Wyniki wyszukiwania dla: WDM - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WDM

Wyniki wyszukiwania dla: WDM

 • Fast Service Recovery under Shared Protection in WDM Networks

  Publikacja

  Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia doboru tras przeżywalnych dla ruchu statycznego w zorientowanych połączeniowo sieciach WDM, przy wykorzystaniu idei współdzielonych ścieżek zabezpieczających. Pierwsza część jest poświęcona warunkom koniecznym oraz charakterystykom typowej metody współdzielenia zasobów ścieżek zabezpieczających, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwanej średniej długości ścieżek zabezpieczających oraz wartości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Impact of WDM Network Topology Characteristics on the Extent of Failure Losses

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule dokonano oceny wpływu charakterystyk topologicznych sieci na rozmiar strat po awarii węzła/łącza będącej następstwem ataku. W tym celu wprowadzono współczynnik ATRF. Wyniki badań pokazały, że wykorzystanie standardowej metryki odległości do wyznaczania tras podstawowych prowadzi do istotnego zwiększenia liczby połączeń uszkodzonych w wyniku ataku w porównaniu ze skutkami awarii losowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A practical approach to restoration in survivable IP/WDM mesh networks

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy omówiono warstwową architekturę: IP na optycznej sieci transportowej (OTN). Węzły mają zintegrowaną funkcjonalność: rulerów IP i przełącznic optycznych (OXC). Dopuszcza się możliwość konwersji długości fal na ścieżkach optycznych. Autor rozważa zagadnienie znalezienia ścieżek optycznych o możliwie najniższym koszcie przy spełnieniu ograniczeń przepustowości, wymaganych strumieni zapotrzebowań i zabezpieczonych z góry na...

 • A novel class-based protection algorithm providing fast service recovery in IP/WDM networks

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule rozważa się warstwową strukturę sieci IP-MPLS/WDM. Węzły sieci mają funkcjonalność zarówno optycznych krotnic transferowych (OXC), jak i routerów IP. Dowolne dwa routery IP mogą być ze sobą połączone poprzez logiczne łącze IP realizowane przez ścieżkę optyczną WDM. Zaproponowano metodę klasową doboru tras przeżywalnych zapewniającą szybkie odtwarzanie uszkodzonych strumieni ruchu zarówno w warstwie WDM jak i IP-MPLS....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A novel genetic approach to provide differentiated levels of service resilience in IP-MPLS/WDM networks

  This paper introduces a novel class-based method of survivable routing for connection-oriented IP-MPLS/WDM networks, called MLS-GEN-H. The algorithm is designed to provide differentiated levels of service survivability in order to respond to varying requirements of end-users. It divides the complex problem of survivable routing in IP-MPLS/WDM networks into two subproblems, one for each network layer, which enables finding the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fast service restoration under shared protection at lightpath level in survivable WDM mesh grooming networks

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule zaproponowano nowe podejście do optymalizacji rozdziału zasobów w przeżywalnych sieciach optycznych z agregacją strumieni ruchu. Zaproponowana metoda bazuje na wierzchołkowym kolorowaniu grafu konfliktów. Jest pierwszym podejściem, dedykowanym sieciom optycznym z agregację strumieni ruchu z pełną zdolnością do konwersji długości fal, która nie powoduje wydłużenia ściezek zabezpieczjących, a więc zapewnia szybkie odtwarzanie...

 • A new approach to inter-layer sharing providing differentiated protection services in survivable IP-MPLS/WDM networks

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł omawia zagadnienie ochrony transmisji o charakterze połączeniowym w sieciach wielowarstwowych IP-MPLS/WDM. W szczególności prezentuje nową metodę współdzielenia międzywarstwowego zasobów ścieżek zabezpieczających gwarantującą szybkie odtwarzanie uszkodzonych połączeń (nawet o 40% szybciej w porównaniu z powszechnie stosowaną metodą).

 • INTER-LAYER SHARING OF BACKUP PATH CAPACITIES PROVIDING FAST SERVICE RECOVERY IN IP-MPLS/WDM NETWORKS

  Publikacja

  - Rok 2013

  In this paper, we investigate the issue of providing the transmission continuity in IP-MPLS/WDM networks in the presence of failures of nodes/links. Special focus is put on assuring fast restoration of flows affected after a failure in a scenario assuming sharing the backup path capacities in order to decrease the overall bandwidth consumption. In particular, we propose a new approach to inter-layer sharing of link capacity reserved...

 • Application of wavelength division multiplexing in sensor networks

  Publikacja

  - Rok 2012

  Over the past few years the need to acquire data on various parameters from a number of sensors grew. The need that led to the development of a network of sensors which enables simultaneous control and measurement in a wide range of applications. The aim of this article is to discuss a possibility of connecting a variety of sensors in a network that would utilize WDM technology. Wavelength Division Multiplexing is commonly used...

 • Algorithms of fast service restoration in survivable multilayer networks

  Publikacja

  - Rok 2009

  Głównym celem rozprawy jest zaproponowanie nowych modeli/algorytmów doboru tras zapewniających przeżywalność usług w sieciach IP-MPLS/WDM poprzez zastosowanie wyznaczonych zawczasu ścieżek zabezpieczających. Zakres pracy obejmuje: dokonanie przeglądu mechanizmów transmisji informacji w warstwowych sieciach teleinformatycznych IP-MPLS/WDM; szczegółowy opis sposobów zapewniania przeżywalności usług; zaproponowanie nowych metod doboru...

 • Survivability issues in IP-MPLS networks.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono model oceny przeżywalności sieci IP-MPLS zaimplementowanej bezpośrednio na optycznej sieci WDM. Założono zaplanowane z góry zabezpieczenia aktywności ścieżek od krańca do krańca przez ścieżki węzłowo-rozłączne dedykowane bądź współdzielone. Przyjęto, że naprawa sieci zaczyna się w warstwie IP, a następnie obejmuje ścieżki optyczne. Zadanie optymalizacji tras IP i ich odwzorowanie na ścieżki optyczne zdekomponowano...

 • Survivability issues in op-mpls networks

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono model oceny przeżywalności sieci IP-MPLS zaimplementowanej bezpośrednio na optycznej sieci WDM. Założono zaplanowane z góry zabezpieczenia aktywnych ścieżek od krańca do krańca przez ścieżki węzłowo-rozłączne dedykowane bądź współdzielone. Przyjęto, że naprawa sieci zaczyna się w warstwie IP, a następnie obejmuje ścieżki optyczne. Zadanie optymalizacji tras IP i ich odwzorowanie na ścieżki optyczne zdekomponowano...

 • Metody zapewniania przeżywalności sieci dla obsługi ruchu dynamicznego oraz poprzez modyfikację topologii sieci

  Publikacja

  Artykuł dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia ochrony ruchu przed awarią elementów sieci rozległej IP-MPLS/WDM. Szczególnego znaczenia nabiera gwarancja tzw. przeżywalności sieci, czyli zdolności do zapewnienia ciągłości realizacji usług w obliczu awarii. W artykule zaprezentowano następujące rozwiązania mające na celu ochronę ruchu o charakterze dynamicznym: a) algorytm doboru tras gwarantujący szybkie odtwarzanie usług w warstwie...

 • Methods for physical impairment constrained routing with selected protection in all-optical networks

  Publikacja
  • P. Soproni
  • T. Cinkler
  • J. Rak

  - TELECOMMUNICATION SYSTEMS - Rok 2014

  In this paper, we investigate the problem of survivable all-optical routing in WDM networks with physical impairments. One of the recent key issues in survivable optical network design refers to maximization of the ratio of routeable demands while keeping the overall network cost low. In WDM networks, this goal can be achieved by routing as many demands in all-optical way as possible. Based on the latest technical trends driven...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On-Line Partitioning for On-Line Scheduling with Resource Conflicts

  Within this paper, we consider the problem of on-line partitioning the sequence of jobs which are competing for non-sharable resources. As a result of partitioning we get the subsets of jobs that form separate instances of the on-line scheduling problem. The objective is to generate a partition into the minimum number of instances such that the response time of any job in each instance is bounded by a given constant. Our research...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przeżywalność połączeń w funkcji częstości awarii elementów sieci i ich położenia geograficznego

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia koncepcję zapewniania przeżywalności w sieciach szerokopasmowych. Rozpatrywana jest ochrona przed awarią pojedynczego łącza. Celem niniejszej pracy jest prezentacja autorskiego modelu zapewnienia przeżywalności połączeń, uzależniającego sposób odtwarzania połączeń od częstości występowania awarii elementów sieci. Opisane rozwiązanie pozwala na jednoczesną redukcję wartości czasów odtwarzania połączeń, jak i...

 • A new approach to provide the differentiated levels of network survivability under a double node failure

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule zaproponowano klasową metodę ochrony strumieni ruchu w sieciach WDM zapewniającą szybkie odtwarzanie połączeń w sytuacji jednoczesnej awarii jej dwóch elementów. Szczególny nacisk położono na zagadnienie zapewnienia zróżnicowanych poziomów przeżywalności w celu ich lepszego dopasowania do zróżnicowanych wymagań użytkowników. Pokazano, że w celu zapenienia ochrony przed awarią dwóch elementów, wymagania dotyczące przepustowości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Experimental Testbed of ASON/GMPLS architecture

  The paper presents the ASON/GMPLS architecture realized in the Department of Teleinformation Networks at Gdansk University of Technology based on the FSP 3000R7 ADVA Optical Networking platform. The FSP 3000R7 is a high-performance WDM networking system with GMPLS control plane for bidirectional transmission of optical signals. The system uses a modular structure which enables a flexible upgrade of capacity and functionality. The...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model przeżywalnych sieci IP następnej generacji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozważa się przeżywalne sieci o warstwowej architekturze logicznej IP-MPLS/WDM. Węzły analizowanej sieci mają zintegrowaną funkcjonalność ruterów IP-MPLS w warstwie IP oraz przełącznic optycznych (OXC) w warstwie transmisji optycznej. Przepustowości łączy mogą być tak duże (nawet kilkaset Gbit/s0, że awaria nawet pojedynczego łącza może dotknąć bardzo liczne grupy użytkowników. Dlatego zasadnicze znaczenie ma zapewnienie przeżywalności...

 • Dynamic coloring of graphs

  Publikacja

  - FUNDAMENTA INFORMATICAE - Rok 2012

  Dynamics is an inherent feature of many real life systems so it is natural to define and investigate the properties of models that reflect their dynamic nature. Dynamic graph colorings can be naturally applied in system modeling, e.g. for scheduling threads of parallel programs, time sharing in wireless networks, session scheduling in high-speed LAN's, channel assignment in WDM optical networks as well as traffic scheduling. In...

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Ocena możliwości maksymalizacji zasięgu i przepustowości systemu DWDM z zastosowaniem modelu symulacyjnego.

  Publikacja

  W referacie zostały przedstawione wybrane wyniki badań symulacyjnych, mających na celu sprawdzenie możliwości uzyskania dużej sumarycznej przepływności dla systemu DWDM przy równoczesnym uzyskaniu maksymalnego zasięgu bez regeneracji. Opisano model przystosowany do określenia oddziaływania wybranych parametrów. Zaprezentowano przydatność parametru Q do oceny jakości transmisji dla systemu DWDM. Przedstawiono wnioski dotyczace uzyskanych...