WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK INTSTRUMENTALNYCH I SENSORYCZNYCH DO OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERANACH PRZYLEGŁYCH DO RAFINERII GRUPY LOTOS S.A. W GDAŃSKU - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK INTSTRUMENTALNYCH I SENSORYCZNYCH DO OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERANACH PRZYLEGŁYCH DO RAFINERII GRUPY LOTOS S.A. W GDAŃSKU

Abstrakt

Dynamiczne postępujący rozwój gospodarczy i ekonomiczny wielu krajów przyczynia się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Większość z nich wpływa negatywnie na zdrowie i życie człowieka, oraz przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na szczególną uwagę zasługują gazy złowonne określane także mianem odorów. Zdecydowaną większość emiterów, których funkcjonowanie wiąże się z uwalnianiem do otoczenia wielu szkodliwych związków chemicznych, stanowią obiekty gospodarki komunalnej (składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków) oraz różnego rodzaju zakłady przemysłowe, do których należą m.in. browary , gorzelnie, zakłady mięsne, fermy trzody chlewnej. Obiekty te najczęściej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dużych skupisk ludności, takich jak osiedla mieszkalne, toteż problem uciążliwości zapachowej jest szczególnie ważnym aspektem środowiskowym i społecznym [9,12]. W celu opracowania skutecznych metod ograniczających poziom emisji zanieczyszczeń konieczne jest dysponowanie odpowiednimi narzędziami analitycznymi, umożliwiającymi ich identyfikację i ilościowe oznaczanie. Wśród powszechnie stosowanych rozwiązań, ważną rolę odgrywa technika chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Rozwiązanie to pozwala na kompleksowe scharakteryzowanie większości związków chemicznych obecnych w powietrzu. Określenie indywidualnych wrażeń sensorycznych możliwe jest dzięki wykorzystaniu olfaktometrów terenowych. Oba te rozwiązania zostały wykorzystane podczas badań prowadzonych na terenach przyległych do Rafinerii Grupy Lotos S.A. w Gdańsku, celem wstępnego określenia stopnia uciążliwości zapachowej tych terenów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Powietrze Atmosferyczne : Jakość - Zagrożenie - Ochrona strony 74 - 83
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Byliński H., Lewkowska P., Gębicki J., Dymerski T., Namieśnik J.: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK INTSTRUMENTALNYCH I SENSORYCZNYCH DO OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERANACH PRZYLEGŁYCH DO RAFINERII GRUPY LOTOS S.A. W GDAŃSKU// Powietrze Atmosferyczne : Jakość - Zagrożenie - Ochrona/ ed. Kazimierz Gaj, Józef Kuropka Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s.74-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi