Społeczna odpowiedzialność architektury. Problem dyskryminacji etnicznej na przykładzie Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczna odpowiedzialność architektury. Problem dyskryminacji etnicznej na przykładzie Gdańska

Abstrakt

Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne jest zjawiskiem pojawiającym się w całej Europie, również na terenie Gdańska. Prawie połowa respondentów ankiety przeprowadzonej w Gdańsku zauważa, że głównym powodem dyskryminacji jest odmienne pochodzenie etniczne. Na podstawie dostępnych badań autorzy przybliżają rozmiar zjawiska i jego konsekwencje w kontekście Gdańska. Aspekt historyczny oraz bieżące wydarzenia pozwalają na określenie genezy problemu. Artykuł wykazuje, iż architektura poprzez odpowiedzialne, zaangażowane i świadome projekty ma możliwość wpływania na zmianę zachowań społeczeństwa. Podejmowanie interwencji miejskich, mających na celu polepszenie jakości życia staje się coraz częstszym kierunkiem działań inicjowanym zarówno przez mieszkańców, jak również jednostki miejskie. Psychologia środowiskowa, jest w stanie ułatwić proces projektowania poprzez ukazywanie zależności pomiędzy oddziaływaniem środowiska fizycznego, a człowiekiem. Prezentowane przykłady architektoniczno-urbanistyczne potwierdzają tezę, iż architektura może pozytywnie wpływać na społeczeństwo w aspekcie jego integracji i sustensywnego rozwoju. Przeanalizowane przykłady różnią się zarówno skalą, jak i przyjętym programem. Jednak każdy pokazuje, jak interwencje o zróżnicowanej skali i formie mogą pozytywnie wpływać na społeczeństwo. Szeroki zakres podejmowanych działań i indywidualne podejście do kwestii integracji oraz wyrównywania szans obrazuje, w jaki sposób należy unikać dyskryminacji i znajdować nowe płaszczyzny porozumienia miedzy członkami społeczeństwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 24 razy

Licencja

Copyright (Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, Polska)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo strony 261 - 274,
ISSN: 2299-1263
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Cudzik J., Lejk K.: Społeczna odpowiedzialność architektury. Problem dyskryminacji etnicznej na przykładzie Gdańska// Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo -,iss. 14/II/2018 (2018), s.261-274
Bibliografia: test
 1. Cieślikowska D., Analiza danych zastanych. Dyskryminacja ze względu na etniczność i narodowość, 2012.
 2. Cogley B., Colourful booths enliven Hayarden school for children of refugees in Tel Aviv," Dezeen" 2019.
 3. Drabik L., Sobol E., Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
 4. Flor D., Architektura a budowanie więzi społecznych -kształtowanie prze- strzeni w oparciu o podstawy psychologii środowiskowej, "Budownictwo i Architektura" 2010, nr 6. otwiera się w nowej karcie
 5. Griffin J., Czarny jak ja, Karakter, Warszawa 2016.
 6. Gropius W., Pełnia Architektury, Karakter, Kraków 2014.
 7. Mazurkiewicz M., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Naro- dowego Spisu Powszechnego z 2011 roku,"Rocznik Ziem Zachodnich" 2017, nr 1. otwiera się w nowej karcie
 8. Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych, Uniwersytet Gdański, Baro- metr opinii mieszkańców Gdańska na temat wybranych problemów miasta i polityki lokalnej, Gdańsk 2015.
 9. Sytuacja mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w wybranych pań- stwach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości ży- dowskiej, red. nauk. Zieliński K , Warszawa 2017. 18. The Lighter, Quicker, Cheaper Transformation of Public Spaceshttps://www.pps.org/article/lighter-quicker-cheaper [dostęp: 20.04.2019]. otwiera się w nowej karcie
 10. Wenzel M., Stosunek do obcokrajowców w Polsce, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 11. Zespół ds. Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku powołany przez prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Model na rzecz rów- nego traktowania, Gdańsk 2018. otwiera się w nowej karcie
 12. Informacje o autorach dr inż. arch. Jan Cudzik, Politechnika Gdańska, Katedra Architektury Miasta i Przestrzeni Nadwodnych, Polska, jan.cudzik@pg.edu.pl inż. Katarzyna Lejk, Sopoka Szkoła Wyższa, Wydział Architektury, Polska, katarzyna.lejk@gmail.com otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi