Procesy i efektywność usuwania zanieczyszczeń z odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w oczyszczalniach hydrofitowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Procesy i efektywność usuwania zanieczyszczeń z odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w oczyszczalniach hydrofitowych

Abstrakt

Oczyszczanie odcieków z SOK jest jednym z najbardziej istotnych problemów ekologicznych na świecie. Odprowadzenie odcieków do oczyszczalni ścieków komunalnych jest przeważnie niemożliwe, ze względu na ich zmienną ilość oraz skład, bardzo wysokie stężenia ChZT i azotu amonowego, a także obecność trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) oraz metali ciężkich. Najlepszym rozwiązaniem jest oczyszczanie wód odciekowych na terenie składowiska. Do oczyszczania odcieków na terenie składowiska mogą być stosowane systemy hydrofitowe. W pracy podjęto tematykę oczyszczania odcieków w systemach hydrofitowych. Przeprowadzone badania obejmowały trzy kolejne sezony eksploatacyjne i prowadzone były w systemie hydrofitowym o przepływie podpowierzchniowym, złożonym z 3 kolejnych złóż hydrofitowych o przepływie pionowym – pionowym – poziomym. Złoża zasilane były odciekami pochodzącymi z ze składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy k/Potęgowa, po wstępnej sedymentacji i uśrednieniu składu odcieków. Badano jakość i rozmieszczenie substancji organicznej w odciekach po kolejnych stopniach oczyszczania, z uwzględnieniem frakcji ChZT, transformację związków azotu oraz usuwanie wybranych TZO (WWA i PCB), a także metali ciężkich w poszczególnych złożach. Analizowano wpływ jakości substancji organicznej, obciążenia ładunkiem oraz warunków eksploatacji złóż pionowych na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w obiekcie. W celu pełniejszego poznania mechanizmów i procesów usuwania wybranych TZO oraz metali ciężkich w obiektach hydrofitowych, uzyskane wyniki porównano z wynikami poprzednich badań prowadzonych przez autorkę w systemie hydrofitowym o przepływie powierzchniowym. Wyniki badań potwierdziły, że obiekty hydrofitowe mogą być stosowane do oczyszczania odcieków z SOK. Pomimo bardzo niekorzystnego składu odcieków, przede wszystkich wysokiego stężenia ChZT, głównie frakcji inertnych, niepodatnych na rozkład biologiczny oraz wysokie stężenia azotu organicznego i amonowego w odciekach, zastosowany system zapewniał dość wysokie efektywności usuwania substancji organicznej i związków azotu. W odciekach odpływających z ostatniego ze złóż obecne były w zasadzie wyłącznie inertne frakcje ChZT.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E.: Procesy i efektywność usuwania zanieczyszczeń z odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w oczyszczalniach hydrofitowych. Gdańsk: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013.200 s. ISBN 978-83-63714-05-5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 242 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi