STRUKTURA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE MATERIAŁÓW SZKLISTYCH ZAWIERAJĄCYCH GRANULE FERROELEKTRYKA Bi2VO5,5 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

STRUKTURA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE MATERIAŁÓW SZKLISTYCH ZAWIERAJĄCYCH GRANULE FERROELEKTRYKA Bi2VO5,5

Abstrakt

Nanokompozyty – ceramiki ferroelektrycznej umieszczonej w matrycy szklanej, dzięki swoim interesującym właściwościom znajdują zastosowanie w wielu urządzeniach i elementach elektronicznych. Jednym z ciekawych ferroelektryków jest ceramika Bi2VO5,5, która wykazuje wysokie przewodnictwo jonowe i przenikalność dielektryczną oraz nieliniowe właściwości optyczne. Przykładem szkła, o strukturze umożliwiającej rozmieszczenie wewnątrz nanokryształów ferroelektryka jest szkło boranowo-strontowe, charakteryzujące się niską temperaturą topnienia. Najbardziej popularną metodą wytwarzania takich materiałów jest wytop szkła, a następnie jego częściowa krystalizacja. Struktura i właściwości dielektryczne takich szkło-ceramik powinny mocno zależeć od zawartości ceramiki, metody wytwarzania oraz parametrów procesu krystalizacji. Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej są materiały kompozytowe: szkła boranowo-strontowe zawierające rozproszone granule Bi2VO5,5.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 0 razy

Licencja

Copyright (Author(s))

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Bibliografia: test
 1. matrycy oraz (b) ze strukturami spinodalnymi [10]. ........................................... 9 otwiera się w nowej karcie
 2. Rysunek 2. Model łatwej ścieżki przewodnictwa uwzględniający koncepcję core shell w nanomateriałach wanadowych [34]. .................................................................................. 13 otwiera się w nowej karcie
 3. Rysunek 3. Struktura idealnego krystalicznego Bi2VO5,5 [40]. ......................................... 14 otwiera się w nowej karcie
 4. Rysunek 4. Wykres Arrheniusa dla ceramiki Bi2VO5,5 [50]. ............................................ 17 otwiera się w nowej karcie
 5. Rysunek 5. Piec wysokotemperaturowy Novotherm HT z komorą pomiarową [78]. ....... 28
 6. Rysunek 6 Niesinusoidalny sygnał i jego składowe harmoniczne [78]. ............................ 29 otwiera się w nowej karcie
 7. Rysunek 7. Wykres Nyquista dla równoległego układu RC [83]. ..................................... 33 otwiera się w nowej karcie
 8. Rysunek 8. Wykres Nyquista dla równoległego układu z elementem CPE [83]. ............. 34 otwiera się w nowej karcie
 9. Rysunek 9. Przykładowy wykres Nyquista dla materiału, w którym zachodzi transport dwóch rodzajów nośników [84]. ........................................................................................ 34 Rysunek 10. Układy zastępcze Voighta (po lewej) i Maxwella (po prawej). Oporność Re -odpowiada przewodnictwu nieblokowanemu na elektrodzie (zwykle składowa elektronowa) i Rj -blokowanemu (zwykle składowa jonowa), Pg -odpowiada pojemności próbki, Pdl -odpowiada pojemności warstwy podwójnej [85]. .................. 34
 10. Rysunek 11. (a) Niedomieszkowane szkło SBO oraz (b) próbka I 5BiV95SBO po wytopie. .............................................................................................................................. 44 Rysunek 12. (a) Próbka I 50BiV50SBO po wytopie, (b) po całkowitej krystalizacji oraz otwiera się w nowej karcie
 11. próbka I 70BiV30SBO po wytopie. ............................................................................. 45 Rysunek 13. (a) Próbka II 40BiV60SBO oraz (b) próbka II 50BiV50SBO po wytopie. .. 46
 12. Rysunek 14. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla ceramiki otwiera się w nowej karcie
 13. Bi2VO5,5 ............................................................................................................................. 47 Rysunek 15. Krzywa DSC dla ceramiki BiV. ................................................................... 48
 14. Rysunek 16. Dopasowanie (czarna linia ciągła) strukturalnego modelu (metodą Rietvelda) do rentgenogramu sproszkowanej ceramiki Bi2VO5,5 (czerwone kółka). Górna część - czerwone kółka przedstawiają otrzymane dane, a czarna linia ciągła wyliczoną intensywność. Niższa część (linia niebieska) pokazuje różnice między widmem zaobserwowanym i wyliczonym. Czarne kreski odpowiadają ceramice Bi2VO5,5. .......... 49 otwiera się w nowej karcie
 15. Rysunek 17. Obraz uzyskany za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla niedomieszkowanego szkła SBO, powiększenie 50 000x. ................................................ 50 otwiera się w nowej karcie
 16. Rysunek 18. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki I 5BiV95SBO (a) po wytopie oraz (b) po procesie krystalizacji, powiększenie 50 000x. .. 50 otwiera się w nowej karcie
 17. Rysunek 19. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki I 50BiV50SBO (a) po wytopie oraz (b) po całkowitej krystalizacji, powiększenie 50 000x. ........................................................................................................................................... 50 otwiera się w nowej karcie
 18. Rysunek 20. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki I 70BiV30SBO po wytopie (a) powiększenie 10 000x oraz (b) powiększenie 50 000x. ..... 51 otwiera się w nowej karcie
 19. Rysunek 21. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki I 70BiV30SBO po procesie krystalizacji (a) powiększenie 10 000x oraz (b) powiększenie otwiera się w nowej karcie
 20. 000x. ............................................................................................................................. 51 otwiera się w nowej karcie
 21. Rysunek 22. Krzywe DSC dla szkła SBO oraz próbek wytworzonych z tlenków (metodą I), po wytopie. .................................................................................................................... 52 Rysunek 23. Dyfraktogramy dla sproszkowanego szkła SBO oraz wszystkich próbek otrzymanych metodą I po wytopie i po procesie krystalizacji (oznaczone jako kr). ......... 54
 22. Rysunek 24. Widmo FT-Ramana dla próbek I 5BiV95SBO po wytopie, I 5BiV95SBO po procesie krystalizacji i I 50BiV50SBO po procesie częściowej krystalizacji (oznaczone jako kr). .............................................................................................................................. 55 Rysunek 25. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki II 30BiV70SBO (a) po wytopie oraz (b) po procesie krystalizacji, powiększenie 50 000x. ........................................................................................................................................... 56 otwiera się w nowej karcie
 23. Rysunek 26. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki II 35BiV65SBO(a) po wytopie oraz (b) po procesie krystalizacji, powiększenie 50 000x. ........................................................................................................................................... 56 otwiera się w nowej karcie
 24. Rysunek 27. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki II 40BiV60SBO (a) po wytopie oraz (b) po procesie krystalizacji, powiększenie 50 000x. ........................................................................................................................................... 56 otwiera się w nowej karcie
 25. Rysunek 28. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki II 45BiV55SBO (a) po wytopie oraz (b) po procesie krystalizacji, powiększenie 50 000x. ........................................................................................................................................... 57 otwiera się w nowej karcie
 26. Rysunek 29. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki II 50BiV50SBO (a) po wytopie oraz (b) po procesie krystalizacji, powiększenie 50 000x. ........................................................................................................................................... 57 otwiera się w nowej karcie
 27. Rysunek 30. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki II 57,5BiV42,5SBO po wytopie (a) powiększenie 10 000x, (b) powiększenie 50 000x oraz otwiera się w nowej karcie
 28. obrazowanie w trybie BSE. .......................................................................................... 58 Rysunek 31. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki II 57,5BiV37,8SBO po procesie krystalizacji (a) powiększenie 10 000x, (b) powiększenie
 29. 000x. ............................................................................................................................. 58 Rysunek 32. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki II 62,2BiV37,8SBO po wytopie (a) powiększenie 10 000x oraz (b) powiększenie 50 000x. ........................................................................................................................................... 59 otwiera się w nowej karcie
 30. Rysunek 33. Obrazy uzyskane za pomocą mikroskopu elektronowego SEM dla próbki II 62,2BiV37,8SBO po procesie krystalizacji (a) powiększenie 10 000x oraz (b) powiększenie 50 000x. ....................................................................................................... 59 Rysunek 34. Krzywe DSC dla próbek wytworzonych z ceramiki (metodą II) po wytopie. ........................................................................................................................................... 60 otwiera się w nowej karcie
 31. Rysunek 35. Dyfraktogramy dla wszystkich próbek wytworzonych z BiV (metodą II) po wytopie. .............................................................................................................................. 61 Rysunek 36. Dyfraktogramy dla wszystkich próbek wytworzonych z BiV (metodą II) po procesie krystalizacji. ......................................................................................................... 61 Rysunek 37. Zestawienie krzywych DSC dla próbek 50BiV50SBO wytworzonych dwiema metodami (z rysunków 22 i 34). .......................................................................... 64 Rysunek 38 Zestawienie krzywych DSC dla próbek zawierających więcej niż 50% mol Bi2O3 i V2O5 lub Bi2VO5,5 oraz dla ceramiki BiV (z rysunków 22 i 34). ......................... 64
 32. Rysunek 39. Dyfraktogramy dla próbek 50BiV50SBO wytworzonych dwiema metodami, po wytopie i po procesie krystalizacji, oznaczone jako kr (z rysunków 23, 35 i 36). ....... 66
 33. Rysunek 40. Dyfraktogramy dla próbek zawierających więcej niż 50% mol tlenków bizmutu i wanadu lub fazy BiV, po wytopie i po procesie krystalizacji, oznaczone jako kr (z rysunków 23, 35 i 36). ................................................................................................... 66 Rysunek 41. Średnia wielkość krystalitów w funkcji zawartości fazy BiV lub tlenków bizmutu i wanadu dla próbek wytworzonych obiema metodami. Linie mają znaczenie pomocnicze. ....................................................................................................................... 67 Rysunek 42. Średnia wielkość odkształcenia sieciowego w funkcji zawartości fazy BiV lub tlenków bizmutu i wanadu dla próbek wytworzonych obiema metodami. Linie mają znaczenie pomocnicze. ...................................................................................................... 67 otwiera się w nowej karcie
 34. Rysunek 43. Składowa urojona impedancji w funkcji składowej rzeczywistej (wykres Nyquista) dla ceramiki Bi2VO5,5 w temperaturze 453 K i zakresie częstotliwości 1,7 Hz - otwiera się w nowej karcie
 35. MHz. Czerwone linie ciągłe przedstawiają wynik dopasowania relacji Cole'a-Cole'a. ........................................................................................................................................... 70
 36. Rysunek 44. Czas relaksacji oraz przewodność wyliczone przy użyciu relacji Cole'a- Cole'a dla ceramiki Bi2VO5,5. ............................................................................................ 70 Rysunek 45. Parametr dyspersji α wyliczony przy użyciu relacji Cole'a-Cole'a dla ceramiki Bi2VO5,5. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. ........................................... 71 otwiera się w nowej karcie
 37. Rysunek 46. Składowa rzeczywista przewodności w funkcji temperatury dla różnych częstotliwości dla BiV. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. .................................... 72 otwiera się w nowej karcie
 38. Rysunek 47. Składowa rzeczywista przewodności w funkcji częstotliwości dla kilku temperatur, dla ceramiki Bi2VO5,5. Czerwone linie ciągłe na rysunku przedstawiają wyniki dopasowania podwójnego prawa potęgowego. ..................................................... 73 otwiera się w nowej karcie
 39. Rysunek 48. Zależność temperaturowa dla wykładnika dyspersji s wyznaczonego przez dopasowanie podwójnego prawa potęgowego dla ceramiki BiV. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. ....................................................................................................... 74 Rysunek 49. Przewodność stałoprądowa w funkcji 1000/T i energie aktywacji dla ceramiki Bi2VO5,5. ............................................................................................................. 75 Rysunek 50. Zależność temperaturowa (a) składowej rzeczywistej i (b) składowej urojonej przenikalności dielektrycznej dla różnych częstotliwości. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. ....................................................................................................... 77 Rysunek 51. Częstotliwościowa zależność pierwszej i trzeciej składowej harmonicznej modułu przewodności dla dwóch temperatur 373 K i 693 K dla ceramiki BiV. ............... 78 otwiera się w nowej karcie
 40. Rysunek 52. Zawartość trzeciej składowej harmonicznej modułu przewodności w funkcji temperatury i częstotliwości dla ceramiki BiV. ................................................................. 78 Rysunek 53. Stosunek trzeciej do pierwszej składowej harmonicznej modułu przewodności w funkcji przykładanego napięcia, dla kilku częstotliwości, w temperaturze 693 K dla ceramiki BiV. .................................................................................................... 79 Rysunek 54. Składowa rzeczywista przenikalności dielektrycznej trzeciego rzędu w funkcji temperatury, dla 100 Hz i 1 Vrms dla ceramiki BiV. .............................................. 80 otwiera się w nowej karcie
 41. Rysunek 55. Zależność temperaturowa stosunku trzeciej do pierwszej składowej harmonicznej części rzeczywistej przenikalności dielektrycznej, dla kilku częstotliwości i napięcia 1 Vrms dla ceramiki BiV. ...................................................................................... 80 otwiera się w nowej karcie
 42. Rysunek 56. Stosunek trzeciej do pierwszej składowej harmonicznej części rzeczywistej przenikalności dielektrycznej w funkcji przykładanego napięcia, dla kilku częstotliwości i temperatury 693 K dla ceramiki BiV. ................................................................................ 81 otwiera się w nowej karcie
 43. Vrms dla ceramiki BiV. .................. 82
 44. Rysunek 58. Wykres Nyquista dla zmierzonej rezystywności liniowej i po uwzględnieniu nieliniowości w temperaturze 693 K dla BiV. ................................................................... 82 Rysunek 59. Składowa urojona impedancji w funkcji składowej rzeczywistej (wykres Nyquista) dla (a) szkła SBO, (b) otwiera się w nowej karcie
 45. MHz. Czerwone linie ciągłe przedstawiają wynik dopasowania relacji Cole'a-Cole'a. ................................................................................... 84 Rysunek 60. (a) Czas relaksacji oraz (b) przewodność wyliczone przy użyciu relacji Cole'a-Cole'a dla szkła SBO oraz próbek I 5BiV95SBO i I 50BiV50SBO po procesie całkowitej krystalizacji. ..................................................................................................... 85 Rysunek 61. Parametr dyspersji α wyliczony przy użyciu relacji Cole'a-Cole'a dla szkła SBO oraz próbek I 5BiV95SBO i I 50BiV50SBO po procesie całkowitej krystalizacji.
 46. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. .......................................................................... 86 Rysunek 62. Temperaturowa zależność składowej rzeczywistej przewodności zmiennoprądowej przy częstotliwości 100 Hz dla (a) szkła SBO i próbki I 5BiV95SBO, (b) dla próbek I 50BiV50SBO bezpośrednio po wytopie i po procesie częściowej oraz całkowitej krystalizacji. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. ................................... 88
 47. Rysunek 63. Składowa rzeczywista przewodności w funkcji częstotliwości dla kilku temperatur dla próbki I 50BiV50SBO po procesie całkowitej krystalizacji. Czerwone linie ciągłe na rysunku przedstawiają wyniki dopasowania podwójnego prawa potęgowego. . 89 otwiera się w nowej karcie
 48. Rysunek 64. Zależność temperaturowa dla wykładnika dyspersji s wyznaczonego przez dopasowanie podwójnego prawa potęgowego dla szkła SBO, skrystalizowanej próbki I 5BiV95SBO oraz próbek I 50BiV50SBO po procesie częściowej i całkowitej krystalizacji. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. ..................................................... 90 otwiera się w nowej karcie
 49. Rysunek 65. Przewodność stałoprądowa w funkcji 1000/T i energie aktywacji dla szkła SBO oraz próbek wytworzonych z tlenków bizmutu i wanadu......................................... 91 otwiera się w nowej karcie
 50. Rysunek 66. Temperaturowa zależność dla składowej rzeczywistej przenikalności dielektrycznej przy częstotliwości 100 Hz dla (a) szkła SBO i próbki I 5BiV95SBO oraz otwiera się w nowej karcie
 51. próbki I 50BiV50SBO bezpośrednio po wytopie, po procesie częściowej i całkowitej krystalizacji. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. ..................................................... 93
 52. Rysunek 67. Wykresy Cole'a-Cole'a dla próbek I 50BiV50SBO (a) po wytopie, (b) po procesie częściowej i (c) całkowitej krystalizacji. Czerwone linie ciągłe na rysunku przedstawiają wyniki dopasowania relacji Cole'a-Cole'a. ................................................ 95 otwiera się w nowej karcie
 53. Rysunek 68. Zależność temperaturowa dla czasu relaksacji procesów polaryzacji dielektrycznej dla próbek I 50BiV50SBO po wytopie, po procesie częściowej i całkowitej krystalizacji. ..................................................................................................... 95 Rysunek 69. Wykresy Nyquista dla szkło-ceramik (a) II 30BiV70SBO, (b) II 35BiV65SBO, (c) II 40BiV60SBO, (d) otwiera się w nowej karcie
 54. Hz-1 MHz. Czerwone linie ciągłe przedstawiają wyniki dopasowania relacji Cole'a-Cole'a. ............ 98
 55. Rysunek 70. (a) Czas relaksacji oraz (b) przewodność wyliczone przy użyciu relacji Cole'a-Cole'a dla szkło-ceramik II 30BiV60SBO, II 35BiV65SBO, II 40BiV60SBO i II 45BiV55SBO. .................................................................................................................... 99 Rysunek 71. Czas relaksacji oraz przewodność wyliczone przy użyciu relacji Cole'a- Cole'a dla szkło-ceramiki II 50BiV50SBO. .................................................................... 100 otwiera się w nowej karcie
 56. Rysunek 72. Parametr dyspersji α wyliczony przy użyciu relacji Cole'a-Cole'a dla wszystkich próbek wytworzonych z ceramiki BiV. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. ..................................................................................................................... 100 Rysunek 73. Zależność temperaturowa składowej rzeczywistej przewodności zmiennoprądowej przy częstotliwości 10 Hz dla wszystkich próbek wytworzonych z ceramiki BiV. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. ................................................. 102 otwiera się w nowej karcie
 57. Rysunek 74. Składowa rzeczywista przewodności w funkcji częstotliwości dla kilku temperatur dla szkło-ceramik (a) II 35BiV65SBO oraz (b) II 50BiV50SBO. Czerwone linie ciągłe na rysunku przedstawiają wyniki dopasowania podwójnego prawa potęgowego. ..................................................................................................................... 103 Rysunek 75. Składowa rzeczywista przewodności w funkcji częstotliwości dla kilku temperatur dla próbki szkło-ceramiki II 45BiV55SBO. ................................................. 104 otwiera się w nowej karcie
 58. Rysunek 76. Zależność temperaturowa dla wykładnika s opisującego dyspersje, wyznaczonego przez dopasowanie podwójnego prawa potęgowego dla szkło -ceramik II 30BiV70SBO, II 35BiV65SBO, II 40BiV60SBO i II 50BiV50SBO. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. ..................................................................................................... 105 Rysunek 77. Przewodność stałoprądowa w funkcji 1000/T dla próbek wytworzonych z ceramiki BiV. ................................................................................................................... 106 Rysunek 78. Zależność temperaturowa dla składowej rzeczywistej przenikalności dielektrycznej przy częstotliwości 10 Hz dla wszystkich próbek wytworzonych z ceramiki BiV, po wytopie i po procesie krystalizacji. Linie ciągłe mają charakter pomocniczy. .. 107 otwiera się w nowej karcie
 59. Rysunek 79. Wykresy Cole'a-Cole'a dla szkło-ceramik (a) II 30BiV70SBO, (b) II 35BiV65SBO, (c) II 40BiV60SBO, (d) II 45BiV55SBO oraz (e) II 50BiV50SBO. Czerwone linie ciągłe na rysunku przedstawiają wyniki dopasowania relacji Cole'a- otwiera się w nowej karcie
 60. Cole'a. .............................................................................................................................. 108 Rysunek 80. Zależność temperaturowa dla czasu relaksacji procesów polaryzacji dielektrycznej dla szkło-ceramik II 30BiV70SBO, II 35BiV65SBO, II 40BiV60SBO oraz II 45BiV55SBO. .............................................................................................................. 109
 61. Vrms, dla szkło-ceramiki II 50BiV50SBO....................................................................................... 110 Rysunek 82. Stosunek trzeciej do pierwszej składowej harmonicznej modułu przewodności w funkcji temperatury i częstotliwości przy napięciu 1 Vrms dla szkło- ceramiki II 50BiV50SBO. ............................................................................................... 110
 62. K dla szkło-ceramiki II 50BiV50SBO. ..................................................................... 111
 63. R. A. Anderson i R. K. MacCrone, "Electronic relaxation in the PbO-SiO2-Fe2O3 glass system," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 14, p. 112, 1974. otwiera się w nowej karcie
 64. S. K. Mendiratta, "Electrical conduction mechanism in lead borate and lead silicate glasses containing Fe ions," Physica Status Solidi, tom 93, p. 293, 1986. otwiera się w nowej karcie
 65. M. Fahmy, M. J. Park, M. Tamazawa i R. K. MacCrone, "Magnetic properties microstructure, and ultrastructure of partially crystallised B2O3-BaO-Fe2O3 glass," Physics and Chemistry of Glasses, tom 13, pp. 21-26, 1972.
