J. Appl. Cryst., 41, (2008), 466. otwiera się w nowej karcie
 226. Hunter, A. D., J. Chem. Educ., 74, (1997), 905. otwiera się w nowej karcie
 227. Hałasa, R., Turecka, K., Orlewska, C., Werel, W., J. Microbiol. Methods, 107, (2014), 98. otwiera się w nowej karcie
 228. Frisch, M. J., Trucks, G. W., Schlegel, H. B., Scuseria, G. E., Robb, M. A., Cheeseman, J. R., Scalmani, G., Barone, V., Mennucci, B., Petersson, G. A., Nakatsuji, H., Caricato, M., Li, X., Hratchian, H. P., Izmaylov, A. F., Bloino, J., Zheng, G., Sonnenberg, J. L., Hada, M., Ehara, M., Toyota, K., Fukuda, R., Hasegawa, J., Ishida, M., Nakajima, T., Honda, Y., Kitao, O., Nakai, H.,Vreven, T., Montgomery, J. A. Jr., Peralta, J. E., Ogliaro, F., Bearpark, M., Heyd, J. J., Brothers, E., Kudin,K. N., Staroverov, V. N., Keith, T., Kobayashi, R., Normand, J., Raghavachari, K., Rendell, A., Burant, J. C., Iyengar, S. S., Tomasi, J., Cossi, M., Rega, N., Millam, J. M., Klene, M., Knox, J. E., Cross, J. B., Bakken, V., Adamo, C., Jaramillo, J., Gomperts, R., Stratmann, R. E.,Yazyev, O., Austin, A. J., Cammi, R., Pomelli, C., Ochterski, J. W., Martin, R. L., Morokuma, K., Zakrzewski, V. G., Voth, G. A., Salvador, P., Dannenberg, J. J., Dapprich, S., Daniels, A. D., Farkas, O., Foresman, J. B., Ortiz, J. V., Cioslowski, J., Fox, D. J., Gaussian, Inc., Gaussian 09. Gaussian, Inc., Wallingford CT, (2009).
 229. Kopsky, V., Litvin, D. B.: International Tables for Crystallography Volume E: Subperiodic groups, International Union of Crystallography, (2010). otwiera się w nowej karcie
 230. Wong, L. W.-Y., Kan, J. W.-H., Nguyen, T., Sung, H. H.-Y., Li, D., Au-Yeung, A. S.-F., Sharma, R., Lin, Z., Williams, I. D., Chem. Comm. 51, (2015), 15760. otwiera się w nowej karcie
 231. Zhou, Y.-Y., Yao, S., Yan, J.-H., Chen, L., Wang, T.-T., Wang, C.-J., Zhang, Z.-M., Dalton Trans. 44, (2015), 20435. otwiera się w nowej karcie
 232. Zheng, S.-T., Zhang, J., Yang, G.-Y., Angew. Chem., Int. Ed. 47, (2008), 3909. otwiera się w nowej karcie
 233. Budantseva, N. A., Andreev, G. B., Fedoseev, A. M., Antipin, M. Y., Russ. J. Coord. Chem. 29, (2003), 653. otwiera się w nowej karcie
 234. Armstrong, R. S., Atkinson, I. M., Carter, E., Mahinay, M. S., Skelton, B. W., Turner, P., Wei, G., White, A. H. Lindoy, L. F., Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 99, (2002), 4987. otwiera się w nowej karcie
 235. Bu, X., Gier, T. E., Feng, P., Stucky, G. D., Chem. Mater. 10, (1998), 2546. otwiera się w nowej karcie
 236. Feng, P., Bu, X., Gier, T. E., Stucky, G. D., Micropor Mesopor Mat. 23, (1998), 221. otwiera się w nowej karcie
 237. Baouab, L., Jouini, A., J. Solid State Chem. 141, (1998), 343. otwiera się w nowej karcie
 238. Lee, C., Harrison, W. T. A., Acta Crystallogr., Sect. E, 59, (2003), m739. otwiera się w nowej karcie
 239. Todd, M. J., Harrison, W. T. A., Acta Crystallogr., Sect. E, 61, (2005), m2026. otwiera się w nowej karcie
 240. Guerfel, T., Jouini, A., J. Soc. Chim. Tunis, 4, (2000), 723. otwiera się w nowej karcie
 241. Gerrard, L. A., Weller, M. T., Acta Crystallogr., Sect. E, 58, (2002), m504. otwiera się w nowej karcie
 242. Trabelsi, S., Essid, M., Roisnel, T., Rzaigui, M., Marouani, H., Acta Crystallogr., Sect. E, 70, (2014), m84. otwiera się w nowej karcie
 243. Pospieszna-Markiewicz, I., Zielaskiewicz, E., Radecka-Paryzek, W., Kubicki, M., Acta Crystallogr., Sect. E, 67, (2011), o371. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 202 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi