Wyniki wyszukiwania dla: sieci rozlegle - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sieci rozlegle

Wyniki wyszukiwania dla: sieci rozlegle

 • Selective Protection for All-Optical Physical Impairment Constrained Routing

  Publikacja
  • P. Soproni
  • T. Cinkler
  • J. Rak

  - Rok 2011

  W przypadku sieci optycznych, zauważalna jest obecnie tendencja dążenia do transmisji całowicie optycznej (tz. bez konwersji O/E/O w węzłach tranzytowych). Jednakże w niedalekiej przyszłości, z uwagi na techniczne ograniczenia, niemożliwa będzie obsługa całości ruchu wyłącznie w dziedzinie optycznej. Operatorzy będą więc zainteresowani oferowaniem rozwiązań przejściowych implikujących przełączanie w dziedzinie optycznej jedynie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Impact of WDM Network Topology Characteristics on the Extent of Failure Losses

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule dokonano oceny wpływu charakterystyk topologicznych sieci na rozmiar strat po awarii węzła/łącza będącej następstwem ataku. W tym celu wprowadzono współczynnik ATRF. Wyniki badań pokazały, że wykorzystanie standardowej metryki odległości do wyznaczania tras podstawowych prowadzi do istotnego zwiększenia liczby połączeń uszkodzonych w wyniku ataku w porównaniu ze skutkami awarii losowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ethernet end-to-end. Eine universelle Netzwerktechnologie

  Publikacja

  - Rok 2008

  W monografii przedstawiono rozwiazania stosowane w siecich Ethernet. Po prezentacji podstaw działania sieci Ethernet, omówiono wszystkie najnowsze rozwišzania umożliwiające zdominownie przez Ethernet nie tylko sieci lokalnych LAN, ale także MAN, WAN, sieci dostępowych oraz przemysłowych. Dokonano opisu i analizy koncepcji Ethernet End-to-End.

 • Analysis of the reliability 0f any-hop star network.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Założono, że sieć ma wielostopniową strukturę gwiaździstą. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2)średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się poprzez węzeł centralny; 3) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się z węzłem centralnym; 4) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się...

 • On reducing the value of aggregate restoration time when assuring survivability in scale-free networks.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat dotyczy zapewniania przeżywalności połączeń w rozległych sieciach bezskalowych. Zaproponowano metrykę pozwalającą omijać centra sieci, a tym samym zmniejszać ilość połączeń wymagających odtwarzania na skutek awarii węzła. Wyniki dla sieci bezskalowych porównywane są z wynikami dla sieci losowych. Uzyskane wyniki potwierdzają efektywność metryki w sieciach bezskalowych.

 • Relability of distributed networks

  Publikacja

  Niezawodność sieci jest jednym z parametrów opisujących jakość sieci. Jako parametr niezawodnościowy przyjęto liczbę niezależnych tras pomiędzy każdą parą węzłów. Podano dwie metody projektowania niezawodnych sieci. Jedna z nich wyznacza niezawodną strukturę sieci o minimalnym koszcie, druga wyznacza niezawodną strukturę z minimalną liczbą kanałów.

 • The methods of design reliable distributed networks

  Opisano dwie metody projektowania niezawodnych sieci rozległych. W pierwszej metodzie przyjęto, że koszt konstrukcji każdego połączenia jest jednakowy, w drugiej koszty opisuje zadana macierz kosztów. Jako parametr niezawodnościowy przyjęto liczbę niezależnych dróg pomiędzy węzłami sieci. Pierwsza z metod jest metodą dokładną, druga heurystyczną. Zdefiniowano i oceniono błąd metody heurystycznej. Opublikowano wyniki otrzymane...

 • Analysis of the reliability of any-hop star network

  Publikacja

  - Rok 2005

  Założono, że sieć ma wielostopniową strukturę gwiaździstą. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się poprzez węzeł centralny; 3) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się z węzłem centralnym; 4) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować...