Polskie regulacje prawne, na tle przepisów unii europejskiej, dotyczące zawartości pestycydów w produktach żywnościowych=Polish regulations, comparing with European Union legislation, relating to pesticides content in foodstuffs - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polskie regulacje prawne, na tle przepisów unii europejskiej, dotyczące zawartości pestycydów w produktach żywnościowych=Polish regulations, comparing with European Union legislation, relating to pesticides content in foodstuffs

Abstrakt

Zanieczyszczenia żywności, m.in. pestycydy, występują w różnych produktach żywnościowych często w ilościach śladowych, stanowiąc mimo to poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Prowadzone obecnie badania składu określonych produktów spożywczych i surowców rolniczych oraz występujących w nich zanieczyszczeń wykonywane na zlecenie producentów, importerów i eksporterów żywności, a także organizacji odpowiedzialnych za monitoring oraz urzędową kontrolę żywności, mają na celu wyeliminowanie środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej i ochronę zdrowia publicznego.Odpowiednie regulacje prawne, takie same dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, stanowią jeden z podstawowych warunków prowadzenia handlu oraz swobodnego obrotu żywnością pomiędzy państwami członkowskimi UE w rozumieniu art. 23 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.Konieczność przestrzegania wymagań legislacyjnych jest bezsporna, zwłaszcza, że za jakość produktów żywnościowych odpowiadają ich producenci. Z tego względu, producenci, eksporterzy i importerzy żywności w trosce o spełnienie stawianych im wymagań i jednocześnie dbając o konkurencyjność wprowadzanych na rynek produktów spożywczych są zainteresowani ułatwionym dostępem do odpowiednich aktów prawnych. Należy podkreślić, że oznaczanie zanieczyszczeń obecnych w żywności jest stałym elementem związanym z jej produkcją i bezpieczeństwem. A przepisy prawne jej dotyczące powinny być łatwo dostępne, jasne i jednoznaczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 15, strony 29 - 42,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Beyer A., Biziuk M.: Polskie regulacje prawne, na tle przepisów unii europejskiej, dotyczące zawartości pestycydów w produktach żywnościowych=Polish regulations, comparing with European Union legislation, relating to pesticides content in foodstuffs// Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. -Vol. 15., nr. nr 1 (2008), s.29-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi