Wyniki wyszukiwania dla: PRZEMIANY ENZYMATYCZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEMIANY ENZYMATYCZNE

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEMIANY ENZYMATYCZNE

 • The role of proteins in food. Chapter 6

  Publikacja

  - 2007

  Struktura i konformacja wpływają na biologiczne oraz funkcjonalne właściwości białek i na ich rolę w tworzeniu pożądanych cech produktów żywnościowych. Właściwości funkcjonalne to rozpuszczalność w środowisku wodnym o różnej sile jonowej, wodochłonność oraz zdolność żelowania, tworzenia błon, emulgowania lipidów i pienienia się. Białka mięsa, ryb, mleka, jaj, nasion roślin strączkowych, nasion zbóż oraz drobnoustrojów różnią się...

 • The role of cytochrome P450 reductase (CPR) in metabolism of potent nitroacridine antitumor, C-1748

  Publikacja

  - Acta Biochimica Polonica - 2007

  Celem pracy było poznanie molekularnego mechanizmu działania pochodnych 9-amino-1-nitroakrydyny. Zbadano przemiany enzymatyczne tych związków w różnych układach enzymatycznych: I. Szczurza frakcja mikrosomalna z reduktazą cytochromu P450. II. Rekombinantowe izoenzymy cytochromu P450 z wysokim i niskim poziomem reduktazy cytochromu P450. III. Frakcje mikrosomalne dzikiego typu oraz pozbawione genu kodującego reduktazę cytochromu...

 • Metabolic transformations of antitumor imidazoacridinone, C-1311, with microsomal fractions of rat and human liver

  Publikacja

  - Acta Biochimica Polonica - 2007

  Wykazano, że enzymatyczna aktywacja jest konieczna dla aktywności biologicznej pochodnej C-1311 (Symadex R), która znajduje się w II fazie badań klinicznych. Zbadano przemiany enzymatyczne tego związku w obecności frakcji enzymatycznych mikrosomalnych komórek wątroby szczura i ludzkiej. Badania te wykazały, że związek C-1311 jest bardziej podatny na przemiany w obecności frakcji mikrosomalnej niż S9 i cytozolowej. Inkubacja związku...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Katedra chemii, technologii i biotechnologii żywności

  * Biochemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności oraz ich chemiczne i enzymatyczne modyfikacje * Łagodne przetwarzanie żywności * Bezpieczeństwo zdrowotne żywności * Analiza żywności * Reologia żywności * Związki aktywne biologicznie pochodzenia roślinnego

 • Proteins

  Publikacja

  - 2002

  Struktura białek wpływa na ich wartość odżywczą, właściwości funkcjonalne wżywności oraz reakcje w surowcach i produktach żywnościowych. Warunki prze-chowywania oraz obróbki w przemyśle i w czasie przygotowywania kulinarnegowywołują przemiany białek istotne dla jakości żywności. Przez celowe, enzy-matyczne i chemiczne modyfikowanie składu i struktury białek można wpływaćna ich właściwości funkcjonalne w żywności i wartość...

 • Carbon Nanotubes Chemically Derivatize with Redox Systems as Mediators for Biofel Cell Applicatoions

  Publikacja

  - Biocybernetics and Biomedical Engineering - 2011

  Enzymatyczne bioogniwa paliwowe to urządzenia wykorzystujące enzymy do przemiany energii chemicznej w elektryczną. Zyskana w ten sposób energia może służyć do zasilania wszczepialnych urządzeń (np. czujników glukozy, rozruszników serca).Przedstawiono sposób otrzymywania i właściwości bioelektrod, w których wykorzystano nanorurki węglowe modyfikowane mediatorami enzymatycznych reakcji redoks. Do nanorurek przyłączano zarówno mediatory...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Carbon Nanotubes Chemically Derivatized with Redox Systems as Mediators for Biofuel Cell Applications

  Publikacja

  - Biocybernetics and Biomedical Engineering - 2011

  Enzymatyczne bioogniwa paliwowe to urządzenia wykorzystujące enzymy do przemiany energii chemicznej w elektryczną. Zyskana w ten sposób energia może służyć do zasilania wszczepialnych urządzeń (np. czujników glukozy, rozruszników serca). Przedstawiono sposób otrzymywania i właściwości bioelektrod, w których wykorzystano nanorurki węglowe modyfikowane mediatorami enzymatycznych reakcji redoks. Do nanorurek przyłączano zarówno mediatory...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Carbon nanotubes chemically derivatized with rebox systems as mediators for biofuel cell applications

  Publikacja

  - 2010

  Enzymatyczne bioogniwa paliwowe to urządzenia wykorzystujące enzymy do przemiany energii chemicznej w elektryczną. Zyskana w ten sposób energia może służyć do zasilania wszczepialnych urządzeń (np. czujników glukozy, rozruszników serca).Przedstawiono sposób otrzymywania i właściwości bioelektrod, w których wykorzystano nanorurki węglowe modyfikowane mediatorami enzymatycznych reakcji redoks. Do nanorurek przyłączano zarówno mediatory...

 • Magdalena Gajewska dr hab. inż.

  Magdalena Gajewska (ur. 1.06.1968 r. w Gdańsku) ukończyła studia w 1993 roku na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.  Jest adiunktem w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Doktorat (2001) i habilitacja (2013) w dyscyplinie inżynierii środowiska.  W kadencji 2016–2020 pełni funkcję prodziekana ds. nauki. Specjalizuję się w technologiach związanych z ekoinżynierią:...

 • Nierównowagowe przemiany fazowe

  Publikacja

  - Logistyka - 2013

  Woda jest substancją, która występuje najczęściej w naturze i może przyjmować różne stany skupienia. Przemiany fazowe zachodzące w wodzie są przedmiotem naszego codziennego doświadczania. Mogą one zachodzić spontanicznie, lub także mogą być one inicjowane przez człowieka w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach. Do najbardziej ciekawych przemian, które zachodzą w tym płynie są kondensacja i flashing. Oba te zjawiska mogą być...

 • Elżbieta Hallmann dr inż.

  Osoby

 • Structural analogues of reactive intermediates as inhibitors of glucosamine-6-phosphate synthase and phosphoglucose isomerase

  Centra aktywne izomerazy fosfoglukozowej (PGI) oraz domeny izomerazowej (HPI) syntazy glukozamino-6-fosforanu (GlcN-6-P), wykazują podobieństwo ułożenia przestrzennego kluczowych reszt aminokwasowych, z wyjątkiem reszty Arg272 PGI i reszt Lys603 i Lys485 HPI. Dziesięć pochodnych D-heksitolo-6-P, kwasu 5-fosfoarabonowego i kwasu 6-fosfoglukonowego, strukturalnych analogów cis-enolaminy lub cis-enolanu, przypuszczalnych stanów przejściowych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Enzymatyczne przeestryfikowanie oleju rzepakowego kwasem kaprynowym w układzie reakcyjnym o minimalnej

  Publikacja

  Opisano wyniki badań nad wbudowywaniem się kwasu kaprynowego w triacylogli-cerole (TAG) oleju rzepakowego w procesie enzymatycznego przeestryfikowania, prowadzonego w obecności małej ilości wody. Katalizatorem procesu był sn-1,3 specyficzny enzym lipolityczny, Lipozyme IM. Parametrem zmiennym był czas reakcji. Produkty przeestryfikowania analizowano stosując technikę chromatografii kolumnowej, TLC i GLC oraz hydrolizę enzymatyczną...

 • Przestrzeń publiczna a przemiany miasta

  Publikacja

  - 2013

  Praca składa się z dwunastu rozdziałów. Pierwsza część ma charakter wprowadzający do problematyki przestrzeni publicznej. W rozdziale drugim autorka przywołuje wybrane i ważne dla przedmiotu badań koncepcje teoretyczne oparte na modelu wieloparadygmatycznym. Rozdział trzeci osnuty jest wokół antycznego wzorca przestrzeni publicznej, który ze względu na niezwykłe bogactwo rozwiązań w tym zakresie wywodzi się właśnie z tego pnia....

 • Intelekt jako konglomerat przemian jakościowych

  Publikacja
  • R. Kolman

  - 2005

  W opracowaniu wyspecyfikowano elementy składowe intelektu i sprzężonego z nim światopoglądu. Wylansowano pogląd, że są one poznawczymi i skutkowymi efektami przemian jakościowych w umyśle człowieka.

 • Krzysztof Leja dr hab. inż.

  Krzysztof Leja, absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu. Obecnie prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań...

 • Przemiany ustrojowe w Republice Estonii

  Publikacja

  - 2007

  We współczesnym europejskim wymiarze systemów politycznych szczególne miejsce zajmuje ustrój polityczny Republiki Estonii. Przemiany społeczno-polityczne lat dziewięćdziesiątych XX w. sprzyjały kształtowaniu się nowych instytucji, ukierunkowanych na urzeczywistnianie wartości demokracji parlamentarnej i rozwiązania rynkowe. Formalnoprawne uregulowania odnoszą się do zachodnioeuropejskich standardów oraz kontynuują system demokracji...

 • Architektura stoczni i jej przemiany

  Publikacja

 • Dodatki ograniczające przemiany termooksydatywne tłuszczów.

  Publikacja

  Scharakteryzowano przemiany termooksydatywne tłuszczów. Omówiono możliwości ograniczenia powstawania produktów mających niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Uzasadniono możliwość zastąpienia przeciwutleniaczy syntetycznych związkami naturalnymi.

 • Białka - budowa i właściwości

  Publikacja

  - 2002

  Struktura białek wpływa na ich wartość odżywczą, właściwości funkcjonalne wżywności oraz reakcje w surowcach i produktach żywnościowych. W czasie prze-chowywania i przetwarzania żywności białka ulegają przemianom, niepożądanymlub zamierzonym, wskutek reakcji chemicznych i biochemicznych. Poprzez celo-we, enzymatyczne i chemiczne modyfikowanie struktury białek można wpływać naich właściwości funkcjonalne w żywności i wartość biologiczną.