USUWANIE ZWIĄZKÓW AZOTU Z ODCIEKÓW SKŁADOWISKOWYCH W PILOTOWEJ OCZYSZCZALNI HYDROFITOWEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

USUWANIE ZWIĄZKÓW AZOTU Z ODCIEKÓW SKŁADOWISKOWYCH W PILOTOWEJ OCZYSZCZALNI HYDROFITOWEJ

Abstrakt

Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych jest jednym z aktualnych problemów inżynierii środowiska, co spowodowane jest niekorzystnym składem odcieków, przede wszystkim wysokimi wartościami ChZT i stężeniami azotu amonowego, oraz obecnością trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) i metali ciężkich. Obok wysokosprawnych, lecz kosztownych metod oczyszczania, np. technik membranowych, możliwe jest zastosowanie obiektów hydrofitowych, samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami, w zależności od składu odcieków. Projektowanie systemów hydrofitowych do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów wykorzystuje doświadczenia wypracowane w obiektach przeznaczonych do oczyszczania ścieków bytowych i komunalnych. Z uwagi na specyficzny skład odcieków konieczne jest jednak uwzględnienie dodatkowych założeń projektowych, w tym usunięcia znacznych stężeń żelaza, bardzo wysokie stężenia azotu amonowego, potencjalna toksyczność odcieków dla roślin, zmienność dopływu odcieków w czasie i ogólnie niewielka ilość odcieków, co może być przeszkodą dla rozwoju hydrofitów, konieczność usunięcia węglowodorów lotnych, TZO oraz pierwiastków śladowych [6]. Dodatkowo problemem są bardzo niskie stężenia labilnej materii organicznej wyrażonej w BZT5 oraz wysokie stężenia materii organicznej niepodatnej na rozkład biochemiczny (niski iloraz BZT5/ChZT). W artykule przedstawiono zmiany stężeń związków azotu w odciekach składowiskowych oczyszczanych w wielostopniowym systemie hydrofitowym. Omówiono procesy usuwania form azotu z odcieków zachodzące w kolejnych złożach.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Rocznik Ochrona Środowiska nr 17, strony 1484 - 1497,
ISSN: 1506-218X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E.: USUWANIE ZWIĄZKÓW AZOTU Z ODCIEKÓW SKŁADOWISKOWYCH W PILOTOWEJ OCZYSZCZALNI HYDROFITOWEJ// Annual Set The Environment Protection. -Vol. 17, nr. 2 (2015), s.1484-1497
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi