Wyniki wyszukiwania dla: POTRZEBY WODNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: POTRZEBY WODNE

Wyniki wyszukiwania dla: POTRZEBY WODNE

 • Potrzeby wodne plantacji wiklinowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono doświadczenia nad nawadnianiem wikliny w Osobowicach koło Wrocławia i w Uppsali w Szwecji. Wskazano, że potrzeby wodne wikliny są tak duże jak plantacji świerkowych i przekraczają wskaźnik 2,2 wobec parowania penmanowskiego. Są to najwyższe notowane wartości parowania, a dodatkowo wiklina intensywnie transpiruje wodę pod koniec okresu wegetacyjnego, zwłaszcza we wrześniu, czego nie obserwuje się u żadnych innych roślin...

 • Potrzeby wodne gospodarstwa wodnego. Spadek konsumpcji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono zjawisko spadku wielkości zużycia wody w domu. Problem wiarygodności prognozy. Ocena dalszego rozwoju zjawiska.

 • Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  Praca przedstawia strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Wskazuje się zwłaszcza na instrumenty prawne i finansowe. Produkcja biomasy wymagać będzie znacznych ilości wody w rolnictwie nie-żywnościowym, a więc konieczne będzie skoordynowanie strategii rozwoju energetyki ze strategia gospodarowania woda w Polsce. Z obliczeń wynika, że potrzeby wodne roślin energetycznych będą...

 • Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  Praca przedstawia strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Wskazuje się zwłaszcza na instrumenty prawne i finansowe. Produkcja biomasy wymagać będzie znacznych ilości wody w rolnictwie nie-żywnościowym, a więc konieczne będzie skoordynowanie strategii rozwoju energetyki ze strategia gospodarowania woda w Polsce. Z obliczeń wynika, że potrzeby wodne roślin energetycznych będą...

 • Water needs of production of biomass for energy in Poland

  Publikacja

  Przedstawiono polskie zamierzenia polityczne dotyczące rozwoju produkcji biomasy do celów energetycznych. Produkcja biomasy wymagać będzie zwiększonego zużycia wody przez rośliny. Wprawdzie w Polsce potrzeby wodne roślin energetycznych będą 2-3 krotnie niższe niż w krajach śródziemnomorskich, tym niemniej opady atmosferyczne w Polsce będą niewystarczające i potrzeby wodne wymagać będą nawodnień na poziomie 50% aktualnych opadów...

 • Water need of energy crops - one of the environmental problems in Poland

  Publikacja

  - Rok 2010

  Praca przedstawia politykę państwa polskiego dotyczącą energetyki odnawialnej, wraz z instrumentami prawnymi i finansowymi. Polityka energetyczna musi być skoordynowana z gospodarką wodną. Potrzeby wodne roślin energetycznych są wprawdzie 2-3 krotnie niższe niż w Europie Południowej, tym niemniej co najmniej 600 mm w sezonie wegetacyjnym jest wymagane do wzrostu i plonowania roślin energetycznych, a więc zasilanie z opadów atmosferycznych...

 • Inżynieria sanitarna i wodna w aktualnych inicjatywach podejmowanych przez Unię Europejską

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omawia się plany Unii Europejskiej w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i sanitacji. Wskazuje na nowe formy organizacyjne oraz na potrzeby wodne ludności, przemysłu, rolnictwa i obszarów chronionej przyrody. Wskazuje się na zamierzenia sięgające roku 2025 oraz na konieczność współpracy międzynarodowej w skali Europy i w skali globalnej.

 • Gdańskie porty jachtowe - próba diagnozy problemów i przedstawienia perspektyw rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2016

  Pory jachtowe w Gdańsku są ważnym elementem infrastruktury terenów nadwodnych i miejscem rekreacji mieszkańców. Artykuł omawia działania władz miasta w zakresie planowania i realizacji nowych obiektów, analizuje gdańskie akweny wodne i aktualny stan zainwestowania oraz realne potrzeby gdańskiego środowiska żeglarskiego. Na koniec konfrontuje je, wskazując niewykorzystane potencjały i pożądane kierunki rozwoju.

 • Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2017

  Zmiany klimatyczne, kurczące się zasoby naturalne oraz niekontrolowany rozrost obszarów zurbanizowanych to główne problemy i wyzwania stawiane przed współczesnymi miastami. Miasta generują jednocześnie największe potrzeby wodne, szczególnie wody najwyższej jakości, głównie na potrzeby konsumpcji swoich mieszkańców. Same procesy urbanizacyjne wywołują zmiany w środowisku przyrodniczym wpływając negatywnie na dostępność i jakość...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zabytkowy zespół dwóch podziemnych zbiorników wody czystej i ogrodu wodnego przy dawnym Szpitalu Miejskim w Gdańsku – obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny

  Publikacja

  - OCHRONA ZABYTKÓW - Rok 2020

  W pracy opisano mało dotychczas znany fragment zespołu Szpitala Miejskiego w Gdańsku (dziś GUMed, dawniej też Akademia Medyczna), obejmujący dwa historyczne podziemne zbiorniki wody pitnej z początku XX wieku, oraz założenie parkowe z lat 40., powiązane z nimi funkcjonalnie i tworzące spójny zespół. Najpóźniej na przełomie lat 60/70 wykorzystanie tego obszaru (około 1 ha) wygasło i nie został on ponownie zagospodarowany w szerszej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zespół Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych

  Turbiny parowe, gazowe, powietrzne, wodne; sprężarki, pompy, mechanika płynów

 • Katedra Hydrotechniki

  Zespoły Badawcze

  Profil badawczy Katedry Hydrotechniki jest głównie związany z procesem ruchu wody w środowisku naturalnym, jak również w instalacjach technicznych. Zespół katedralny jest silnie powiązany tematycznie z takimi zagadnieniami jak mechanika płynów, hydraulika, hydrologia, meteorologia, budownictwo wodne czy gospodarka wodna.