Wyniki wyszukiwania dla: PODEJŚCIE OBIEKTOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PODEJŚCIE OBIEKTOWE

Wyniki wyszukiwania dla: PODEJŚCIE OBIEKTOWE

 • Podejście obiektowe w budowie dowodu zaufania do systemów informatycznych.

  Artykuł prezentuje obiektowe podejście w budowie dowodów zaufania dla systemów informatycznych. Przedstawiono strukturę koncepcyjną takiego dowodu,omówiono sposób konstrukcji drzewa dowodowego wykorzystujący analizę modeli obiektowych badanego systemu. W artykule zaproponowano sposób tworzenia obiektowych modeli kontekstu dla rozpatrywanych żądań oraz podkreślono wagę precyzyjnego wyrażenia tego kontekstu. Ponadto omówiono...

 • A model-based approach to analysis of security protocols - a case study

  Publikacja
  • M. (. Olszewski

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia zintegrowane środowisko analizy protokołów bezpieczeństwa. Środowisko zostało oparte o znaną metodę formalną CSP oraz wspierające ją narzędzia: Casper oraz FDR. Integralną częścią opisywanego środowiska jest pół-formalne zorientowane obiektowo podejście do modelowania protokołów kryptograficznych, ich kontekstu aplikacyjnego oraz wymagań bezpieczeństwa. Modelowanie obiektowe zostało oparte o język UML oraz...

 • Wzajemne wykluczanie w programowaniu współbieżnym

  Publikacja

  - Rok 2021

  W rozdziale opisano wzajemne wykluczanie wątków w programach współbieżnych. Przedstawiono zarówno podejście proceduralne (semafory), jak i obiektowe (monitory). Omówiono sposoby działania obu mechanizmów synchronizacji oraz różnice pomiędzy nimi. Sposoby użycia omawianych mechanizmów zostały zilustrowane wzorcami: wzajemnego wykluczania oraz producent–konsument.

 • A model-based approach to analysis of authentication protocols.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono zintegrowane podejście do analizy protokołów uwierzytelniania o nazwie Object-oriented Formal Authentication Protocol Security Analysis Framework (OF-APSAF). Podejście to jest zaprojektowane na bazie sprawdzonej metody formalnej CSP wraz z narzędziami ją wspierającymi: Casper oraz FDR. Jego integralną częścią jest półformalna zorientowana obiektowo technika modelowania protokołów, ich kontekstu oraz wymagań...

 • Współczesne cykle wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  Praca omawia inne stosowane współcześnie cykle wytwórcze. Do dyskusji wybra-ne zostały modele, których wykorzystanie przynosi satysfakcjonujące rezulta-ty (wytwarzanie obiektowe, ponowne użycie oprogramowania z wykorzystaniemkomponentów i wzorców, ponowna inżynieria systemów), podejścia, których sto-sowanie nie jest oceniane jednoznacznie (jak to ma miejsce w wypadku metody-ki SSM Checklanda) oraz modele uważane, obok wymienionych,...

 • Integracyjna metoda konstrukcji aplikacji obiektowych w środowisku graficznym z uwzględnieniem wymagań jakościowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Integracyjna metoda wytwarzania aplikacji IMAC łączy obiektowe metody analizy i projektowania oprogramowania oparte o UML i RUP z implementacją w wybranym języku programowania obiektowego. Dla opisu projektu informatycznego we wszystkich fazach jego powstawania zaproponowano język modelowania i implementacji IML łączący w spójny sposób zmodyfikowane diagramy UML z elastyczną składnią tekstową opartą o popularne języki obiektowe....

 • Metodologia i techniki programowania

  Publikacja

  - Rok 2008

  Książka jest syntetycznym wprowadzeniem do technik programowania. Omawia podstawowe trendy rozwoju metodologii wytwarzania oprogramowania, takie jak: metody strukturalne, obiektowe, narzędzia CASE, standaryzacje programów i ocenę złożoności oprogramowania. Pokazuje również, jak projektować kodować, testować i uruchamiać programy, aby były niezawodne i efektywne. Naszkicowano w niej możliwości środowisk wytwarzania oprogramowania....

 • Relacyjne i obiektowe bazy danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – przegląd i analiza porównawcza

  Publikacja

  - Rok 2013

  Bazy danych są obecnie powszechnie wykorzystywanymi aplikacjami w życiu codziennym i zawodowym do gromadzenia, przetwarzania i zarządzania danymi. Stanowią one podstawowe narzędzie komputerowe wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Najpopularniejszymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmy informatyczne są relacyjne i obiektowe bazy danych. W artykule dokonano przeglądu dostępnych...

 • Programowanie Obiektowe z Użyciem Adnotacji Semantycznych

  Publikacja

  - Rok 2011

  W tym artykule przedstawiono jak przy udziale standardowych mechanizmów nowoczesnych języków obiektowych, osiągnięć z zakresu formalnej reprezentacji wiedzy oraz lingwistyki komputerowej wytworzyć zbiór narzędzi wzbogacających warsztat programisty o narzędzia semantyczne. Przedstawione tu Programowanie Obiektowe z Użyciem Adnotacji Semantycznych jest częścią rozwijanej przez autora referatu metodologii wytwarzania oprogramowania...