 66. R. J. Barczyński, N. A. Szreder, J. Karczewski i M. Gazda, "Electronic conductivity in the SiO2-PbO-Fe2O3 glass containing," Solid State Ionics, tom 262, pp. 801-805, 2014. otwiera się w nowej karcie
 67. N. A. Szreder, "Badanie przewodnictwa w szkłach boranowych zawierających jony metalu przejściowego," w Młodzi naukowcy dla polskiej nauki Część X, Nauki inżynieryjne, Kraków, 2013.
 68. M. S. Al-Assiri, M. M. El-Desoky, A. Al-Hajry, A. Al-Shahrani, A. M. Al-Mogeeth i A. A. Bahgat, "Study of nanostructural behavior and transport properties of BaTiO3 doped vanadate glasses and glass-ceramics dispersed with ferroelectric nanocrystals," Physica B,tom 404, pp. 1437-1445, 2009. otwiera się w nowej karcie
 69. B. Zhang, X. Yao i L. Zhang, "Study on the structure and dielectric properties of BaO-SiO2-B2O3 glass-doped (Ba,Sr)TiO3 ceramics," Ceramics International, tom 30, pp. 1767-1771, 2004. otwiera się w nowej karcie
 70. N. A. Szreder, P. Kosiorek, K. Kasiak, J. Karczewski, M. Gazda i R. J. Barczyński, "Nanostructure and dielectric behavior of vanadate glasses," Journal of Non- Crystalline Solids, tom 401, pp. 202-206, 2014. otwiera się w nowej karcie
 71. P. Kupracz, J. Karczewski, M. Prześniak-Welenc, N. Szreder, M.J.Winiarski, T. Klimczuk i R. Barczyński, "Microstructure and electrical properties of manganese," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 423-424, pp. 68-75, 2015. otwiera się w nowej karcie
 72. J. E. Shelby, "Immiscibility/Phase separation," w Introduction to Glass Science and Technology 2nd Edition, tom 4, New York, The Royal Society of Chemistry, 2005, pp. 51-71. otwiera się w nowej karcie
 73. L. Murawski, C. H. Chung i J. D. Mackenzie, "Electrical properties of semiconducting oxide glasses," Revue de Chimie Minerale, tom 16, pp. 308-327, 1979.
 74. L. Murawski, C. H. Chung i J. D. Mackenzie, "Electrical properties of semiconducting oxide glasses," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 32, pp. 91- 104, 1979. otwiera się w nowej karcie
 75. L. Murawski, "Review Electrical conductivity in iron-containing oxide glasses," Journal of Materials Science, tom 17, pp. 2155-2163, 1982. otwiera się w nowej karcie
 76. O. H. El-Bayoumi i R. K. MacCrone, "Dielectric Behavior of Lead-Silicate Glasses Containing Iron," Journal of The American Ceramic Society, tom 59, nr 9-10, 1976. otwiera się w nowej karcie
 77. D. Moon, J. M. Aitken i R. K. MacCrone, "Magnetic properties and structure of xFe2O3 (1-x)[BaO, 4B2O3] glasses," Physics and Chemistry of Glasses, tom 16, pp. 91-102, 1975.
 78. K. J. Kim, M. P. Maley i R. K. MacCrone, "Amorphous Magnetism," tom II, New York, Plenum Press, 1977, p. 627. otwiera się w nowej karcie
 79. M. P. O'Horo i J. F. O'Neill, "Amorphous Magnetism," New York, Plenum Press, 1977, p. 651. otwiera się w nowej karcie
 80. I. Ardelean, "Semiconduction in xFe2O3 (1-x)[3B2O3. PbO] glasses," Solid State Communications, tom 27, pp. 697-703, 1978. otwiera się w nowej karcie
 81. I. Ardelean, E. Burzo i I. Pop, "Magnetic properties of xFe2O (1-x)[PbO.3B2O3] glasses," Solid State Communications, tom 23, pp. 211-214, 1977. otwiera się w nowej karcie
 82. E. Burzo, D. Ungur i I. Ardelean, "Magnetic properties of xFe2O3 (1-x)[B2O3. PbO] glasses," Solid State Communication, tom 50, nr 12, pp. 1083-1085, 1984. otwiera się w nowej karcie
 83. E. Burzo, D. Ungur i I. Ardelean, "On the magnetic properties of B2O3-PbO-Fe2O3- K2O and B2O3-PbO-Fe2O3-CaO glasses," Journal de Physique, tom 44, pp. 647- 650, 1983. otwiera się w nowej karcie
 84. E. Burzo, I. Ardelean i D. Ungur, "Electrical resistivity study of some lead-borate glasses," Solid State Communications, tom 3, nr 53, pp. 283-285, 1985. otwiera się w nowej karcie
 85. I. Ursu, E. Burzo, D. Ungur i I. Ardelean, "Physical properties of B2O3-PbO-Fe2O3 glasses," Revue Roumaine de Physique, tom 26, nr 8-9, pp. 801-813, 1982.
 86. N. Szreder, J. Karczewski, R. Barczyński i M. Gazda, "Ferromagnetic nanocrystallities in the SiO2-PbO-Fe2O3 glass system," w "Advanced in Chemical and Mechanical Engineering", Gdańsk, 2012.
 87. N. A. Szreder, "Właściwości elektryczne szkieł tlenkowych zawierających Fe2O3," w Młodzi naukowcy dla polskiej nauki Część VII, Nauki inżynieryjne, Kraków, 2012.
 88. N. A. Szreder, R. J. Barczyński, J. Karczewski i M. Gazda, "Electrical properties and structure of lead-borate glass containing," Solid State Ionics, tom 262, pp. 837- 840, 2014. otwiera się w nowej karcie
 89. M. E. Lines, "Microscopic model for a ferroelectric glass," Physical Review B, tom 15, pp. 388-395, 1977. otwiera się w nowej karcie
 90. A. M. Glass, M. E. Lines, K. Nassau i J. W. Shiever, "Anomalous dielectric behavior and reversible pyroelectricity in roller-quenched LiNbO3 and LiTaO3," Applied Physics Letters, tom 31, pp. 249-251, 1977. otwiera się w nowej karcie
 91. N. S. Prasad, K. B. R. Varma i S. B. Lang, "Dielectric anomaly in strontium borate- bismuth vanadate glass nanocimposite," Journal of Physics and Chemistry of Solids, tom 62, pp. 1299-1311, 2001.
 92. K. B. R. Varma, K. S. Harshavardhan, K. J. Rao i C. N. R. Rao, "Ferroelectric-like dielectric anomaly in RF-sputtered amorphous LiNbO3 films," Materials Research Bulletin, tom 20, pp. 315-320, 1985. otwiera się w nowej karcie
 93. J. J. Ruiz-Valdes, A. V. Gorokhovsky, J. I. Escalante-Gracia i G. Mendoza-Suarez, "Glass-ceramic materials with regulated dielectric properties based on the system BaO-PbO-TiO2-B2O3-Al2O3," Journal of European Ceramic Society, tom 24, pp. 1505-1508, 2004. otwiera się w nowej karcie
 94. M. P. F. Graca, M. G. F. d. Silva i M. A. Valente, "Structural and electrical characteristics of LiNbO3 embedded in a 34% SiO2 glass matrix," Journal of European Ceramic Society, tom 28, pp. 1197-1203, 2008. otwiera się w nowej karcie
 95. N. V. Golubev, V. N. Sigaev, S. Y. Stefanovich, T. Honma i T. Komatsu, "Nanosized structural transformation and nonlinear optical properties of lithium niobium germanate glasses," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 354, pp. 1909- 1914, 2008. otwiera się w nowej karcie
 96. T. K. Pietrzak, J. E. Garbarczyk, I. Gorzkowska, M. Wasiucionek, J. L. Nowiński, S. Gierlotka i P. Jóźwiak, "Correlation between electrical properties and microstructure of nanocrystallized V2O5-P2O5 glasses," Journal of Power Sources, tom 194, nr 1, pp. 73-80, 2009. otwiera się w nowej karcie
 97. M. S. Al-Assiri i M. M. El-Desoky, "Correlation between nanostructural and electrical properties of barium titanate-based glass-ceramic nano-composites," Journal of Alloys Compounds, tom 509, nr 36, pp. 8937-8943, 2011. otwiera się w nowej karcie
 98. M. S. Al-Assiri i M. M. El-Desoky, "Synthesis, structural and ferroelectric properties of barium titanate based glass-ceramic nano-composites," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 358, nr 12-13, pp. 1605-1610, 2012. otwiera się w nowej karcie
 99. F. Abraham, J. C. Boivin, G. Mairesse i G. Nowogrocki, "The bimevox series: A new family of high performances oxide ion conductors," Solid State Ionics, tom 40- 41, pp. 934-937, 1990. otwiera się w nowej karcie
 100. F. Abraham, M. F. Debreuille-Gresse, G. Mairesse i G. Nowogrocki, "Phase transitions and ionic conductivity in Bi4V2O11 an oxide with a layered structure," Solid State Ionics, tom 28-30, pp. 529-532, 1988. otwiera się w nowej karcie
 101. K. B. R. Varma, G. N. Subbanna, T. N. G. Row i C. N. R. Rao, "Synthesis and characterization of bismuth vanadates," Journal of Materials Research, tom 5, pp. 2718-2722, 1990. otwiera się w nowej karcie
 102. G. Mairesse, P. Roussel, R. Vannier, M. Anne i G. Nowogrocki, "Crystal structure determination of α-, β-and γ -Bi4V2O11 polymorphs.," Solid State Sciences, tom 5, p. 861-869, 2003. otwiera się w nowej karcie
 103. K. V. R. Prasad i K. B. R. Varma, "High temperature X-ray structural, thermal and dielectric characteristics of ferroelectric Bi2VO5.5," Journal of Materials Science, tom 30, pp. 6345-6349, 1995. otwiera się w nowej karcie
 104. O. Joubert, A. Jouanneaux i M. Ganne, "Crystal structure of low-temperature form of bismuth vanadium oxide determined by rietveld refinement of X-ray and neutron diffraction data (α-Bi4V2O11)," Materials Research Bulletin, tom 29, pp. 175-184, 1994. otwiera się w nowej karcie
 105. M. Huvé, R. -N. Vannier, G. Nowogrocki, G. Mairesse i G. V. Tendeloo, "From Bi4V2O11 to Bi4V2O10.66: the V V -V IV transformation in the aurivillius-type framework," Journal Of Materials Chemistry, tom 6, pp. 1339-1345, 1996. otwiera się w nowej karcie
 106. M. Touboul, J. Lokaj, L. Tessier, V. Kettman i V. Vrabel, "Structure of dibismuth vanadate Bi2VO5.5," Acta Crystallographica Section C, tom 48, pp. 1176-1179, 1992. otwiera się w nowej karcie
 107. K. Sooryanarayana, T. N. G. Row i K. B. R. Varma, "Crystal structure of ferroelectric Bi2VO5.5," Materials Research Bulletin, tom 32, nr 12, pp. 1651-1656, 1997. otwiera się w nowej karcie
 108. W. Zhou, D. A. Jefferson, H. He, J. Yuan i D. J. Smith, "Structural refinement of α- Bi4V2O11-x (x = 0 and 0.33) using high-resolution electron microscopy," Philosophical Magazine Letters, tom 75, nr 2, pp. 105-110, 1997. otwiera się w nowej karcie
 109. A. A. Bush i Y. N. Venevtsev, "Crystals of new phase Bi4V2O11 system Bi2O3- V2O5," Russian Journal of Inorganic Chemistry, tom 31, nr 5, pp. 1346-1348, 1986.
 110. V. G. Osipian, L. M. Elbakyan, V. L. Elbakyan i P. B. Avakyan, "Layered boismuth vanadate ferroelctrics," Inorganic Materials, tom 23, pp. 467-469, 1987.
 111. V. N. Borisov, Y. M. Poplavko, P. B. Avakyan i V. G. Osipyan, "Phase transition in bismuth vanadate," Soviet Physics -Solid State, tom 30, pp. 904-905, 1988. otwiera się w nowej karcie
 112. R. N. Vannier, E. Pernot, M. Anne, O. Isnard, G. Nowogrocki i G. Mairesse, "Bi4V2O11 polymorph crystal structures related to their," Solid State Ionics, tom 157, p. 147-153, 2003. otwiera się w nowej karcie
 113. K. V. R. Prasad i K. B. R. Varma, "Pyroelectric properties of Bi2VO5.5 ceramic," Journal of Physics D: Applied Physics, tom 24, nr 10, p. 1858, 1991. otwiera się w nowej karcie
 114. K. Shantha i K. B. R. Varma, "Fabrication and characterization of grain-oriented bismuth vanadate ceramics," Materials Research Bulletin, tom 32, nr 11, pp. 1581- 1591, 1997. otwiera się w nowej karcie
 115. K. Shantha i K. B. R. Varma, "Frequency dependence of the dielectric properties of ferroelectric Bi2VO5.5 ceramics," Solid State Ionics , tom 99, pp. 225-231, 1997. otwiera się w nowej karcie
 116. A. K. Jonscher, "Low-frequency dispersion in carrier-dominated dielectrics," Philosophical Magazine B, tom 38, pp. 587-601, 1978. otwiera się w nowej karcie
 117. A. K. Jonscher i D. C. Dube, "Low frequency dispersion in tri-glycyne sulphate," Ferroelectrics, tom 17, pp. 533-536, 1978. otwiera się w nowej karcie
 118. Z. Lu, J. P. Bonnet, J. Ravez i P. Hagenmuller, "Correlation between low frequency dielectric dispersion (LFDD) and impedance relaxation in ferroelectric ceramic Pb2KNb4TaO15," Solid State Ionics, tom 57, pp. 235-244, 1992. otwiera się w nowej karcie
 119. T. A. Nealon, "Low-frequency dielectric responses in PMN-type ceramics," Ferroelectrics, tom 76, pp. 377-382, 1987. otwiera się w nowej karcie
 120. S. Mohan, K. S. Thind i G. Sharma, "Effect of Nd 3+ concentration on the physical and absorption properties of sodium-lead-borate glasses," Brazilian Journal of Physics, tom 37, pp. 1306-1313, 2007. otwiera się w nowej karcie
 121. W. L. Konijnendijk i J. M. Stevels, "Structure of Borate and Borosilicate Glasses," w Borate Glass: Structure, Properties and Applications, New York, Plenum Press, 1978, p. 259. otwiera się w nowej karcie
 122. G. D. Chryssikos i E. I. Kamitsos, "Borate structures by vibrational spectroscopy," w Borate Glasses, Crystals and Melts, Sheffield, UK, Society of Glass Technology, 1997, pp. 128-139.
 123. J. Krogh-Moe, "Interpretation of the infra-red spectra of boron oxide and alkali borate glasses," Physics and Chemistry of Glasses, tom 6, pp. 46-54, 1965.
 124. B. Sumalatha, I. Omkaram, T. R. Rajavardhana i C. L. Raju, "Alkaline earth zinc borate glasses doped with Cu 2+ ions studied by EPR, optical and IR techniques," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 357, pp. 3143-3152, 2011. otwiera się w nowej karcie
 125. M. Santiago, J. Marcazzó, C. Grasselli, A. Lavat, P. Molina, F. Spano i E. Caselli, "Thermo-and radioluminescenceo of undoped and Dy-doped strontium borates prepared by sol-gel method," Radiation Measurements, tom 46, pp. 1488-1491, 2011. otwiera się w nowej karcie
 126. D. W. Hall, M. A. Newhouse, N. F. Borelli, W. H. Dumbaugh i D. L. Weidman, "Nonlinear optical susceptibilities of high-index glasses," Applied Physics Letters, tom 54, pp. 1293-1295, 1989. otwiera się w nowej karcie
 127. C. Stehle, C. Vira, D. Hogan, S. Feller i M. Affatigato, "Optical and physical properties of bismuth borate glasses related to structure," Physics and Chemistry of Glasses, tom 39, pp. 83-86, 1998.
 128. E. Culea, L. Pop, P. Pascuta i M. Bosca, "Novel bismuth-lead-silver glasses and glass ceramics doped with neodymium ions," Journal of Molecular Structure, tom 924-926, pp. 192-195, 2009. otwiera się w nowej karcie
 129. A. Agarwal, V. P. Seth, P. S. Gahlot, S. Khasa i P. Chand, "Effect of Bi2O3 on EPR, optical transmission and DC conductivity of vanadyl doped alkali bismuth borate glasses," Journal of Physics and Chemistry of Solids, tom 64, pp. 2281-2288, 2003. otwiera się w nowej karcie
 130. D. Rajesh, Y. C. Ratnakaram, M. Seshadri, A. Balakrishna i T. S. Krishna, "Structural and luminescence properties of Dy 3+ ion in strontium lithium bismuth borate glasses," Journal of Luminescence, tom 132, pp. 841-849, 2012. otwiera się w nowej karcie
 131. H. Hirashima, M. Mitsuhashi i T. Yoshida, "Electrical Conduction of Fe2O3-V2O5- P2O5 Glasses," Journal of the Ceramic Society of Japan, tom 90, pp. 411-419, 1982. otwiera się w nowej karcie
 132. A. Gosh i B. K. Chaudhuri, "DC conductivity of V2O5-Bi2O3 glasses," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 83, pp. 151-161, 1986. otwiera się w nowej karcie
 133. H. Hirashima, H. Kurokawa, K. Mizobuchi i T. Yoshida, "Electrical conductivity of vandium phosphate glasses containing ZnO or GeO2," Glastechnische Berichte- Glass Science and Technology, tom 61, pp. 151-156, 1988.
 134. T. Sankarappa, M. P. Kumar, G. B. Devidas, N. Nagaraja i R. Ramakrishnareddy, "AC conductivity and dielectric studies in V2O5-TeO2 and V2O5-CoO-TeO2 glasses," Journal of Molecular Structure, tom 889, pp. 308-315, 2008. otwiera się w nowej karcie
 135. K. B. R. Varma, M. V. Shankar i G. N. Subbanna, "Structural and dielectric characteristics of strontium tetraborate-bismuth vanadate glass-ceramics," Materials Research Bulletin, tom 31, nr 5, pp. 475-482, 1996. otwiera się w nowej karcie
 136. M. V. Shankar i K. B. R. Varma, "Crystallization of ferroelectric bismuth vanadate in Bi2O3-V2O5-SrB4O7 glasses," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 226, pp. 145-154, 1997. otwiera się w nowej karcie
 137. G. K. Williamson i W. H. Hall, "X-ray line broadening from filed aluminium and wolfram," Acta Metallurgica, tom 1, pp. 22-31, 1953. otwiera się w nowej karcie
 138. H. P. Klug. i L. Alexander, X-ray diffraction procedures forpolycrystalline and amorphous materials, New York: John Wiley & Sons, 1974, pp. 618-708.
 139. Z. Bojarski i E. Łągiewka, Rentgenowska analiza strukturalna, Warszawa: PWN, 1988, pp. 311-327.
 140. "Novtherm-HT High Temperature Control Systems," w User manual, Hundsangen, Novocontrol Technologies GmbH & Co. KG, 2011. otwiera się w nowej karcie
 141. J. R. Macdonald, "Comparison of the universal dynamic response power-law fitting model for conducting systems with superior alternative models," Solid State Ionics, tom 133, pp. 79-97, 2000. otwiera się w nowej karcie
 142. A. K. Jonscher, Dielectric Relaxation in Solids, London: Chelsea Dielectrics Press, 1983. otwiera się w nowej karcie
 143. S. R. Elliot, "A.c. conduction in amorphous chalcogenide and pnictide semicodnuctors," Advances in Physics, tom 36, nr 2, pp. 135-218, 1987. otwiera się w nowej karcie
 144. P. Thongbai, S. Tangwancharoen, T. Yamwong i S. Maensiri, "Dielectric relaxation and dielectric response mechanism in (Li, Ti)-doped NiO ceramics," Journal of Physics: Condensed Matter, tom 20, nr 39, p. 395227, 2008. otwiera się w nowej karcie
 145. W. Bogusz i F. Krok, Elektrolity stałe, Warszawa: WNT, 1995. otwiera się w nowej karcie
 146. R. J. Barczyński, P. Król i L. Murawski, "Ac and dc conductivities in V2O5-P2O5 glasses containing alkaline ions," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 356, pp. 1965-1967, 2010. otwiera się w nowej karcie
 147. R. J. Barczyński, Mieszane przewodnictwo polaronowo-jonowe szkieł tlenkowych, Politechnika Gdańska monografie 89, 2008.
 148. J. R. Macdonald, Impedance Spectroscopy Emphasizing Solid Materials and Systems, II red., New Jersey: Wiley, 1987.
 149. I. Das, S. Chanda, A. Dutta, S. Banerjee i T. P. Sinha, "Dielectric relaxation of Y1- xRxFeO3 (R=Dy, Er, x=0, 0.5)," Journal of Alloys and Compounds, tom 571, pp. 56-62, 2013. otwiera się w nowej karcie
 150. A. K. Jonscher, "The 'universal' dielectric response," Nature, tom 267, p. 673, 1977. otwiera się w nowej karcie
 151. A. K. Jonscher, The Universal Dielectric Response: A Review of Data their New Interpretation, London: Chelsea Dielectrics Group, 1978. otwiera się w nowej karcie
 152. W. K. Lee, J. F. Liu i A. S. Nowick, "Limiting behavior of ac conductivity in ionically conducting crystals and glasses: A new universality," Physical Review Letters, tom 67, p. 1559, 1991. otwiera się w nowej karcie
 153. B. S. Lim, A. V. Vaysleyb i A. S. Nowick, "Nature of the constant-loss dielectric response of various crystals and glasses," Applied Physics A, tom 56, nr 1, pp. 8-14, 1993. otwiera się w nowej karcie
 154. H. Jain i S. Krishnaswami, "Composition dependence of frequency power law of ionic conductivity of glasses.," Solid State Ionics, tom 105, pp. 129-137, 1998. otwiera się w nowej karcie
 155. A. S. Nowick, A. V. Vaysleyb i W. Liu, "Identification of distinctive regimes of behaviour in the ac electrical response of glasses," Solid State Ionics, tom 105, pp. 121-128, 1998. otwiera się w nowej karcie
 156. S. Kumar i K. B. R. Varma, "Dielectric relaxation in bismuth layer-structured BaBi4Ti4O15 ferroelectric ceramics," Current Applied Physics, tom 11, pp. 203-210, 2011. otwiera się w nowej karcie
 157. V. Sherman, A. Tagantsev, N. Setter, D. Iddles i T. Price, "Ferroelectric-dielectric tunble composites," Journal of Applied Physics, nr 99, p. 074104, 2006. otwiera się w nowej karcie
 158. R. J. Barczyński, "Nonlinear impedance as possible result of ion-polaron interaction in Cu2O-Al2O3-SiO2 glass," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 356, p. 1962, 2010. otwiera się w nowej karcie
 159. J. R. Wilson, D. T. Schwartz i S. B. Adler, "Nonlinear electrochemical impedance spectroscopy for solid oxide fuel cell cathode materials.," Electrochimica Acta, tom 51, pp. 1389-1402, 2006. otwiera się w nowej karcie
 160. T. Kadyk, R. Hanke-Rauschenbach i K. Sundmacher, "Nonlinear frequency response analysis of PEM fuel cells for diagnosis of dehydration, flooding and CO- poisoning.," Journal of Electroanalytical Chemistry, tom 1, nr 630, pp. 19-27, 2009. otwiera się w nowej karcie
 161. M. Kiel, O. Bohlen i D. Sauer, "Harmonic analysis for identification of nonlinearities in impedance spectroscopy.," Electrochemica Acta, tom 53, pp. 7367- 7374, 2008. otwiera się w nowej karcie
 162. E. Gaganidze, R. Heidinger, J. Halbritter i H. Schneidewind, "Nonlinear surface impedance Z(T, f, Hrf) of YBa2Cu3O7 and Tl2Ba2CaCu2O8 thin films," Physica C, tom 372-376, pp. 511-514, 2002. otwiera się w nowej karcie
 163. N. A. Szreder, P. Kupracz, M. Prześniak-Welenc, J. Karczewski, M. Gazda i R. Barczyński, "Nonlinear and linear impedance of bismuth vanadate ceramics and its relation to structural properties," Solid State Ionics, tom 271, pp. 86-90, 2015. otwiera się w nowej karcie
 164. S. Kielich, Molekularna optyka nieliniowa, Warszawa-Poznań: PWN, 1977.
 165. A. Chełkowski, Fizyka dielektryków, Warszawa: PWN, 1979.
 166. Y. Ishibashi, "Nonlinear Dielectric Spectroscopy," Journal of the Korean Physical Society, tom 32, pp. S407-S410, 1998.
