Katedra Sieci Teleinformacyjnych - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Sieci Teleinformacyjnych

Filtry

wszystkich: 34

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść wszystkie filtry niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2005
 • Analiza algorytmów rutingu wspierających QoS w DiffServ
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy podjęto tematykę związaną z opisem oraz analizą dostępnych algorytmów rutingu wspierających QoS dla specyficznej architektury sieci IP - DiffServ. Główną przyczyną jaka skłania do badania procedur rutingu QoS o wielu ograniczeniach (multi constrained routing) jest brak jak dotąd jednoznacznie sprecyzowanych, dokładnych metod pozwalających wyznaczyć drogi połączeniowe dla usług, dla których ma być gwarantowana jakość (QoS...

 • Architektura DiffServ w środowisku Linux
  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono problem realizacji mechanizmów obsługi dla domeny DiffServ w środowisku Linux. Następnie scharakteryzowano założenia do projektu i omówiono realizację modelu takiej domeny, na którym wykonano szereg badań parametrów jakości obsługi klas ruchu typu Expedited Forwarding (EF) i Best Effort (BE). Wyniki wykazały, że mechanizmy oferowane w środowisku Linux spełniają wymagania co do jakości dla obsługi tych klas...

 • Broker pasma jako elemnt dynamicznego sterowania siecią DiffServ
  Publikacja

  Zasadniczym celem niniejszej pracy jest ustalenie kryteriów oraz porównania proponowanych w literaturze koncepcji BB. Opisana została funkcja BB w domenie oraz omówiona współpraca z brokerami sąsiednich domen DS. Przedstawiona została ogólna architektura funkcjonalna BB przeznaczona do realizacji funkcji sterujących domeną. Następnie zaprezentowane zostały modele centralnego oraz hierarchicznie rozproszonego brokera pasma. Dokonano...

 • Current mechanisms of IGP routing - expectations and possibilities in terms of QoS constraints
  Publikacja

  - Rok 2005

  Od mechanizmów rutingu oczekuje się nowych możliwości z chwilą wprowadzenia wymagań QoS. W tym kontekście aktualne techniki rutingu IGP nie oferuja rozwiązań określających ścieżki gwarantujące QoS. W pracy przedstawiono propozycję rozszerzenia OSPF, które umożliwia uwzględnienie ograniczeń wynikających z QoS, gwarantując jednocześnie usługi na żądanym poziomie. To rozszerzenie zawiera zarówno liniowe jak i nieliniowe metryki. Wartości...

 • Cztero-gałęziowy estymator dyskretnej pulsacji chwilowej sygnałów zespolonych
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy zaproponowano nowy pomysł na estymator dyskretnej pulsacji chwilowej sygnału zespolonego wyposażony w skuteczny rozwijacz fazy wspomagany 4-filtrowym estymatorem bieżącego widma mocy. To tanie numerycznie, pracujące potokowo, rozwiązanie pozwala zdecydowanie poprawić dokładność uzyskiwanej estymaty pulsacji chwilowej. Skuteczność działania zaproponowanego rozwiązania przedstawiono na przykładzie specjalnie skonstruowanego...

 • Koncepcja modelu do badnia wydajności domeny IP QoS
  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji hierarchicznie rozproszonego brokera MBB (Multiple Bandwidth Broker) realizującego funkcje AC w oparciu o pomiary. Zaproponowane zostały przez autorów modele funkcjonalne brokera centralnego oraz brokera brzegowego. Autorzy zaproponowali także algorytm realizujący MBAC, zaimplementowany w brokerze brzegowym. Prezentowany model koncepcyjny umożliwia zwiększenie skalowalności DS oraz ograniczenie...

 • Maksymalizacja zasięgu i przepustowości informacyjnejw systemach DWDM
  Publikacja

  W optycznej sieci transportowej OTN przesyłanie sygnałów w światłowodzie następuje z zastosowaniem zwielokrotnienia falowego DWDM. Przy przesyłaniu sygnałów optycznych na duże odległości istotne jest uzyskanie dużego zasięgu bez regeneracji 3R w kanałach falowych, jedynie z zastosowaniem wzmacniaczy optycznych EDFA, kompensujących tłumienie sygnału DWDM w światłowodzie. Równocześnie pożądane jest uzyskanie możliwie dużej sumarycznej...

 • Model ruchowy sygnalizacji w sieci pakietowej z protokołem SIP
  Publikacja

  W pracy przedstawiono koncepcję analizy ruchowej sygnalizacji protokołu SIP. Zwrócono uwagę na szczególne cechy protokołu SIP, które należy uwzględnić przy tworzeniu modelu ruchowego. Po przyjęciu pewnych założeń upraszczających zaproponowano model ruchowy składający się z szeregowo połączonych modeli M/G/1. Podano również wzory umożliwiające obliczenie jednego z ważniejszych parametrów QoS, którym jest średni czas przebywania...

 • Protokół SIP i jego implementacja
  Publikacja

  W pracy została przedstawiona zrealizowana implementacja protokołu SIP dla potrzeb czteroportowej wersji Abonenckiego Terminala Kablowego 7410 firmy DGT z wykorzystaniem dostępnych otwartych kodów źródłowych. W referacie zawarto opis ATK, wykorzystane metody wytwarzania oprogramowania dla potrzeb ATK. Następnie przeprowadzono rozpoznanie możliwości implementacji protokołu SIP w ATK i opisano kryteria wymagań w stosunku do tego...

 • Równoległa realizacja dostępu ISDN-BRA i transmisji danych xDSL w sieci dostępowej
  Publikacja

  Przedstawiono możliwości zrealizowania dostępu ISDN-BRA z wykorzystaniem wydzielonej części przepływności w standardowych systemach xDSL. Jednoczesny dostęp do usług ISDN i do usług szerokopasmowych przy użyciu techniki xDSL we wspólnej sieci dostępowej o przewodach miedzianych można uzyskać korzystając z rozdziału zakresu częstotliwości, wykorzystując wyodrębnienie niezależnych kanałów cyfrowych (STM) w strukturze ramki xDSL lub...

 • Udokładnianie pomiaru częstotliwości krótkich obserwacji sinusoidy przy użyciu filtracji cyfrowej
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy pogłębiono i przebadano koncepcję metody pomiaru częstotliwości krótkiego fragmentu zaszumionego sygnału sinusoidalnego wykorzystującą filtrację cyfrową do zwiększania dokładności pomiaru. Podstawowy pomiar realizowany jest z użyciem transformaty DFT. Pomiar ten w przypadku krótkich sygnałów nie oferuje jednak wystarczającej dokładności. Dlatego w omawianej metodzie wprowadzono dodatkowy etap udokładniania częstotliwości....

 • Wytwarzanie oprogramowania protokołu SIP dla urządzenia z systemem typu embedded w środowisku Linux
  Publikacja

  W pracy został zawarty opis procesu wytwarzania oprogramowania protokołu SIP dla potrzeb urządzenia z systemem typu embedded, którym był Abonencki Terminal Kablowy ATK DGT 7410. Na początku referatu przedstawiono obserwowane obecnie trendy rozwojowe w metodologii i sposobie wytwarzania oprogramowania wykorzystywanego w sieciach telekomunikacyjnych VoIP. Następnie przedstawiono krótki opis urządzenia ATK i podano uproszczony algorytm...

Rok 2004
 • Analiza algorytmów rutingu wspierających QoS w DiffServ.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule podjęto tematykę związaną z opisem oraz analizą dostępnych algorytmów rutingu wspierających QoS dla specyficznej architektury sieci IP - DiffServ. Główną przyczyną jaka skłania do badania procedur rutingu QoS o wielu ograniczeniach (multi constrained routing) jest brak jak dotąd jednoznacznie sprecyzowanych, dokładnych metod pozwalających wyznaczyć drogi połączeniowe dla usług, dla których ma być gwarantowana jakość...

 • Analiza możliwości ruchowych optycznych pól komutacyjnych.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Wielosekcyjne optyczne pola komutacyjne mogą być budowane w oparciu o trzy typy komutatorów: FX, WSX i WIX (oznaczanych też w literaturze przez FXC, WSXC i WIXC), które realizują odpowiednio komutację: światłowodów, długości fal oraz długości fal z ich konwersją. Własności łączeniowe zależne są od tego jakiej kombinacji komutatorów użyjemy do realizacji wielosekcyjnego pola komutacyjnego. W pracy rozważono trójsekcyjne symetryczne...

 • Analiza systemów współpracy Gatekeeperów.
  Publikacja

  Referat obejmuje zagadnienia związane z zapewnieniem współpracy pomiędzy gatekeeperami pracującymi w systemie VoIP działającym w oparciu o zbiór zaleceń ITU-T H.323. Zaprezentowano podstawowe topologie pracy gatekeeperów. Uwzględniono omówienie pojęć związanych z alternatywnymi gatekeeperami. Przedstawiono wykorzystywaną implementację gatekeepera, modele laboratoryjne i przyjęte scenariusze. Omówiono wyniki badań i dalsze prace...

 • Badanie jakości transmisji mowy w sieciach IP.

  Praca zawiera opis eksperymentu mającego na celu zbadanie relacji pomiędzy oceną subiektywną sygnału mowy a jakością transmisji tego sygnału w kanale telekomunikacyjnym. Zrealizowano symulację transmisji pakietowej sygnału mowy w sieci Internet (VoIP). Wykonano serię testów odsłuchowych opartych na listach logatomowych i odpowiednio dobranych zdaniach. Do interpretacji wyników zastosowano analizę statystyczną.

 • Badanie jakości transmisji mowy w sieciach IP.

  Praca zawiera opis eksperymentu mającego na celu zbadanie relacji pomiędzy oceną subiektywną sygnału mowy a jakością transmisji tego sygnału w kanale telefonicznym VoIP. Wykorzystano symulacje transmisji pakietowej sygnału w sieci IP. Wykonano serie testów odsłuchowych opartych na listach logatomowych i odpowiednio dobranych zdaniach. Do interpretacji wyników zastosowano analizę statystyczną.

 • Badanie wpływu ruchu niższego priorytetu na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego w sieci IP QoS.
  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rozkładu długości pakietów ruchu o niższym priorytecie na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego (real time services), korzystających ze schematu obsługi Expedited Forwarding Per Hop Behavior (EF PHB) w sieci IP QoS Differentiated Services (DiffServ). Wyniki zaprezentowane w referacie zostały uzyskane zarówno przy pomocy modeli analitycznych, opisujących gwarancje statystyczne...

 • Dwupoziomowe cyfrowe znakowanie obrazów nieruchomych.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę cyfrowego znakowania obrazów nieruchomych na dwóch poziomach. Cyfrowy znak wodny wprowadzony na pierwszym poziomie jest znakiem wrażliwym, pozwalającym na szybkie wykrycie manipulacji na obrazie. Znakowanie na drugim poziomie jest znakowaniem silnym (odpornym) w tym sensie, że jego usunięcie związane jest z tak dużym zniekształceniem obrazu, że staje się on bezużytecznym. Znakowanie to jest zabezpieczone kodem...

 • Dwupunktowy estymator pulsacji chwilowej w zastosowaniu do estymacji tonu krtaniowego.
  Publikacja

  Przedstawiono algorytm do estymacji wartości tzw. tonu krtaniowego działający z wykorzystaniem banku zespolonych filtrów wąskopasmowych oraz dwupunktowego estymatora pulsacji chwilowej, który wykorzystuje tylko bieżącą próbkę i poprzednią. Bank zespolonych filtrów półoktawowych został specjalnie dobrany do właściwości analizowanego sygnału mowy i wymagań nieliniowego przetwarzania następującego po nim. W pracy zamieszczono wyniki...

 • Kierunki rozwoju technik transmisji w wielousługowych optyczno-miedzianych sieciach dostępowych
  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat przedstawia kierunki zmian w sieciach dostępowych, wykorzystujących linie miedziane i światłowodowe, prowadzące do uzyskania sieci oferujących pełny zestaw usług szeroko- i wąskopasmowych (FSAN). Celem takiej sieci jest udostępnianie jej użytkownikom usług, konwencjonalnych i nowych, z właściwym dla sieci telekomunikacyjnej poziomem jakości i niezawodności. Zmiany w sieciach dostępowych polegają na rosnącym udziale transmisji...

 • Methods for evaluation packet delay distribution of flows using Expedited Forwarding PHB.
  Publikacja

  Artykuł dotyczy problemu zapewnienia statystycznych gwarancji jakości obsługi dla strumieni czasu rzeczywistego korzystających z Expedited Forwarding Per Hop Behavior (EF PHB) w sieci IP Differentiated Services. Statystyczne podejście do określenia gwarancji jakościowych, oparte na obliczaniu prawdopodobieństwa że opóźnienie pakietów od końca do końca jest większe niż określona wielkość, pozwala lepsze wykorzystanie sieci niż poprzednio...

 • Metody Admission Control oparte na pomiarach.
  Publikacja

  Sterowanie przyjęciem zgłoszenia jest kluczowym elementem sterowania domeną DiffServ warunkującym świadczenie przez operatora usług z IP QoS. Zasadniczym celem pracy jest dokonanie analizy związanej z metodami AC opartymi na pomiarach określanych skrótem MBAC. Scharakteryzowane zostało sześć metod realizacji MBAC o różnej złożoności obliczeniowej i pomiarowej. Przedstawiona została także realizacja procesu pomiaro-wego wielkości...

 • Model symulacyjny i badania sieci MPLS.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Multiprotocol Label Switching (MPLS) to obiecująca technika, umożliwiająca wsparcie jakości usług w sieciach szkieletowych opartych na protokole IP. Aby skorzystać z jej potencjalnych zalet, należy opracować skuteczne procedury i metody gwarantujące realizację jakości usług. Jednym z kluczowych zagadnień w tym obszarze badań jest kierowanie ruchem (ruting), a niezbędnym narzędziem odpowiedni program symulacyjny do modelowania zjawisk...

 • Modelowanie strumienia niższego priorytetu z rzeczywistym rozkładem długości pakietów w systemie obsługi z uogólnionymi wakacjami.
  Publikacja

  W sieci IP QoS Differentiated Services (DiffServ) wskazanym sposobem realizacji Expedited Per Hop Behavior (EF PHB) jest przyjęcie priorytetowego systemu kolejkowego. Wyniki najnowszych pomiarów parametrów charakteryzujących sieci IP wskazują, że w przypadku rozkładu długości pakietów mamy do czynienia z występowaniem zarówno bardzo krótkich, jak i bardzo długich pakietów o znacząco odmiennych wartościach prawdopodobieństw ich...

 • Nowy estymator tonu krtaniowego.
  Publikacja

  Przedstawiono koncepcję estymatora wartości chwilowej częstotliwości tzw. tonu krtaniowego. Przebiegi zespolone otrzymywane na wyjściu banku filtrów wąskopasmowych, sa poddawane demodulacji przy uzyciu estymatora pulsacji chwilowej i obwiedni. Z otrzymanych przebiegów wybierany jest ten, który odpowiada szukanej wartości częstotliwości

 • Ocena możliwości maksymalizacji zasięgu i przepustowości systemu DWDM z zastosowaniem modelu symulacyjnego.
  Publikacja

  W referacie zostały przedstawione wybrane wyniki badań symulacyjnych, mających na celu sprawdzenie możliwości uzyskania dużej sumarycznej przepływności dla systemu DWDM przy równoczesnym uzyskaniu maksymalnego zasięgu bez regeneracji. Opisano model przystosowany do określenia oddziaływania wybranych parametrów. Zaprezentowano przydatność parametru Q do oceny jakości transmisji dla systemu DWDM. Przedstawiono wnioski dotyczace uzyskanych...

 • Ocena możliwości transmisyjnych systemu z wielodostępem kodowym OCDMA w pasywnej optycznej sieci dostępowej.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Szerokopasmowa sieć dostępowa, wykonana jako optyczna sieć pasywna (PON), wymaga mechanizmu wielodostępu w warstwie fizycznej. Wielodostęp z rozdziałem kodowym OCDMA jest jedną z możliwych technik. Przedmiotem referatu jest analiza wpływu parametrów ikonfiguracji systemu OCDMA na jego własności na poziomie warstwy fizycznej. Wykorzystany komputerowy model symulacyjny pozwala na prognozowanie ograniczeń transmisji w warunkach rzeczywistych...

 • Ocena wpływu metody kierowania ruchem i topologii na jakość usług w sieci MPLS.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi z gwarancją jakości w nowych sieciach wielousługowych, pojawiła się potrzeba opracowania efektywnych metod kierowania ruchem, gdyż istniejące algorytmy oparte na najkrótszej ścieżce często prowadzą do rezultatów dalekich od optymalnych. W niniejszym artykule zawarto wyniki pomiarów uzyskane za pomocą modelu symulacyjnego stworzonego na potrzeby symulacji sieci MPLS. Program został rozbudowany...

 • Protokół SIP i jego implementacja
  Publikacja

  W pracy została przedstawiona zrealizowana implementacja protokołu SIP dla potrzeb czteroportowej wersji Abonenckiego Terminala Kablowego 7410 firmy DGT z wykorzystaniem dostępnych otwartych kodów źródłowych. W referacie zawarto opis ATK, wykorzystane metody wytwarzania oprogramowania dla potrzeb ATK. Następnie przeprowadzono rozpoznanie możliwości implementacji protokołu SIP w ATK i opisano kryteria wymagań w stosunku do tego...

 • Struktura Farrowa a filtry opóźniające optymalne w sensie Czebyszewa.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przybliżono zagadnienie implementacji filtrów ułamkowo-opóżniających o zmiennym opóźnieniu ułamkowym za pomocą struktury Farrowa. Istotą tej struktury jest to, że współczynniki odpowiedzi impulsowej filtru opóźniającego wyznaczane są na bieżąco za pośrednictwem wielomianów aproksymujących na podstawie zadanego opóźnienia ułamkowego. Podejście takie pozwala na znaczące zmniejszenie złożonosci numerycznej implementacji filtru...

Rok 2003
Rok 2002