 • Wykorzystanie metod zorientowanych obiektowo do programowania sterowników programowalnych

  W artykule zostały przedstawione główne udogodnienia wynikające z wykorzystywania zasad i metod podejścia obiektowego do programowania sterowników programowalnych. Omówiona została aktualna sytuacja tradycyjnych języków tekstowych i graficznych po wprowadzeniu rozszerzenia IEC 61499 normy IEC61131. W dalszej części zaprezentowano podział cyklu tworzenia programu na trzy zasadnicze części - analizę, projektowania oraz programowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analysis of the impact of aspect-oriented programming on source code quality

  Publikacja

  - Rok 2011

  Celem rozprawy jest ocena wpływu paradygmatu aspektowego na: modularność, możliwość dalszego rozwoju oraz ponowne użycie oprogramowania. Jako punkt odniesienia do oceny paradygmatu aspektowego wybrano paradygmat obiektowy. W ramach pracy przeprowadzono studium przypadków, w którym zbadano implementacje obiektowe oraz aspektowe 11 rzeczywistych systemów i 23 wzorców projektowych. Ponadto zrealizowano kontrolowany eksperyment, w...

 • Przegląd technologii baz danych - stan obecny

  Publikacja

  - Rok 2006

  W rozdziale przedstawiono sposoby klasyfikowania baz danych. Ponadto przeprowadzono ogólny przegląd dostępnych obecnie na rynku rozwiązań, z uwzględnieniem podziału na zastosowania małe i duże oraz na bazy komercyjne i bezpłatne. Powyższy przegląd pokazuje, że technologia baz danych stale się rozwija i próbuje dostosować do zmieniających się oczekiwań potencjalnych użytkowników. Kierunki rozwoju to coraz częstsze próby wykorzystania...

 • Przegląd technologii baz danych - architektura systemu baz danych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozdział jest zwięzłym przeglądem rozwoju architektury systemów z bazą danych. Opisano w nim relacyjne, obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych. Ponadto przedstawiono zarys architektury dwu i trojwarstwowej. Wybór architektury systemu bazy danych i architektury współpracujących z nią aplikacji niejednokrotnie jest wypadkową możliwości realizacyjnych i zasobów (personel, oprogramowanie narzędziowe, sprzęt) jakie ma do dyspozycji...

 • Modelowanie procesów o różnych skalach czasowych na przykładzie instalacji Clausa do odzysku siarki

  W przemyśle petrochemicznym odzyskiwanie siarki stanowi jeden z ważniejszych procesów towarzyszących kompleksowemu przetwarzaniu ropy naftowej i substancji pochodnych. W artykule przedstawiono matematyczny model instalacji odsiarczania gazów Clausa wraz z układem sterowania. Wnikliwa analiza procesów zachodzących w obiekcie pozwoliła zaproponować metodykę budowy i strukturę modelu adekwatną do potrzeb syntezy układu sterowania....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Knowledge Views and their application in systems engineering

  Publikacja

  - Rok 2011

  Wykorzystanie technologii Semantic Web, w szczególności baz wiedzy, w przemyśle informatycznym jest niewielkie. Jest to spowodowane między innymi dużym ryzykiem związanym z wdrażaniem nowych technologii i brakiem wiedzy na ich temat ze strony inżynierów oprogramowania. Aby zmniejszyć ryzyko związane z wdrażaniem baz wiedzy i zminimalizować nakład pracy inżynierów na zapoznanie się z nimi, w niniejszej pracy zaproponowano koncepcję...

 • Problemy niepewności i integracji w przetwarzaniu danych o stanie emocjonalnym użytkownika komputera

  Publikacja

  - Rok 2023

  Istnieje wiele programów automatycznego rozpoznawania emocji z pojedynczych modalności. Wykorzystują one różnorodne modele reprezentacji emocji, a także metody przetwarzania. Obecnie wyraźnie widoczny jest trend do wykorzystania analizy wielomodalnej oraz wielokanałowej, mającej na celu poprawę skuteczności rozpoznawania emocji oraz poprawę niezawodności. W dziedzinie automatycznego rozpoznawania emocji nie określono typowego modelu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tradycyjne cykle życia oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca prezentuje uznane i powszechnie stosowane cykle wytwarzania i ewolucjioprogramowania systemów informatycznych, takie jak cykl klasyczny (kaskado-wy), model V wytwarzania z zapewnianiem jakości, prototypowanie wymagań, mo-del spiralny i przyrostowy. Nieduży przykład ilustruje sposób doboru strate-gii wytwarzania.

 • Proces wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca wprowadza w zagadnienia organizacji procesu wytwórczego, omawia uznanestandardy procesu i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie. Omówienie podsta-wowych problemów prowadzenia projektu informatycznego poszerzono o krótkąprezentację dwu istotnych, choć rzadziej prezentowanych, zagadnien: politykiprowadzenia projektu oraz etyki w realizacji projektu informatycznego.

 • Od projektu do programu

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca wprowadza w zagadnienia implementacji i testowania, pod kątem proble-mów i metod przekształcania wyników fazy projektowania w oprogramowanie. O-mówienie poprzedza krótkie wprowadzenie w zagadnienia modelowania zachowańprogramu. Treść rozdziału uwzględnia też problem implementacji w postaci o-programowania równoległego, zarówno w zakresie specyfiki jego wytwarzania,jak i testowania.

 • Środowiska wspierające (narzędzia CASE)

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca omawia współczesne środowiska i narzędzia CASE, wspierające procesywytwórcze. Część omówienia poświęcona jest narzędziom wspomagającym tworze-nie oprogramowania równoległego i wspomagającym zrównoleglanie programów se-kwencyjnych.

 • Technologie wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca poświęcona została dwóm najpowszechniejszym współcześnie technologiomwytwórczym - podejściu strukturalnemu i obiektowemu. W obu przypadkach omó-wienie skupia się na zagadnieniach i metodach modelowania i projektowania,w obu też jest ono bogato ilustrowane przykładami.