 167. J. S. Rzoska i V. P. Zhelezny, "NATO Science Series, II Mathematics, Physics and Chemistry," w Eds. In Nonlinear Dielectric Phenomena in Complex Liquids, Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, 2004. otwiera się w nowej karcie
 168. J. Małecki, w Molecular Interactions, tom 3, New York, Wiley, 1982.
 169. J. Małecki, J. Nowak, J. Liszi i Z. Varga-Puchony, "Dielectric studies of association of alcohols with steric hindrances.," Polish Journal of Chemistry, tom 65, pp. 1773- 1783, 1991.
 170. A. Piekara, "The phenomena of molecular orientation in polar liquids and their solutions.," Acta Physica Polonica, tom 10, pp. 37-68 (Part I) i 107-140 (Part II), 1950.
 171. B. Sawyer i C. H. Tower, "Rochelle salt as a dielectric.," Physical Review, tom 35, p. 269, 1930. otwiera się w nowej karcie
 172. W. J. Merz, "Double hysteresis loop of BaTiO3 at the Curie point.," Physical Review, tom 91, p. 513, 1953. otwiera się w nowej karcie
 173. E. Fatuzzo i W. J. Merz, Ferroelectricity., Amsterdam: North-Holland, 1967.
 174. H. E. Stanley, Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena., Oxford: Clarendon, 1971.
 175. J. A. Gonzalo, "Set of experimental critical exponents for ferroelectric triglycine sulfate.," Physical Review Letters, tom 21, p. 749, 1968. otwiera się w nowej karcie
 176. C. J. F. Bóttcher, Theory of Electric Polarization, Amsterdam, Oxford, New York: Elsevier, 1973. otwiera się w nowej karcie
 177. S. Murugavel i B. Roling, "Application of nonlinear conductivity spectroscopy to ion transport in solid electrolytes," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 351, pp. 2819-2824, 2005. otwiera się w nowej karcie
 178. R. J. Barczyński i L. Murawski, "Nonlinear impedance in oxide glasses containing single and mixed alkali ions," Solid State Ionics , tom 225, p. 359-362, 2012. otwiera się w nowej karcie
 179. R. -P. Kapsch, M. Diestelhorst i H. Beige, "Small signal amplification caused by nonlinear dielectric properties of TGS.," Ferroelectrics, tom 208-209, pp. 257-272, 1998. otwiera się w nowej karcie
 180. Y. Cho, Y. Hiranaga, K. Fujimoto, Y. Wagatsuma i A. Onoe, "Fundamental study on ferroelectric data storage with the density above 1 Tbit /inch 2 using congruent lithium tantalate.," Integrated Ferroelectrics, tom 61, pp. 77-81, 2004. otwiera się w nowej karcie
 181. K. Tanaka, Y. Kurihashi, T. Uda, Y. Daimon, N. Odagawa, R. Hirose, Y. Hiranaga i Y. Cho, "Scanning nonlinear dielectric microscopy nano-science and technology for next generation high density ferroelectric data storage.," Japanese Journal of Applied Physics, tom 47, pp. 3311-3325, 2008. otwiera się w nowej karcie
 182. P. K. Petrov i N. M. Alford, "Tunable dielectric resonator with ferroelectric element.," Electronics Letters, tom 37, nr 17, pp. 1066-1067, 2001. otwiera się w nowej karcie
 183. J. Bellotti, E. Akdogan, A. Safari, W. Chang i S. Kirchoefer, "Tunable dielectric properties of BST thin films for RF/MW passive components.," Integrated Ferroelectrics, tom 49, pp. 113-122, 2002. otwiera się w nowej karcie
 184. T. S. Kalkur, C. Cotey, K. Chen i S. Sun, " Tunable voltage controlled oscillator with high dielectric constant materials.," Integrated Ferroelectrics, tom 56, pp. 1123-1129, 2003. otwiera się w nowej karcie
 185. M. Jain, N. K. Karan, R. S. Katiyar, A. S. Bhalla, F. A. Miranda i F. W. Van-Keuls, "Pb0.3Sr0.7TiO3 thin films for high-frequency phase shifter applications," Applied Physics Letters, tom 85, pp. 275-277, 2004. otwiera się w nowej karcie
 186. S. J. Patwe, A. Patra, R. Dey, A. Roy, R. M. Kadam, S. N. Achary i A. K. Tyagi, "Probing the Local Structure and Phase Transitions of Bi4V2O11-Based FastIonic Conductors by Combined Raman and XRD Studies," Journal of the American Ceramic Society, tom 96, nr 11, p. 3448-3456, 2013. otwiera się w nowej karcie
 187. H. Jain i O. Kanert, Defects in Insulating Materials, Singapore: World Scientific, 1993, pp. 274-294.
 188. N. Kumari, S. B. Krupanidhi i K. B. R. Varma, "Dielectric, impedance and ferroelectric characteristics of c-oriented bismuth vanadate films grown by pulsed laser deposition," Materials Science and Engineering, tom 138, pp. 22-30, 2007. otwiera się w nowej karcie
 189. S. Ikeda, H. Kominami, K. Koyama i Y. Wada, "Nonlinear dielectric constant and ferroelectric-to-paraelectric phase transition in copolymers of vinylidene fluoride and trifluoroethylene," Journal of Applied Physics, tom 62, pp. 3339-, 1987. otwiera się w nowej karcie
 190. K. L. Ngai i C. León, "Cage decay, near constant loss, and crossover to cooperative ion motion in ionic conductors: Insight from experimental data," Physical Review B, tom 66, p. 064308, 2002. otwiera się w nowej karcie
 191. N. F. Mott, "Conduction in glasses containing transition metal ions," Journal of Non-Crystalline Solids, tom 1, pp. 1-17, 1968. otwiera się w nowej karcie
 192. N. F. Mott, Electron Processes in Non-Crystalline Materials, Oxford: Clarendon Press, 1979.
 193. L. Murawski, "Transport nośników ładunku w szkłach z tlenkami metali przejściowych," Zeszyty Politechniki Gdańskiej, 1993.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi